Sjukepleiarstillingar

Vågsøy kommune

Vågsøy kommune ønskjer å tilsetje fleire sjukepleiarar i heimeteneste og institusjon. Kommunen tilbyr faste stillingar i 100% eller stillingsprosent etter eige ønske. Løn til sjukepleiarar i turnus ligg kr 28 000 over sentrale avtalar. For meir informasjon kan interesserte ta kontakt med tenesteleiar: Anita Brandal Solberg (Område Vågsøy, heimeteneste): 918 …
1 Ledig jobb måløy 31.12.2019

Helgestillingar i omsorgstenesta

Hyllestad kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Hyllestad kommune har ledige helgestillingar i omsorgstenestene, både på institusjonen og i heimebaserte tenester/miljøtenesta. Vi treng personale som kan arbeide i helg, og etter tilkalling. Alt etter kor mykje du kan jobbe, kan vil tilby 2. kvar eller 3. kvar helg, eller etter tilkalling. Stillingane vil vere rundt 10 % ved arbeid 3. kvar helg. Har du inte…
1 Ledig jobb hyllestad snarest

Sjukepleiarstillingar

Hyllestad kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Hyllestad kommune har ledig 2 x 100 % stilling som sjukepleiarar i omsorgstenestene. Stillingane vil vere fordelt både i heimetenestene og på institusjonen. Vi vurderer å legge ei av stillingane med turnus kun på natt, om ønskjeleg kan ein få tilrettelagt deltid ned til 60 % for nattstillinga. Som sjukepleiar i Hyllestad kommune er du med å sikre at brukaran…
1 Ledig jobb hyllestad snarest

Sjukepleiar ved Interkommunale helsetenester

Eid kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Interkommunale helsetenester i Nordfjord omfattar Nordfjord legevakt/legevaktformidling, kreftkoordinator og Øyeblikkeleg hjelp døgnopphald (ØHD). Tenestene er organiserte som eit interkommunalt samarbeid mellom kommunane Stryn, Hornindal, Eid, Selje, Vågsøy og vert drive av Eid kommune/Stad kommune frå 1.1.2020. Arbeidsstad er Nordfjord sjukehus. Interkommu…
1 Ledig jobb nordfjordeid 01.10.2019

Prosjektleiar for kommunale utviklingsprosjekt

Eid kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Stad kommune har ledig to faste stillingar i 100% som prosjektleiarar for kommunale utbyggings- og utviklingsprosjekt. Vi ønskjer primært at ein av prosjektleiarane har kompetanse innan byggfag, den andre innan kommunalteknikk. Kompetanse innan klimaomstilling og klimatilpasning vil vere særleg nyttig for oss. Stillingane er plassert i eininga for Strategi o…
1 Ledig jobb nordfjordeid 01.10.2019

Økonomikonsulent

Eid kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Stad kommune har ledig 100 % fast stilling som økonomikonsulent i stabseining økonomi frå 01.10.2019. Økonomieininga i Stad kommune vil ha adresse på rådhuset på Nordfjordeid. Du kan eventuelt få oppmøtestad i Selje, dersom dette er ønskjeleg. Ved oppstart i stillinga før 01.01.2020, vil tilsetjinga bli registrert i Eid kommune sitt system. Arbeidsoppgåver: …
1 Ledig jobb nordfjordeid 22.09.2019

Koordinator for lokal samfunnsutvikling

Eid kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Stad kommune etablerer ei ny eining for Lokal samfunnsutvikling med bulyst, næring, reiseliv og frivillig arbeid som satsingsområde. Eininga har base i Selje, men heile Stad kommune blir arbeidsområde. Eininga lokal samfunnsutvikling inngår i kommunalområdet kultur og samfunn, og skal ha eit særleg fokus på tverrfagleg samarbeid og samskaping. Som tilsett vi…
1 Ledig jobb nordfjordeid 20.09.2019

Sentraladministrasjonen. Open søknad.

Stryn kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Aktuelle stillingar: Merkantile stillingar Økonomisk / administrative stillingar. IKT. Vaktmeisterar / fagarbeidar. For stillingane gjeld: Tilsetting etter gjedande lover, tariffavtale og reglement Lønn etter tariff Kopi av rettkjende attestar og vitnemål kan alternativt sendast pr post (vil ikkje bli returnert) Søkjarane er som hovudregel offentlege og det …
1 Ledig jobb stryn snarest

Skule og kultur - open søknad

Stryn kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Dette er ei opa utlysing for skule- og kulturetaten Alle som ønskjer kan søkje med open søknad på arbeid i etaten. Søknaden vert registrert og søkjar vert kontakta dersom det vert aktuelt. Dette gjeld i hovudsak arbeid ved: Skular, SFO og barnehagar og evt. kulturhuset Minner om at du likevel må søkje direkte på utlyste stillingar Vitnemål og attestar ynskje…
1 Ledig jobb stryn 31.12.2019

Helse og sosial - open søknad 2019

Stryn kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Dette er ei opa utlysing for helse- og sosialetaten Alle som ønskjer kan søkje med open søknad på arbeid i etaten. Søknaden vert registrert og søkjar vert kontakta dersom det vert aktuelt. Dette gjeld i hovudsak arbeid ved: Stryn omsorgssenter, kontaktperson Aslaug H. Nygård tlf. 57 87 69 51 Vikane omsorgssenter, kontaktperson Grethe G. Hilde tlf. 57 87 35 5…
1 Ledig jobb stryn 31.12.2019

Reinhald - open søknad 2019

Stryn kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Dette er ei opa utlysing for deg som ynskjer å arbeide med reinhald i Stryn kommune. Søknaden vert registrert og søkjaren vert kontakta dersom det vert aktuelt med vikararbeid. Minner om at du likevel må søkje direkte på utlyste stillingar. Kopi av rettkjende attestar og vitnemål kan alternativt sendast pr post (vil ikkje bli returnert) Søkjarane er som hovu…
1 Ledig jobb stryn snarest

Assisterande styrar i Vikalida barnehage

Stryn kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Vi har ledig 100% fast stilling som assisterande styrar i Vikalida barnehage, Stryn kommune. Stillinga er delt mellom 50% leiaroppgåver og 50% barnehagelærar. Tilsetting snarast eller etter avtale. Arbeidsområde: Vikalida barnehage har fem avdelingar og er ein natur- og friluftsbarnehage. Assisterande styrar vil særleg jobbe tett opp mot styrar og fungere so…
1 Ledig jobb stryn 02.10.2019

Avdelingsleiar for kultur

Stryn kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

100% fast stilling som avdelingsleiar for kultur i Stryn kommune. Stillinga er ledig frå 01.01.2020 Stryn kommune har stort fokus på kultur, med eit vidt spekter av frivillige lag og organisasjonar som arbeidar med kultur og idrett. Arbeidsområde: Kulturavdelinga er delt inn i i kulturkontor, kulturskule, bibliotek og kulturhus/symjehall/kino. Avdelingsleiar…
1 Ledig jobb stryn 02.10.2019

Ledig 100% vikariat - Avdelingsleiar heimesjukepleie, område Stryn

Stryn kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Eining for pleie- og omsorgstenester område Stryn har avdelingar med institusjonsplassar, omsorgsbustadar med heildøgns omsorg i bufellesskap, heimesjukepleie og praktisk bistand i heimen. Eininga er organisert med einingsleiar og avdelingsleiar på kvar avdeling. Det er ledig vikariat i 100% stilling som avdelingsleiar for heimesjukepleie og praktisk bistand…
1 Ledig jobb stryn 25.09.2019

Assistentar/ helsefagarbeidarar

Gaular kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Gaular kommune har ledige helgestillingar på Gaular bygde- og sjukeheim, i heimetenesta og i bu- og miljøtenesta. Stillingsstorleik er frå 13 til 20 % og høver godt for deg som har interesse av å jobbe med menneske. Tilsetjing i stillingane vil skje fortløpande ved behov. Arbeidsoppgåver Varierande oppgåver alt etter kva eining du jobbar i, men felles for al…
1 Ledig jobb sande i sunnfjord 01.10.2019

Nynorskpraktikant

Norsk rikskringkasting AS

Media, informasjon og PR

NRK Nynorsk mediesenter i Førde søkjer etter samfunnsengasjerte ungdomar som brukar nynorsk og vil bli journalistar. Vi gjev opplæring og praksis i journalistikk og nynorsk som mediespråk for nett, radio, fjernsyn og sosiale medium. Det 32. praktikantkurset byrjar 6. januar og er ferdig 30. juni 2020. Det er fem plassar på kullet. Til denne tid har vi lært o…
1 Ledig jobb førde 15.10.2019

Helgestillingar - helse

Fjaler kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Fjaler kommune har ledige helgestillingar på Fjaler sjukeheim, i heimetenestene og i arbeid med menneske med utviklingshemming. Stillingane er frå om lag 10-20 % og høver godt for alle som har interesse av å jobbe med menneske. Tilsetjing i stillingane vil skje fortløpande ved behov. Arbeidsoppgåver Varierande oppgåver alt etter kva arbeidslag du jobbar i, m…
1 Ledig jobb dale i sunnfjord snarest

Formann søkes til Mesta Spesialproduksjon, Betong

Mesta AS

Bygg og anlegg

Vi søker en dyktig og allsidig formann med kompetanse innen betong og som har erfraing fra operativ ledelse og administrativt arbeid. Du vil være ansvarlig for å medvirke til at prosjektenes økonomiske målsetninger oppnås, samt at kontraktsmessige forpliktelser overfor byggherre og underentreprenører ivaretas. Stillingen vil medføre reising da oppmøtested vi…
1 Ledig jobb leikanger 10.10.2019 Formann

Anleggsleder/junioring. søkes til Mesta Spesialproduksjon, Betong

Mesta AS

Bygg og anlegg

Til vår landsdekkende enhet Spesialproduksjon søker vi etter anleggsleder/junioringeniør med kunnskap og interesse innenfor betong faget. Vi ser etter deg som vil jobbe for at prosjektenes økonomiske målsetninger oppnås, samt at kontraktsmessige forpliktelser overfor byggherre og underentreprenører ivaretas. Stillingen vil medføre reising da oppmøtested vil …
1 Ledig jobb leikanger 11.10.2019 Anlegsleder/junioiring

Sjåførar/røykdykkarar

Førde Kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Sunnfjord brann og redning har frå 2020 ledige stillingar som brannkonstabel i deltidstillingar knytt til brannstasjonane på Vassenden og Skei. Om Sunnfjord kommune 01.01.2020 slår kommunane Gaular, Naustdal, Førde og Jølster seg saman og dannar Sunnfjord kommune. Du må: ha god helse/fysikk. Helseattest av ny dato må leggast fram ved tilsetting gjennomføre n…
1 Ledig jobb førde 01.10.2019

Ingeniør/sivilingeniør

Førde Kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

2. gongs utlysing. 1. januar 2020 slår kommunane Gaular, Naustdal, Førde og Jølster seg saman og dannar Sunnfjord kommune.Tenesta i Sunnfjord kommune vil frå 01. januar 2020 ha ca. 12 fagarbeidarar, og inngår i eininga Teknisk drift, som tilsaman vil få ca. 30 medarbeidarar. Arbeidsoppgåver: I hovudsak vil oppgåvene være relatert til forvaltning, drift og ve…
1 Ledig jobb førde 29.09.2019

Einingsleiar

Førde Kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Frå 1.1.2020 er det ledig 100% stilling som leiar av PPT kontoret i nye Sunnfjord kommune. PPT kontoret skal yte tenester til barnehagar og grunnskular i ein kommune med ca. 23 000 innbyggarar. Pedagogisk-psykologisk teneste er heimla i barnehagelova § 19c, og i opplæringslova § 5-6. PPT skal støtte barnehagar og skular i arbeidet med kompetanse- og organisa…
1 Ledig jobb førde 24.09.2019

Spesialpedagog/pp-rådgjevar

Førde Kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

PPT i Indre Sunnfjord gjev tenester til kommunane Førde, Gaular, Jølster, Naustdal og Sogn og Fjordane fylkeskommune sine barnehagar/skular/bedrifter i vårt område. Tenesta er heimla i opplæringslova og er ei gjennomgåande teneste for heile skuleløpet. Eininga held til i rådhuset i Førde. Kontoret har for tida 15 årsverk, bemanna med psykologar, spesialpedag…
1 Ledig jobb førde 22.09.2019 Spesialpedagog

Konsulent med fokus på IKT og kvalitet

Solund kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Solund er eit øyrike ytst i Sognefjorden som dei siste åra har opplevd positiv folketalsauke. Vi har eit godt utvikla tenestertilbod i kommunesenteret Hardbakke med m.a. skule, barnehage og butikksenter. Vi har gode kommunikasjonar til fastlandet, inkl. hurtigbåt til Bergen. Solund er eit eldorado for friluftsaktivitetar på sjø og land, til dømes kajakkpadli…
1 Ledig jobb hardbakke 02.10.2019

Innsatspersonell i Kystverket

Solund kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Kystverket har som statlig tilsynsmyndighet overordnet ansvar for hendelser med akutt forurensning i Norge. Det er etablert 15 statlige utstyrsdepoter langs kysten og på Svalbard, og det er statlig oljevernmateriell på Kystvakten og Kystverket rederi sine fartøy. I tillegg har Kystverket beredskapsavtale med 35 mindre fartøy som er sertifisert for oljevernop…
1 Ledig jobb hardbakke 30.09.2019

Platearbeider/Industrirørlegger/Industrimekaniker/Bas

Havyard Ship technology AS

Maritime Industri / Service

HAVYARD SHIP TECHNOLOGY utruster, tester og leverer skip fra vårt verft i Leirvik i Sogn. Vi utvikler skipsteknologi, og vår kjernekompetanse er styring av komplekse nybygg- og rep/ombyggingsprosjekter. I tillegg til Leirvik har vi kontor i Fosnavåg, Tyrkia og Polen. Med bakgrunn i høg aktivitet og solid ordrebok søker vi etter dyktige fagarbeidere til våre …
3 Ledig jobb leirvik i sogn 31.12.2019 Produksjon

Arbeidsleder elektro

Havyard Ship technology AS

Maritime Industri / Service

Vår ordrebok er solid og velfylt, og aktiviteten ved verftet er høy. Til å følge opp, lede og være en del av teamet på elektroavdelingen søker vi en engasjert og motivert Arbeidsleder. Har du sterk faglig tyngde, ledererfaring og ønsker å bli del av kollegiumet i en internasjonal bedrift ser vi frem til å motta din søknad! Arbeidsoppgaver: Sikre at arbeid so…
1 Ledig jobb leirvik i sogn 30.11.2019 Lederstilling

Åpen søknad

Havyard Ship technology AS

Maritime Industri / Service

HAVYARD SHIP TECHNOLOGY utruster, tester og leverer skip fra vårt verft i Leirvik i Sogn. Vi utvikler skipsteknologi, og vår kjernekompetanse er styring av komplekse nybygg- og rep/ombyggingsprosjekter. I tillegg til Leirvik har vi kontor i Fosnavåg, Tyrkia og Polen. Havyard Ship Technology AS har en solid ordrebok, og vi er alltid på utkikk etter kandidater…
1 Ledig jobb leirvik i sogn 31.12.2019

BYGGPERSONELL

FLT statens vegvesen, region vest avd.74

Arbeidstakerorganisasjoner

Bli med og skap utvikling VEGSEKSJON VOSS OG HARDANGER TRENG BYGGHERREPERSONELL Seksjonen har fleire ledige stillingar innan byggherreområdet; byggeleiar på investeringsprosjekt, byggeleiar for driftskontrakt Hardanger og byggjeleiar innan fagområdet elkraftteknikk. Kontrollingeniørar kan det også bli behov for. Skap utvikling Ta ansvar – få ansvar Lær av de…
4 Ledig jobb førde snarest Administrasjon

Maskinførere

Dc Halsvik Aggregates AS

Bygg og anlegg

Til vårt anlegg i Sløvåg, Gulen kommune søker vi : Anleggsmaskinførere til hjullaster, gravemaskin og dumper. Arbeidsoppgaver er føring av anleggsmaskiner i dagbrudd, med opplasting og transport av sprengt stein, eller lasting av skip ved kai Kompetanse: Fagbrev som anleggsmaskinfører evt kompetansebevis på de enkelte maskiner Arbeidstid: 2-skiftsordning med…
3 Ledig jobb dalsøyra snarest Produksjon

LEDIG BUTIKKJOBB

Joker Gudvangen

Dagligvare

Me søkjer etter blide, omgjengelege og sørvisinnstilte personar for butikkjobb hjå Joker Gudvangen. Start frå kring midten av august. Me kan tilby varierte arbeidsoppgåver og eit godt arbeidsmiljø. Kan dette vere noko for deg? Ta kontakt på joker.gudvangen@joker.no
1 Ledig jobb gudvangen snarest Butikkansatt