• Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Bedriftstype
  Kommune
 • Organisasjonsnummer
  921244207
 • Antall ansatte
  3132
 • Opprettet år
  2018
 • Adresser
  Hafstadvegen 42
  6800  FØRDE

Sunnfjord kommune oppføring hos:

Sunnfjord kommune

Sunnfjord kommune ligg sentralt i Vestland fylke, og tilbyr rike naturopplevingar frå fjord til bre. Kommunen har om lag 22 000 innbyggarar, og er sentrum for handel, service og utdanning i regionen. Kulturlivet er variert med teater, kino, konsertar og utstillingar. I kommunen er det breitt tilbod av bustadar og tomter.


Bli med i vår Kandidatbank

Synes du vår bedrift ser spennende ut? Meld din interesse, vi vil gjerne ha deg i vår Kandidatbank. Stå først i køen og bli kontaktet når vi trenger folk.

 

Kinovert

Sunnfjord kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Kino Førde er lokalisert i Førdehuset og inngår i eininga Kultur og ungdom.   Vi søker etter tilkallingsvikar som Kinovert Som tilkallingsvikar ved Kino Førde vil du vere vert for kinopublikum og sjå til at filmframsyningane vert avvikla på best mogeleg vis, samt klargjere komande framsyningar. Arbeidstid ettermiddag/kveld, helg, heilagdagar…

Sjukepleiar

Sunnfjord kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Har DU lyst å blir vår nye medarbeidar? Kom til Sunnfjord! Førde omsorgssenter, korttidseininga, treng ny fagkompetanse og søker din sjukepleiekunnskap! Vårt omsorgssenter er ein moderne sjukeheim med mange engasjerte og dyktige medarbeidarar og eit godt fagmiljø. Tre einingar held til her. Korttid, langtid og skjerma. Vi ønsker å vere ei teneste med …

Pedagogisk leiar/tilkallingsvikarar

Sunnfjord kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Langhaugane barnehage søker etter: pedagogisk leiar i 100 % vikariat frå 02.01.2023 til 02.01.2024 med moglegheit for forlenging pedagogisk leiar i 50 % vikariat som  frå 01.04.2023 til 01.02.2024 med moglegheit for forlenging tilkallingsvikarar Vi er ein kommunal barnehage som ligg ca. 15 minutt frå Førde sentrum. Barnehagen held til i ei…

Logoped og PP-rådgivarar

Sunnfjord kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

PPT i Sunnfjord kommune er ein spennande arbeidsplass som vil vere i utvikling og vekst framover. Gjennom kompetanseløftet kartlegg kommunen no behovet for spesialpedagogisk kompetanse. PPT utviklar seg i tråd med dette. PPT består i dag av to tett samarbeidande tenester, PPT og kompetanseteamet. PP-tenesta yt tenester for barn og unge i alderen 0-16 år. …

Fagansvarleg IKT helse, velferd og omsorg

Sunnfjord kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

IKT- samarbeidet for 8 kommunar i Sunnfjord og Sogn - SySIKT, er med sine 20 tilsette blant dei største og leiande IKT- miljøa i Sogn og Fjordane. Samarbeidet har som overordna visjon å utnytte moderne informasjons- og kommunikasjonsteknologi til å skape kvalitativt gode tenester til innbyggjarar og næringsliv, samt ei tilgjengeleg og effektiv forvaltning. …

IKT-medarbeidar

Sunnfjord kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

IKT- samarbeidet for 8 kommunar i Sunnfjord og Sogn - SySIKT, er med sine 20 tilsette blant dei største og leiande IKT- miljøa i Sogn og Fjordane. Samarbeidet har som overordna visjon å utnytte moderne informasjons- og kommunikasjonsteknologi til å skape kvalitativt gode tenester til innbyggjarar og næringsliv, samt ei tilgjengeleg og effektiv forvaltning. …

Brannkonstabel - Førde og Skei

Sunnfjord kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Sunnfjord Brann og redning har 6 brannstasjonar med omlag 70 deltidstilsette, og hovudbrannstasjonen i Førde har dagkasernering. Vi har eit breitt spekter av oppgåver som skapar ein svært spennande og variert arbeidskvardag.  Vi har ledige stillingar: brannkonstabel i deltidsstilling ved brannstasjonane i Førde og på Skei.  Ønska kvalifikasjonar: …

Kontaktperson

Sunnfjord kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Sunnfjord barnevern har per i dag 26,3 stillingsheimlar. Vi har valt å etablere team for å løyse dei kompliserte og samansette oppgåvene som barnevernet har. Det eine teamet er eit undersøkingsteam som avklarar meldingane og gjennomfører undersøkingane. Vi har eit oppfølgingsteam som følgjer opp dei familiane som får hjelpetiltak i heimen. Vi har eit omsorgs…

Tilkallingsvikarar

Sunnfjord kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Barnehagen  har for tida 32 barn, fordelt på 3 avdelingar. Avd. Askeladden har 14 barn i alderen 3-5 år. Avd. Smørbukken og Tommeliten har 9 barn kvar i alderen 1-2 år. Vi deler og barna i mindre grupper innan kvar avdeling, slik at dei kan ha betre nytte av barnehagetilbodet. Mindre barnegrupper vil gi meir kvalitet i det pedagogiske arbeidet og vi kan i…

Helsefagarbeidar

Sunnfjord kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Er du helsefagarbeidar og har lyst på ein lærerik og spennande jobb? Vi søker deg som trivst å arbeide med menneske, som både likar sjølvstendig arbeid og samstundes trivst med å jobbe tett saman med andre. Førde heimeteneste, eining 1, held til på Førde omsorgssenter. Vi yt tenester innan heimesjukepleie, heimehjelp, matombringing og velferdsteknologi…

Helgestillingar

Sunnfjord kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Er du helsefagarbeidar eller student innan helse-og sosialfag og har lyst på ein lærerik og spanande jobb?   Vi søker deg som trivst med å arbeide med menneske, som både likar sjølvstendig arbeid og samstundes trivst med å jobbe tett saman med andre.  Vi har fleire ledige helgestillingar og stillingar som tilkallingsvikarar. Førde heimeteneste, eini…

Lærar

Sunnfjord kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Førde ungdomsskule ligg vakkert til nær sentrum, og er næraste nabo til kulturhuset Førdehuset. Skulen er ein fire-parallellars ungdomsskule med ca. 300 elevar. Elevane kjem frå to barneskular og blir plassert i heilt nye klassar. "Læring i tryggleik og trivsel" er skulen sin visjon. Med det ønsker vi å få fram at gode læringsprosessar er avhengig av at e…

Helgestillingar

Sunnfjord kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Førde bu- og miljøteneste, eining 1, yt døgnkontinuerlige tenester til personar med psykisk utviklingshemming, og som elles treng langvarige og koordinerte tenester. Personalbasane er tett knytt opp til omsorgsbustader, men over halvparten av dei som tek i mot tenester frå oss bur andre stader i Førde. Vi yt tverrfaglege tenester som inneber støtte og opplær…

Avtaleheimel for fysioterapeut

Sunnfjord kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Eining fysio/ergoterapi har 21 tilsette, og består av fysioterapeutar, ergoterapeutar og serviceteknikarar med ansvar for hjelpemiddel. I tillegg til dette har vi sju avtaleheimlar for privatpraktiserande fysioterapeutar, som alle er lokaliserte i Førde. To av fysioterapeutane med avtaleheimel held på med vidareutdanning, og vi søker derfor etter fysioter…