• Bedrift
  Alver kommune
 • Søknadsfrist
  10.04.2023
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  5914, ISDALSTØ
  ALVER
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  5088942
 • Se her for andre jobber fra Alver kommune
 • Oppdatert 23.03.2023
Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Alver kommune

Driftsansvarleg - 100 % fast

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Kort om stillinga

Stillinga som driftsansvarleg er ei nyoppretta stilling som rapporterer direkte til avdelingsleiar, og som jobbar tett med dei tilsette i avdelinga. Driftsansvarleg har ansvar for delegerte oppgåver innan eit definert fagområde i avdelinga, og kan tildelast ansvar. Du vert avdelingsleiar sin nærmaste støttespelar i planlegginga og organiseringa av den daglege drifta av avdelinga. Som driftsansvarleg vil du arbeide i snitt 35,5 t/v med dagvakter i vekedagene og arbeid i turnus kvar 3. helg og i høgtid. 

Ved ferieavvikling og anna kortvarig fråvær vil ein kunne få endra ansvarsområde/oppgåver innafor den ordinære stillinga som driftsansvarleg. Ved lengre fråvær av avdelingsleiar vil ein ved behov kunne verte konstituert, jf. HTA § 13.4.

Om Knarvik sjukeheim avdeling 1

Sjukeheimstenesta i Alver består av 8 avdelingar lokalisert på Manger, Lindås, Meland og Knarvik. Kjøkkentenesta er og organisert under sjukeheimstenesta.

Avdeling 1 er ei langtidsavdeling med plass til 30 pasientar. Ved avdeling 1 vil du møte ei gruppe tilsette med høgt fagleg nivå, der fokus til medarbeidarane er å gjere kvardagen god for pasientar med mange samansette behov. Du vil få høve til å halde deg faleg oppdatert og bidra til eit godt internt samarbeid til beste for pasientar og kollegaer. Avdelinga er delt i 3 grupper der alle faggrupper inngår i kvar av gruppene. Det er eit høgt arbeids- og engasjementsnivå på alle gruppene, der fagleg fokus er viktig for at pasientar og pårørande skal føle seg godt ivaretatt. I dette arbeidet er primærsjukepleie ei sentral arbeidsform. 

Arbeidsoppgåver

Fagansvar:

 • Delegerte oppgåver frå avdelingsleiar for å sikre at kvaliteten på tenestene er innafor ramma av dei ressursane fagområdet disponerer
 • Ansvarleg for at fagområdet nyttar kvalitetssystemet i tenesteproduksjonen og nyttar avvikssystemet i oppfølginga
 • Ansvarleg for å gjennomføre internkontrolltiltak innanfor fagområdet
 • Sørgje for naudsynt fagleg samordning på tvers av linjeorganiseringa
 • Ansvarleg for at dei tilsette samla har tilstrekkeleg og relevant kompetanse

Forbetringsansvar

 • Ta initiativ til å gjennomføre fagleg forbetrings- og utviklingsarbeid

Serviceansvar

 • Ansvarleg for ei brukar- og serviceorientert utvikling av tenester i fagområdet
 • Sikre god løpande dialog med alle brukarar og pårørande

I tillegg til fagansvaret kan du få delegert einskilde oppgåver frå avdelingsleiar etter behov. Du kan og få tildelt ekstra ansvar. 

Eksempel på einskilde oppgåver:

 • Oppgåver knytt til HMS arbeid
 • Oppgåver knytt til personalarbeid
 • Oppgåver knytt til økonomi

Kompetanse

Krav til kompetanse

 • Offentleg godkjent sjukepleiar

Ønskt kompetanse

 • Relevant vidareutdanning
 • Erfaring som utøvande sjukepleiar i minimum 3 år, fortrinnsvis frå sjukeheimstenesta
 • God digital kompetanse

Personlege eigenskapar

Vi søkjer etter deg som er ein fagleg trygg sjukepleiar og som kan arbeide sjølvstendig. Du har evne til å strukturere kvardagen og prioritere både eigen og andre sin arbeidskvardag ut frå dei krav som vert stilt til tenesta. I tillegg til å vere fleksibel og ha god gjennomføringsevne, har du god rolleforståing og ei løysingsorientert tilnærming i ein travel kvardag. Du kommuniserer tydeleg og godt på norsk både munnleg og skriftleg.

Vi ønskjer deg som er god til å motivere, rettleie og til å skape engasjement. Du er god til å planlegge, har gode haldningar og evne til etisk refleksjon. I tillegg har du godt humør og gode samarbeidsevner, samt er ein rollemodell for dine kollegaer.

Personlege eigenskapane ovanfor vert vektlagt. 

Vi tilbyr

 • Fagleg og personleg utvikling
 • Ein aktiv kvardag med mange spanande og varierte utfordringar
 • Høg kompetanse på avdelinga med stort fokus på kvalitet i tenesta
 • Dedikerte kollegaer som har pasient i fokus
 • Allsidig og lærerikt arbeidsmiljø
 • Årsturnus
 • Lønn: kr 50.000,- over relevant garantilønsstige ut frå kompetanse og ansiennitet

Politiattest

I tråd med helse- og omsorgstenestelova § 5-4 vert det stilt krav om tilfredsstillande politiattest ved tiltrede.

Bli kjent med Alver kommune

 

 • Bedrift
  Alver kommune
 • Søknadsfrist
  10.04.2023
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  5914, ISDALSTØ
  ALVER
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  5088942
 • Se her for andre jobber fra Alver kommune
 • Oppdatert 23.03.2023