Ledig stilling

Sunnfjord kommune

Logoped og PP-rådgivarar

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

PPT i Sunnfjord kommune er ein spennande arbeidsplass som vil vere i utvikling og vekst framover. Gjennom kompetanseløftet kartlegg kommunen no behovet for spesialpedagogisk kompetanse. PPT utviklar seg i tråd med dette.

PPT består i dag av to tett samarbeidande tenester, PPT og kompetanseteamet. PP-tenesta yt tenester for barn og unge i alderen 0-16 år. PPT er heimla i barnehagelova § 33, og i opplæringslova § 5-6. Kompetanseteamet er ei støtte- og rettleiingsteneste for barn med særlege behov.
PPT held til i rådhuset i Førde. Vi har eit positivt, støttande og kollegialt arbeidsmiljø. Eininga har ei god blanding av eldre og yngre tilsette med spesialiserte utdanningar.

Vi har ledig:
 • 100 % fast stilling som Logoped
 • 100 % fast stilling som PP-rådgivar
 • 100 % vikariat som PP-rådgivar

Stillingane er ledige frå snarast.

Logoped:

Arbeidsoppgåver:

 • gi logopedtenester til barn og elevar frå 0-16 år
 • rettleiing til føresette og tilsette i barnehage og skule

Kvalifikasjonar:

 • utdanning som logoped
 • kjennskap til kartleggingsverktøy og tiltak
 • rettleiingskompetanse
 • for søkarar med anna utdanning enn norsk, krevast det språkkunnskapar tilsvarande nivå B2. Dette gjeld ikkje skandinaviske søkarar. Legg ved dokumentasjon til søknaden. 
PP-rådgivar:

Arbeidsoppgåver:

 • system- og individretta arbeid i samsvar med mål for tenesta
 • sakkunnig arbeid etter opplæringslova
 • konsultasjon, rettleiing og rådgieving til skular
 • observasjon, kartlegging og utgreiing av elevar
 • samarbeid med føresette, skular og hjelpeapparat
 • kompetanse- og organisasjonsutvikling for å leggje opplæringa betre til rette for elevar med særlege behov

Kvalifikasjonar:

 • profesjonsstudiet/hovedfag/mastergrad i spesialpedagogikk, psykologi eller innanfor sentrale fagområde for tenesta
 • lang og brei erfaring frå arbeid i PP-tenesta kan der søkar vert vurdert som særleg eigna, vege opp for kravet om mastergrad
 • ønskeleg med praksis frå arbeid med born og unge med særlege behov i grunnskule, gjerne ungdomstrinn, PP-teneste eller tilsvarande instansar
 • relevant test-, utgreiings- og rettleiings- og rådgivingskompetanse
 • god norsk språkføring, både munnleg og skriftleg
 • for søkarar med anna utdanning enn norsk, krevast det språkkunnskapar tilsvarande nivå B2. Dette gjeld ikkje skandinaviske søkarar. Legg ved dokumentasjon til søknaden.

 

Vi søker deg som:
 • kan dekker sentrale oppgåver for PP-tenesta
 • kan skape gode relasjonar til barn, føresette og fagpersonar
 • har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, og evne til fleksibilitet
 • har evne til å motivere og arbeide målretta, strukturert og effektivt
 • kan arbeide i team, og samtidig vere sjølvstendig og målretta
Vi kan tilby:
 • eit godt, trygt og sosialt arbeidsmiljø
 • engasjerte kollegaer
 • opplæringsplan for nytilsette
 • aamarbeid i team
 • deltaking på relevant kompetanseheving og personalsamlingar
 • lønn etter avtale
 • gode pensjons- og forsikringsordningar

PP-tenesta er i utvikling og endring, og vi vektlegg at søkar er fleksibel i forhold til endring av tenesta.

Søkar må ha sertifikat klasse B då arbeidsområdet er heile Sunnfjord kommune.  

Det må leggast fram politiattest før oppstart i stilling.

 

Velkomen som søkar!