Ledig stilling

Askvoll kommune

Lærar i vaksenopplæringa

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Askvoll skule tilbyr både norskopplæring, introduksjonsprogram og grunnskule for vaksne. Vi har for tida om lag 25 elevar ved vaksenopplæringa.  Skulen ligg i kommunesenteret i Askvoll kommune.  Undervisningsåret følgjer skuleruta i grunnskulen, med undervisning på dagtid.

Vi har frå snarast ledig inntil 100% stillilng i vaksenopplæringa  - vikariat for skuleåret 2022/23 med høve til forlenging/fast tilsetjing.

 

Arbeidsoppgåver:

Arbeidsppgåvene vil i hovudsak vere norskundervisning for framandspråklege vaksne. Det vil og vere aktuelt å undervise i samfunnsfag og engelsk. Som lærar i vaksenopplæringa vil du arbeide tett med dei andre lærarane ved skulen og særleg i vaksenopplæringsteamet.

Kvalifikasjonar:

  • godkjent lærarutdanning og/eller erfaring med undervisning av vaksne
  • ønskjeleg med kompetanse/erfaring innan norsk som andrespråk og andrespråkspedagogikk, samfunnskunnskap og engelsk
  • andre med aktuell yrkeskompetanse og erfaring kan også søkje

Personlege eigenskapar:

Vi søkjer deg som er

  • engasjert og målretta
  • fleksibel
  • lagspelar og har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
  • tydeleg og kan motivere
  • interessert i å utvikle seg sjølv og arbeidsplassen 

Vi tilbyr løn etter sentralt løns- og stillingsregulativ.  Aktuelle søkjarar vert kalla inn til intervju.  Tilsetjings skjer på dei vilkår og med dei plikter som til ei kvar tid går fram av gjeldande lover, reglar og tariffavtalar.  Pensjonsmedlemsskap i Statens Pensjonskasse.  Politiattest og tuberkulinattest av ny dato må leggjast fram før ein kan ta til i jobben.