• Bransje
  Offentlig forvaltning
 • Bedriftstype
  Kommune
 • Organisasjonsnummer
  864952992
 • Nettside
  Ål Kommune
 • Adresser
  Torget 1
  3570  ÅL

Ål Kommune

Velkomen til Ål kommune - kulturkommunen

Ål kommune er en utviklingsorientert arbeidsgiver for 650 engasjerte medarbeidere som er opptatt av å gi tjenester av høy kvalitet til alle innbyggere, unge som gamle. 

Ål kommune er rangert blant de 10 beste norske kommuner i UNICEFs rapport om kvaliteten i barns oppvekst- og levekår. Ål kommune fokuserer på stadig bedre læring, tverrfaglig arbeid i kompetente fagmiljø og digitalisering av Ål kommune sitt pedagogiske tilbod. Helse- og omsorgssektoren er ein fagleg sterk og utviklingsorientert sektor, som driv spennande prosjekt med dagsaktuelle tema i fokus, som velferdsteknologi, aldersvennlige samfunn og ferdighetstrening for autorisert helsepersonell. 

Ål er kåra som ein av dei beste kulturkommunene i landet, kulturhuset tilbyr spanande og variert program for heile Hallingdal. Les mer om oss her: www.aal.kommune.noBli med i vår Kandidatbank

Synes du vår bedrift ser spennende ut? Meld din interesse, vi vil gjerne ha deg i vår Kandidatbank. Stå først i køen og bli kontaktet når vi trenger folk.

 

TILTAKSKONSULENT I FAMILIETEAMET

Ål Kommune

Offentlig forvaltning

VIL DU VÆRE MED PÅ LAGET?   Vi har ledig ei 100 % stilling som tiltakskonsulent i familieteamet vårt. Tilsetting snarast. Stillinga er mellombels, med foreløpig tilsetting i eitt år. Familieteamet i Hallingdal barnevernteneste består av ein gjeng engasjerte, kreative og visjonære medarbeidarar med mykje spennande kompetanse på fagfeltet vårt. Arbeid…

Vil du vere å bygge laget rundt ungdomen vår- Me har ledig prosjektstilling som miljøterapeut

Ål Kommune

Offentlig forvaltning

Har du lyst å vere med å utvikle det førebyggjande og tverrsektorielle samarbeidet i kommunen? Er du fleksibel og ynskjer å jobbe tett på med barn, ungdom, deria familie og nettverk? Ønskjer du å  fremje trivsel, fysisk og psykisk helse med fokus på meistring? Er du ein relasjonsbyggjar og har barnets og ungdomens beste i fokus? Då er denne prosj…

Sjukepleiar / paramedic - fast stilling ved Ål legekontor / Hallingdal legevaktsentral

Ål Kommune

Offentlig forvaltning

Har du erfaring frå legekontor, laboratoriearbeid og akuttmedisin?  Har  du motivasjon og interesse innan diabetes, lungesjukepleie, geriatri eller for å gje ei betre og meir systematisk oppfølging av eldre og kronikarar? Trivs med ein variert og travel kvardag?  Ynskjer du å jobbe i ei teneste som tilbyr eit vidt spekter av legevaktmedisin i trygge og…

Vil du vere med å byggje laget rundt barnet? - Vi har ledig 100 % stilling i PP –tenesta i Hol og Ål

Ål Kommune

Offentlig forvaltning

Er du ein relasjonsbyggjar og har barnets beste i fokus? Liker du å engasjere deg i faglege og pedagogiske spørsmål om læring og utvikling? Ønskjer du spanande og meiningsfylte arbeidsoppgåver innan eit viktig samfunnsområde? Då ønsker vi deg velkomen til vårt team! Du kan rekne med variert og spanande jobb - i eit arbeidsmiljø med engasjerte og fagle…

Barnehagelærarar / fagarbeidarar - barnehage og skule

Ål Kommune

Offentlig forvaltning

Drøymer du om å flytte til ei vakker fjellbygd med låge bustadkostnadar, låge straumutgifter og kortreist kvardag? Då vil me ha deg med på laget! Me har fleire stillingar i barnehagar og skuler med spennande faglege satsingar som friluftsbarnehage, samarbeid rundt skulestart og IKT-satsing. Som barnehagelærar blir du med i pedagog-teamet vårt, og du blir …

Klubbleiar 30 % stilling - Ål ungdomsfrivilligsentral

Ål Kommune

Offentlig forvaltning

Me søkjer etter ein engasjert medarbeidar i inntil 30 % stilling fram til 1.6.2023, som ungdomsarbeider i Ål ungdomsfrivilligsentral. Me søkjer deg som trivst saman med barn og ungdom. Du likar å ta ein prat, le, og ikkje minst ta dei på alvor og lytte på det dei har å seie. Du er reflektert, til stades og god til å rettleie ungdom i kvardagen. Du må ha evne…

Bibliotekar 50 % fast - Ål bibliotek

Ål Kommune

Offentlig forvaltning

Ål bibliotek ønskjer å ha deg med på arbeidslaget! Ål bibliotek held til i nye og flotte lokale i hjarta av Ål kulturhus. Biblioteket er ein sentral del av kulturlivet i kommunen og samarbeider breitt med dei andre avdelingane på kulturhuset og med ulike aktørar i lokalmiljøet. Litteraturformidling, læring og digital utvikling er viktige satsingsområde. Å…

Fagarbeidar 70 % - Skattebøl skule

Ål Kommune

Offentlig forvaltning

Det er ledig eit vikariat i inntil 70 % stilling som fagarbeider ved Skattebøl skule i perioden 01.01.2023-31.07.2023.  Me har fokus på å sjå alle elevane og gje god tilpassa opplæring. Personalet er ein innovativ gjeng som heile tida leitar etter løysingar til beste for den enkelte elev og for alle. Me søkjer etter ein fagarbeider som opptatt av å ha ele…

Sygepleierske 100 % fast stilling - sundheds- og omsorgssektoren

Ål Kommune

Offentlig forvaltning

Vi har stort fokus på fag, kvalitet og udvikling. Du kan regne med et afvekslende og spændende job - i et arbejdsmiljø med engagerede og fagligt dygtige medarbejdere. Vi har stor opmerksomhed på aktiviteter og gode oplevelser for patienterne. Vi har ledige stillinger som offentligt godkendt sygeplejerske i flere afdelinger i sundheds- og omsorgssektoren…

Sjukepleiar inntil 100% fast - Korttidsavdeling

Ål Kommune

Offentlig forvaltning

Er du sjukepleiar med eit særleg ønskje om å jobbe med tverrfagleg pasientbehandling, i eit utviklande, heilskapleg og fagleg fokusert miljø? Avdeling Gjestetunet, ei aktiv korttidsavdeling, har ei ledig 100 % fast stilling som sjukepleiar. Her er du garantert ein variert og spennande jobb, i tett samarbeid med fysioterapeutar, ergoterapeutar og sjukeheimsle…

Ynskjer du å jobbe i helse- og omsorgssektoren?

Ål Kommune

Offentlig forvaltning

Har du ledig kapasitet og ynskjer du å jobbe i helse og omsorgssektoren i Ål kommune?  Me har stadig behov for personar som ynskjer å jobbe i helse- og omsorgssektoren.  Er du interessert i ekstravakter, midlertidig stilling, fast stilling eller helgestilling? Det er ein fordel om du er under utdanning eller har arbeidserfaring innan helse- og omsorgte…

Støttekontakt / aktivitetskontakt / treningskontakt

Ål Kommune

Offentlig forvaltning

Har du tid og lyst til å gje støtte og oppfølging til menneskjer med ulike behov og i alle aldre, og gje dei ei aktiv og meiningsfylt fritid? Då vil me gjerne kome i kontakt med deg. Me treng aktivitetskontaktar til personar som har vedtak om dette. Tenesta er heimla i Lov om helse- og omsorgstjenester § 3.2-6b. Målsettinga med aktivitetskontakt e…

Sjukepleiar / vernepleiar 100 % fast stilling - helse og omsorgsektoren

Ål Kommune

Offentlig forvaltning

Er du ein som tek initiativ, kan ta sjølvstendig ansvar og har eit klinisk blikk for å oppdage tidlige sjukdomteikn? Evnar du å gje tryggleik gjennom god, fagleg omsorg. Vil du yte det vesle ekstra og er samtidig fleksibel, samarbeidsvillig og har evne til nytenking? Leitar du etter utfordringar i den kommunale helse-og omsorgstenesta?  Kan du tenkje deg å j…

Tilkallingsvikar i helse og omsorgsektoren

Ål Kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Har du ledig kapasitet og ynskjer du å jobbe i helse og omsorgssektoren i Ål kommune?  Vi har stadig behov for personar som ta på seg ekstravakter, og vi er interessert i kontakt med personar som kan tenkje seg å arbeide som vikar etter tilkalling, eller som vikar i feriar. Det er fordel med utdanning eller arbeidserfaring innen helse- og omsorgten…

Tilkallingsvikar i barnehage og skule

Ål Kommune

Offentlig forvaltning

Barnehagane og skulane i Ål har behov for vikarar som kan dei kan ta kontakt me når det er fråvær. Dersom du ynskjer å bli registrert som tilkallingsvikar, kan du vise interesse ved å søkje på denne stillinga. Tilkallingsvikarar som det inngått avtale med, vil bli kontakta av aktuell skule eller barnehage når dei har behov for vikar, enten for nokre timar…