• Bedrift
  Halden kommune
 • Søknadsfrist
  02.08.2021
 • Sted:
  HALDEN
 • Stillingstype:
  Dag
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VIKEN
 • Arbeidssted:
  HALDEN
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3921931
 • Se her for andre jobber fra Halden kommune

Avdelingsleder i hjemmesykepleien, Enhet hjemmebaserte tjenester og tilrettelagte boliger. Fast stilling

Halden kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Beskrivelse av arbeidssted:

Halden kommune har en hjemmebasert omsorgsprol hvor målet er at våre brukere skal få rett bistand til rett tid på rett sted. Hjemmesykepleien er en del av Enhet hjemmebaserte tjenester og tilrettelagte boliger og er sentrale i denne målsettingen. Vi er en arbeidsplass med mange dyktige medarbeidere. Utvikling av tjenesten, for å ligge i forkant av nye oppgaver, står derfor sentralt hos oss.

I september endrer vi strukturen i hjemmesykepleien og går fra 4 til 3 avdelinger,
med 2 team i hver avdeling. Målsettingen med omorganiseringen er å sikre økt kontinuitet i pasientoppfølgingen, gjennom mindre team og endringer i driftsform.

I tillegg styrker vi ledelsen, med assisterende avdelingsleder i hver avdeling. Avdelingsleder vil i ny struktur ha hovedvekt på personalarbeid, mens assisterende avdelingsleder vil ha hovedvekt på daglig drift og oppfølging av denne. Det forutsettes tett samarbeid og oppgaveglidning.

Avdelingslederne i hjemmesykepleien samarbeider tett, har individuelle oppfølgingsmøter med enhetsleder, deltar på regelmessige møter i ledergruppen i enheten, samarbeider med fag- og kvalitetsrådgiver og bygger nettverk i jevnlige samlinger med alle kommunalavdelingens ledere.

Enheten søker å ha et godt og konstruktivt samarbeid med tillitsvalgtfunksjonene, bla gjennom regelmessige medbestemmelsesmøter.

Vi har rundt 700 brukere som etter høstens omorganisering skal ivaretas av 3 avdelinger, som hver består av to team. Hvert team har sitt geograske område, men vi er opptatt av at vi skal bistå hverandre i en faglig utfordrende, spennende og hektisk hverdag. Vi
benytter Gerica og LMP som arbeidsverktøy og i listeplanlegging.

Enheten drifter også virtuell korttidsavdeling, har egen trivselskoordinator for sårbare eldre, har samarbeid med kommunalavdelingens øvrige enheter, særlig hverdagsrehabiliteringsteamet og tjenester innenfor rus og psykisk helse.

Ledig stillingsstørrelse og type:

100% fast stilling som avdelingsleder i hjemmesykepleien er ledig fra 01.09.21

Stillingens arbeidsområder/oppgaver:

 • Overordnet drift-/fag- personal- og økonomiansvar for avdelingen
 • Utøve helsefremmende og verdiskapende personalledelse
 • Fremme forslag ved tilsettinger innenfor vedtatt budsjett i avdelingen, gjennomføre medarbeidersamtaler og følge opp ansatte i forhold til IA- avtalen ·
 • Sikre internkontroll, kvalitetsutvikling og arbeid med helse, miljø og sikkerhet (HMS) i avdelingene
 • Turnusplanlegging og fraværsoppfølging i turnus

Kontaktpersoner: Marianne Horgen

mob :+47 40239852

Kontorplassering

Skal bidra til helhetlig styring og utvikling av enheten for å ivareta kvalitet og brukermedvirkning basert på trygghet, verdighet og mestring. ·
Sikre godt samarbeid med pårørende og andre samarbeidspartnere og at tjenestene er i samsvar med gjeldende lover, forskrifter, kvalitetskrav og vedtak. (i samarbeid med/delegert til assisterende avdelingsleder)
Lede, organisere og koordinere aktivitetene i avdelingen og påse at de er i samsvar med lover, forskrifter og kvalitetskriterier som regulerer tjenesten (i samarbeid med/delegert til assisterende avdelingsleder)
Tilpasse og utvikle tjenestetilbudet til brukernes behov ift lov, regelverk og vedtatte standarder. (i samarbeid med/delegert til assisterende avdelingsleder)

Kvalikasjoner og utdanning:

Fortrinnsvis autorisert sykepleier med bred klinisk erfaring, men søkere med annen helsefaglig utdanning på høyskolenivå vil også bli vurdert.
Formell lederutdanning og erfaring fra ledelse, personalarbeid, økonomioppfølging er ønskelig og vil vektlegges

Gode IT ferdigheter
God skriftlig og muntlig kommunikasjonsevne

Personlige egenskaper:

Du har fokus på kommunikasjon og det relasjonelle i møte med medarbeiderne Du har en tydelig lederstil med klare forventninger til dine medarbeidere
Du har klare ambisjoner og tanker om lederrollen og evne til å engasjere medarbeidere

Du har gjennomføringsevne
Du liker å videreutvikle deg, og dele dette med andre
Du behersker å arbeide både selvstendig og i team
Du er løsningsorientert
Du har evne til å tenke helhetlig, ha fokus på løsninger og kunne jobbe systematisk i et hektisk miljø
Du har gode samarbeidsevner
Du har høy grad av eksibilitet
Du har høy grad av stabilitet og kontinuitet
Du er positiv, serviceinnstilt og imøtekommende
Personlige egenskaper vektlegges.

Sertikat på bil er påkrevet i hjemmesykepleien.

Vi kan tilby:

Stor variasjon og spennende arbeidsoppgaver, dager som aldri er like.
Mulighet til bidra til utvikling av tjenestene i tråd med visjonen
Gode kollegaer med stor faglig kunnskap og lang erfaring fra hjemmesykepleien Tett samarbeid i ledergruppen, oppfølging og lederutvikling.

Generelle betingelser:

Pliktig medlemsskap i oentlig tjenestepensjonsordning med 2%.
Du må levere tilfredsstillende politiattest som ikke er eldre enn 3 måneder ved tilsetting. Lønn i hht lov og avtaleverk

Søknad sendes:

Søknad med CV sendes elektronisk via knappen "Søk her".
Ved behov for veiledning ved utfylling av elektronisk søknad, kontakt Halden kommunes servicesenter.
Attester og vitnemål må medbringes ved evt. intervju.

Dersom det går fram av din søknad at du ønsker kondensiell behandling, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søker kan gjøres oentlig, selv om søker selv har bedt om kondensiell behandling. Søker vil da få informasjon om dette - jfr. Oentleglova §25. Som søker til en oentlig stilling har også du krav på å få tilgang til utvidet søkerliste med informasjon om øvrige søkere.

Åpenhet - Tillit - Respekt - Redelighet

 
 • Bedrift
  Halden kommune
 • Søknadsfrist
  02.08.2021
 • Sted:
  HALDEN
 • Stillingstype:
  Dag
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VIKEN
 • Arbeidssted:
  HALDEN
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3921931
 • Se her for andre jobber fra Halden kommune