Kultur, Fylkesarkivet - Rådgiver/arkivar

Innlandet fylkeskommune

Offentlig forvaltning - Fylkeskommunale etater

Beskrivelse

Fylkesarkivet har ledig en fast 100 % stilling som rådgiver/arkivar.

Om enheten

Innlandet fylkesarkiv er Innlandet fylkeskommunes arkivinstitusjon som har i oppgave å gjennomføre arkivlovens intensjoner og bestemmelser samt bevare, registrere, forske i og formidle regionens historie med utgangspunkt i arkivene som har rettslig, forvaltningsmessig eller kulturell verdi. Arkivene er tilgjengelig for allmennheten etter gjeldende lovverk.
Fylkesarkivet ble etablert i 1995. Fra 2008 har fylkesarkivet inngått et samarbeid med 40 kommuner i Innlandet og 4 kommuner i Viken og etablert Interkommunalt arkivsamarbeid Opplandene (IKA Opplandene). Fylkesarkivet med IKA Opplandene har ansvar for så vel analoge som digitale arkiver.
Fylkesarkivet er fylkeskoordinerende institusjon for privatarkiver i Innlandet.
Innlandet fylkesarkiv har sine lokaler i Fakkelgården i Lillehammer. Arbeidssted er derfor Lillehammer.

Fylkesarkivet er et depotarkiv og oppbevarer i dag ca. 24.000 hyllemeter papirarkiver samt elektroniske arkiver og har en egen digitaliseringsenhet, muggsaneringsenhet og fotoarkiv.

Vi søker deg som

 • har ønske om faglig fordyping
 • har evne til å arbeide selvstendig, effektivt, nøyaktig og målrettet
 • er rask til å sette seg inn i nye oppgaver

Vi tilbyr

 • gode utviklingsmuligheter
 • utfordrende og spennende arbeidsoppgaver i et trivelig arbeidsmiljø
 • profesjonell organisasjon med bred sammensatt fagkompetanse
 • gode lønns- og arbeidsbetingelser
 • lønn etter gjeldende avtaleverk
 • fylkeskommunale tilsettingsvilkår med gode pensjons- og forsikringsordninger

Om stillingen

 • 100 % fast stilling
 • noe reisevirksomhet til deltakerkommunene i IKA Opplandene må påregnes
 • kontorsted er Fakkelgården på Storhove, Lillehammer

Arbeidsoppgaver

 • mottak, ordning, katalogisering, tilgjengeliggjøring og formidling av analoge arkiver
 • pakking, sjauing og rengjøring av eldre arkiver
 • betjene henvendelser om tilbakelån og innsyn, samt generelle brukerhenvendelser
 • innsynsløsninger og bevaring av elektroniske arkiver
 • utstrakt samarbeid med deltakerkommunene i IKA Opplandene
 • veiledning og kursing innenfor arkivfaglige spørsmål
 • delta i planarbeid og rådgivningsarbeid
 • delta i faglig samarbeid mellom fylkeskommune/kommuner og arkivinstitusjoner
 • FOU-arbeid med skriving av artikler, foredrag og aktivt formidlingsarbeid

Ønskede kvalifikasjoner

 • utdanning på universitet/ høgskolenivå, fortrinnsvis mastergrad og med arkivkunnskap i fagkretsen
 • lang relevant realkompetanse kan i noen grad kompensere for manglende utdanning
 • kunnskap om/erfaring i ordning av kommunalt arkivmateriale i depot
 • kunnskap om og erfaring fra arbeid med arkiver av privat opphav
 • erfaring i bruk av ASTA (registrerings- og depotstyringssystem)
 • kunnskap om dokumentforvaltning, med bruk av Noark Sak-Arkivsystemer
 • søkere må ha førerkort for bil
 • kunnskap/erfaring fra kommunal forvaltning og kommunal/fylkeskommunal administrasjonshistorie
 • god digital kompetanse

Egenskaper

 • er utadvendt og engasjert
 • er fleksibel
 • har gode samarbeidsevner
 • har god skriftlig og muntlig framstillingsevne

Søknad

Innlandet fylkeskommune ønsker at arbeidsstyrken skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå best mulig alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Kopi av attester og vitnemål vil eventuelt bli innhentet senere. Tilsendte attester returneres vanligvis ikke.

Det kreves politiattest - ikke eldre enn tre måneder- for alle stillinger i tannhelsetjenesten og videregående skole.

Vi gjør oppmerksom på at alle søkere kommer på offentlig søkerliste, jfr offentleglova § 25. Fritak fra offentliggjøring gjøres bare unntaksvis og må begrunnes i tekstfeltet til søknaden.               

Innlandet fylkeskommune benytter elektronisk søknadsskjema.

Vi ser fram til å motta søknaden din.