• Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Bedriftstype
  Kommune
 • Organisasjonsnummer
  921244207
 • Antall ansatte
  3132
 • Opprettet år
  2018
 • Adresser
  Hafstadvegen 42
  6800  FØRDE

Sunnfjord kommune oppføring hos:

Sunnfjord kommune

Sunnfjord kommune ligg sentralt i Vestland fylke, og tilbyr rike naturopplevingar frå fjord til bre. Kommunen har om lag 22 000 innbyggarar, og er sentrum for handel, service og utdanning i regionen. Kulturlivet er variert med teater, kino, konsertar og utstillingar. I kommunen er det breitt tilbod av bustadar og tomter.


Bli med i vår Kandidatbank

Synes du vår bedrift ser spennende ut? Meld din interesse, vi vil gjerne ha deg i vår Kandidatbank. Stå først i køen og bli kontaktet når vi trenger folk.

 

Brannkonstabel

Sunnfjord kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Sunnfjord brann og redning dekker brann- og redningsberedskapen i Sunnfjord kommune med 5 brannstasjonar og eit depot. Vi søker no etter brannkonstablar i deltidsstilling ved brannstasjonen i Førde. Som brannkonstabel er du ein del av kommunen sin innsatsstyrke ved brann, trafikkuhell, redningsoppdrag og andre akutte ulukker. Stillinga innebærer generell …

Sjukepleiar, vernepleiar og helsefagarbeiar

Sunnfjord kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Er du vår nye medarbeidar?  Førde bu- og miljøteneste, eining 1, yt døgnkontinuerlege tenester til personar med psykisk utviklingshemming, og som elles treng langvarige og koordinerte tenester. Personalbasane er tett knytt opp til omsorgsbustader, men over halvparten av dei som tek i mot tenester frå oss bur andre stader i Førde. Vi yt tverrfaglege tenes…

Helgestillingar

Sunnfjord kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Førde bu- og miljøteneste eining 2 yt døgnkontinuerlege tenester til personar med psykisk utviklingshemming som treng langvarige og koordinerte tenester. Vi yt tverrfaglege tenester som inneber støtte og opplæring knytt til dagleglivet sine funksjonar som hygiene, ernæring og sosiale ferdigheiter. Støtta inneber også hjelp til å handtere og meistre somatiske…

IPS Ung-jobbspesialist

Sunnfjord kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Trur du det finst ein jobb for alle? Har du kjennskap til næringslivets bransjar og arbeidsplassar?   IPS Ung-Jobbspesialisten jobbar etter metoden Individuell jobbstøtte (IPS) med ungdom i alderen 16 år og oppover. I IPS ung følger du opp ungdom som har psykiske og/eller samansatte utfordringar. Metoden inneber tett samarbeid med behandlarar og behandlar…

Heimehjelp

Sunnfjord kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Førde heimeteneste eining 2, har base på Prestebøen 8 i Førde, og er ei av totalt seks heimetenester i Sunnfjord kommune. Vi yter tenester innan heimesjukepleie, heimehjelp, matombringing og velferdsteknologi til heimebuande. Eininga har 43 årsverk. Vi ønsker å vere ei levande teneste med framtidsretta fokus der vi saman skal yte gode tenester til innbyggjar…

Distriktsmusikar hardingfele/fele

Sunnfjord kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Sunnfjord kulturskule er ein av dei største i regionen med over 500 elevar og 25 tilsette. Skulen fekk nytt, moderne bygg i 2020. Vi gir undervisning i kunstfaga folkedans, teater, musikk og visuell kunst. Kulturskulen har hovudbase i eigne lokale i Førde sentrum i tilknyting til kulturhuset Førdehuset. I tillegg har kulturskulen undervisning på fleire an…

Sjukepleiar, vernepleiar og helsefagarbeidar

Sunnfjord kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Vi er eit moderne omsorgssenter med mange engasjerte og dyktige medarbeidarar i eit godt fagmiljø. Hjå oss vil du få nytte fagkompetansen din gjennom ansvar og spennande oppgåver. Du vil få mogelegheit for å gå i ein turnusordning med bruk av langvakter som gjev lengre friperiodar. Vi har ledige stillingar ved skjerma eining og langtidseininga : faste…

Interkommunal samhandlingskoordinator

Sunnfjord kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Har du eit brennande engasjement for korleis vi kan utvikle og betre samhandlinga mellom kommunane og helseføretaka? Då er dette stillinga for deg! 100 % fast stilling som interkommunal samhandlingskoordinator er no ledig og vi søker deg som ivrar for dette arbeidsfeltet! Her skal du  samarbeide tett med leiinga i kommunane og helseføretaket, samt andre s…

GIS-ingeniør VA

Sunnfjord kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Sunnfjord kommune ligg sentralt i Vestland fylke, og tilbyr rike naturopplevingar frå fjord til bre. Kommunen har om lag 22 000 innbyggarar, og er sentrum for handel, service og utdanning i regionen. Kulturlivet er variert med teater, kino, konsertar og utstillingar. I kommunen er det breitt tilbod av bustadar og tomter. Teknisk drift er Sunnfjord kommune…

Helsesjukepleiar

Sunnfjord kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Helsestasjonen yt helsefremjande og førebyggande tenester til barn, unge og deira familiar, samt svangerskapsomsorg. Eininga har totalt 34 tilsette med tverrfagleg samansett kompetanse; helsesjukepleiarar, jordmødre, psykologar og foreldre-/familierettleiarar. Vi har avdelingar på Vassenden/Skei, Naustdal, Sande og Førde. Ei ny avdeling under Helsestasjonen …

Miljøterapeut/ fagarbeidar

Sunnfjord kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Aktivitetseininga i Sunnfjord kommune har aktivitetstilbod til vaksne i alle aldrar i Sunnfjord kommune. Aktivitetstilbodet kan gjevast som opplæring, arbeid eller anna type dagaktivitet til menneske som av ulike grunnar har behov for tilrettelegging eller bistand. Vi har også ansvar for Senter for friskliv og frivilligheit. Vi er i alt 55 positive og engasj…

Miljøterapeutar

Sunnfjord kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Sande bu- og miljøteneste yt døgnkontinuerlig tenester til personar med psykisk utviklingshemming som treng langvarige og koordinerte tenester. Arbeidsoppgåvene er knytt til praktisk bistand og opplæring. Dette inneber støtte og opplæring i dagleglivet sine gjeremål. Støtta er også hjelp til å ivareta den somatiske og psykiske helsa til den enkelte, samt del…

Programrådgjevar

Sunnfjord kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Vaksenopplæring og Integrering har ansvar for busetjing av flyktningar i Sunnfjord Kommune, introduksjonsprogram for nykomne flyktningar, norskopplæring for vaksne innvandrarar og grunnskule for vaksne. Introduksjonsprogrammet har som mål at deltakarane skal bli sjølvstendige økonomisk. Programmet skal kvalifisere deltakar til vidare utdanning eller arbeid. …