Ledig stilling

Ål Kommune

Styrar i Nordbygdene barnehage

Offentlig forvaltning

Det er ledig 100% fast stilling som styrar i Nordbygdene barnehage frå 05.08.2024. Styrar er fagleg og administrativ leiar for barnehagen og rapporterer direkte til kommunalsjef for oppvekst.

20 % av stillinga er per i dag knytt til arbeid på avdeling.

Nordbygdene barnehage er ein kommunal barnehage med 36 plassar fordelt på to avdelingar. Dei fleste borna som går i barnehagen kjem i frå bygdene Votndalen, Leveld og Vats. Desse tre småbygdene vert tilsaman kalla Nordbygdene.
Barnehagen har vore i drift sidan hausten 1989. Nordbygdene barnehage ligg vegg i vegg med Nordbygdene skule, og har eit tett samarbeid m/skulen når det gjeld uteleikeplass, turområde, bruk av gymsal, symjebasseng og felles personalrom.
Rundt omkring oss har me ei levande bygd med gardsdrift, husdyr og flotte turområde i skogen og på fjellet. På vinteren er me så heldige å ha fleire akebakkar og oppkøyrde skiløyper rundt barnehagen/skulen.
Betre læring er vår lokale oppvekstplan og er ein felles plan for alle einingane i oppvekstsektoren. Hovudsatsinga er for tida «Livsmestring i eit inkluderande læringsmiljø» med ekstra fokus på styrkebasert tankesett og den gode leiken.

For meir informasjon om Nordbygdene barnehage og barnehagetilbodet i Ål kommune, sjå www.aal.kommune.no

Kvalifikasjonar:

 • pedagogisk utdanning på høgskule-/universitetsnivå
 • gjerne vidareutdanning innan administrasjon eller styrarutdanning
 • leiarerfaring

Arbeidsoppgåver:

 • overordna ansvar for drift av barnehagen
 • personal- og budsjettansvar
 • vidareutvikle barnehagen
 • leie og utvikle det pedagogiske arbeidet
 • vera aktiv deltakar i leiarforumet i kommunen
 • sikre godt foreldresamarbeid
 • samarbeid med rektor og andre tilsette ved Nordbygdene skule
 • samarbeid med nærmiljøet

Det blir lagt vekt på personlege eigenskapar.

Det er ynskjeleg at styrar:

 • er framtidsretta og har evne til langsiktig planlegging
 • er oppdatert innanfor barnehagefeltet
 • er resultatorientert
 • har erfaring med og evne til leiing i utviklingsarbeid
 • er ein tydeleg og synleg leiar som har evne til å engasjere, motivere og inspirere til felles innsats
 • har gode samarbeidsevner og kan skape gode relasjonar
 • er fleksibel, har godt humør og trivst med ein travel kvardag med varierte oppgåver
 • har evne og vilje til kommunikasjon og samarbeid med tilsette, føresette og andre samarbeidspartnarar
 • har god formidlingsevne muntleg og skriftleg

Ål kommune nyttar nynorsk som målform.

Me tilbyr:

 • ein variert og utfordrande jobb
 • gode vilkår for fagleg utvikling
 • eit triveleg arbeidsmiljø med dyktige og erfarne medarbeidarar
 • eit godt etablert tverrfagleg samarbeid
 • eit godt samarbeid mellom barnehagane i kommunen
 • leiarstøtte
 • moglegheit for å ta styrarutdanning
 • god pensjonsordning
 • hjelp til å skaffe bustad
 • løn etter avtale. Arbeidsforholdet er regulert av Hovudtariffavtala

Søknad og politiattest

 • vitnemål og attestar legg du inn saman med søknaden
 • den som vert tilsett må legge fram politiattest ikkje eldre enn tre månadar
 • intervju og tilsetjing kan skje fortløpande i søknadsperioden
 • kommunen følgjer offentleglova § 25 ved eventuell offentleggjering av søkjarlista

Velkomen som søkjar!