Rådgiver - Byggesak og byantikvar

Stavanger Kommune

Har du kompetanse innen arkitektur, ingeniørfag eller juss? Er du interessert i by- og samfunnsplanlegging? Da er du kanskje en av våre nye rådgivere! I Stavanger kommune jobber vi med å ta vare på Europas største sammenhengende trehusbebyggelse. Samtidig er vi en by i stadig utvikling, med stor grad av transformasjon, fortetting og fornyelse. Det nye skal t…
1 Ledig jobb stavanger 20.10.2019

Er du vår nye tilsynsrådgiver?

Stavanger Kommune

Har du kompetanse innen ingeniørfag, eller er du f.eks. en byggmester på jakt etter nye utfordringer? Har du god bygningsteknisk forståelse, med en interesse for trehus og bygningsvern? Da er du kanskje vår nye tilsynsrådgiver på seksjon byggesak! I Stavanger kommune jobber vi med å ta vare på Europas største sammenhengende trehusbebyggelse. Samtidig er vi e…
1 Ledig jobb stavanger 13.10.2019

Rådgiver - Byggesak og byantikvar

Stavanger Kommune

Har du kompetanse innen arkitektur, ingeniørfag eller juss? Er du interessert i by- og samfunnsplanlegging? Da er du kanskje en av våre nye rådgivere! I Stavanger kommune jobber vi med å ta vare på Europas største sammenhengende trehusbebyggelse. Samtidig er vi en by i stadig utvikling, med stor grad av transformasjon, fortetting og fornyelse. Det nye skal t…
1 Ledig jobb stavanger 13.10.2019

Sykehjemslege, Stokka sykehjem

Stavanger Kommune

Stokka sykehjem består av totalt 6 avdelinger med til sammen 126 beboere. Seksjon demens har tre langtidsavdelinger, vi har én somatisk langtidsavdeling, én avdeling er for aktive rusmisbrukere med langtidsopphold og i 1. etasje er Stavanger øyeblikkelig hjelp. Stillingen som lyses ut er tilknyttet somatiskavdeling og en demensavdeling. Arbeidsoppgaver Ansva…
1 Ledig jobb stavanger 30.09.2019

Kommunalsjef Velferd og sosiale tjenester

Stavanger Kommune

Det er ledig stilling som kommunalsjef for Velferd og sosiale tjenester fra 01.01.2020. Kommunalsjefen har et helhetlig ansvar for å lede og følge opp eget tjenesteområde og underliggende virksomheter. Lederansvaret omfatter følgende virksomheter: NAV- kontorene, helse- og sosialkontorene, bofellesskap, bydekkende sosiale tjenester herunder; boligkontor, arb…
1 Ledig jobb stavanger 05.10.2019

Helgevakt

Stavanger Kommune

Bo og aktivitet Nord omfatter bydelene Sunde, Tasta, Madla og Eiganes. Det er til sammen 12 bofellesskap i virksomheten, og vi er rundt 500 ansatte. Fra 1. januar 2020 vil også bofellesskapene i Rennesøy og Finnøy være en del av vår virksomhet. I Bo og Aktivitet Nord har vi varierte og spennende arbeidsoppgaver og nå søker vi etter nye faste helgevakter med …
1 Ledig jobb stavanger 26.09.2019

Rådgiver

Stavanger Kommune

Arbeidsoppgaver Innovasjon og støttetjenester er et nyopprettet stab- og støtteområde. Området har ansvar for kemner, arkiv, regnskap og lønn, IT, innovasjon og digitalisering, bedriftshelsetjenesten, opplæringskontoret. Stavanger kommune må tilpasse organisasjonen for å kunne utnytte mulighetene som ligger i forbedrings-, nytenknings- og innovasjonsarbeid. …
1 Ledig jobb stavanger 10.10.2019

Rådgiver - Digitale arkiv

Stavanger Kommune

Som ledende smartby vil Stavanger gå foran i arbeidet med å digitalisere og utvikle gode tjenester for innbyggerne. Det skal være digitale arbeidsprosesser både internt og eksternt. Stavanger kommune har mål om å ha effektive og selvbetjente løsninger. Stavanger byarkiv er Stavanger kommunes arkivinstitusjon og arkivmyndighet og har 38 ansatte. En vesentlig …
1 Ledig jobb stavanger 06.10.2019

Helgemedarbeider

Stavanger Kommune

Bo og aktivitet Nord omfatter bydelene Sunde, Tasta, Madla og Eiganes. Det er til sammen 12 bofellesskap i virksomheten, og vi er rundt 500 ansatte. I Bo og Aktivitet Nord har vi varierte og spennende arbeidsoppgaver og nå søker vi etter en medarbeider i Bjørn Farmannsgate bofellesskap som er lokalisert på Madla. Vår visjon i Bo og aktivitet Nord er at vi sk…
1 Ledig jobb stavanger 03.10.2019

Helsesykepleier eller sykepleier ved internasjonalt vaksinasjonskontor

Stavanger Kommune

Vi har en stilling ledig på internasjonalt vaksinasjonskontor. Dette er en liten avdeling med mange spennende arbeidsoppgaver. Våre kunder er reisende til alle verdens land, som kommer til vaksinasjonskontoret for råd og vaksinering. Internasjonalt vaksinasjonskontor utfører reisevaksinering, reiserådgiving og malariaprofylakse. Samtidig tilbyr vi HMS-Vaksin…
1 Ledig jobb stavanger 22.09.2019

Trening og kostholdsmedarbeider til aktivitetstilbudet "Huset"

Stavanger Kommune

Rehabiliteringsseksjonen for rusmiddelavhengige er en bydekkende tjeneste i Stavanger kommune. Seksjonen er inndelt i 5 avdelinger, helseavdeling, miljøtjenesteavdeling, boligavdeling, midlertidig boligavdeling og avdeling for ungdom K46. "Huset" ligger under miljøtjenesteavdelingen og rommer aktivitetstilbud til personer med rusmiddelrelaterte livsutfordrin…
1 Ledig jobb stavanger 29.09.2019

Miljøtjenester for rusmiddelavhengige

Stavanger Kommune

Rehabiliteringsseksjonen for rusmiddelavhengige er en bydekkende tjeneste i Stavanger kommune. Seksjonen er inndelt i 5 avdelinger, og tilbyr boliger med oppfølging, midlertidig botilbud, aktivitet og sysselsetting, andre oppfølgingstjenester,lavterskel helsetjenester og tjenester til unge med rusmiddelproblematikk..Miljøtjenesten yter tjenester til rusmidde…
1 Ledig jobb stavanger 29.09.2019

Sykepleier/spesialsykepleier, Stokka sykehjem, skjermet avdeling demens

Stavanger Kommune

Stokka sykehjem består av flere avdelinger. Seksjon demens, somatisk avdeling, avdeling for aktive rusmisbrukere med langtidsopphold og Stavanger øyeblikkelig hjelp. Den ledige stillingen er i avdeling 7, som er en skjermet avdeling for pasienter med demens. Avdelingen har 26 pasienter fordelt på tre grupper. Den ene gruppen er spesielt tilrettelagt for pers…
1 Ledig jobb stavanger 27.09.2019

Avdelingsleder i hjemmesykepleien

Stavanger Kommune

Vi er 90 ansatte, med ansvar for 400 pasienter i bydelene Hundvåg og Storhaug. Hjemmesykepleien er en del av Hundvåg og Storhaug hjemmebaserte tjenester som i tillegg består av miljøterapeutisk enhet, dagsenter for psykisk helse, brukerstyrt personlig assistanse og omsorgsboliger for døve, to aktivitetssentre for eldre,hjemmehjelp og en sykepleieklinikk. Vi …
1 Ledig jobb stavanger 22.09.2019

Konsulent- Hundvåg og Storhaug hjemmebaserte tjenester

Stavanger Kommune

Hundvåg og Storhaug hjemmebaserte tjenester har følgende tjenester: Hjemmesykepleien, miljøtjeneste til hjemmeboende, aktivitetsenter psykiatri, omsorgsboliger, bydekkende BPA, sykepleieklinikk og to aktivitetsenter for eldre. Samarbeid og fleksibilitet skal prege tjenesten. Vi har ledig et 50% vikariat som konsulent med mulighet for forlengelse, som skal yt…
1 Ledig jobb stavanger 22.09.2019

VA-ingeniør

Stavanger Kommune

Vi jobber med de viktige spørsmålene knyttet til vann, klima og miljø. I tillegg til å tilby et solid fagmiljø og utfordrende arbeidsoppgaver, har vi ordnede arbeidsforhold og fleksibel arbeidstid. Det betyr at du kan fokusere på det som er viktig, både i arbeidstiden og på fritiden. Bystyret i Stavanger har nylig vedtatt planen Vann i Stavanger 2019-2029 so…
1 Ledig jobb stavanger 11.10.2019

Bedriftslege fast 100 % stilling

Stavanger Kommune

Bedriftshelsetjenesten i Stavanger kommune søker etter en dyktig og engasjert bedriftslege i fast 100 % stilling som kan være med å bidra til videreutvikling av fremtidens bedriftshelsetjeneste i nye Stavanger kommune, samt opprettholde god faglig standard. Stillingen inngår i Stavanger kommune sin interne bedriftshelsetjeneste. Bedriftshelsetjenesten har go…
1 Ledig jobb stavanger 23.09.2019

Avdelingsleder Kvednaberget Bofelleskap

Stavanger Kommune

Fra 1. januar 2017 ble botilbudet for mennesker med utviklingshemning organisert i to virksomheter: Bo & Aktivitet Nord og Bo & Aktivitet Sør. Bo & Aktivitet Sør omfatter bydelene Hinna, Hillevåg, Hundvåg og Storhaug, og der er til sammen 15 avdelinger i virksomheten. Kvednaberget er en bolig med 4 boenheter og har beboere som har ulike og sammensatte bistan…
1 Ledig jobb stavanger 23.09.2019

Psykolog – Interkommunalt ambulant rehabiliteringsteam - IKART

Stavanger Kommune

Helsehuset er Stavanger kommunes spydspiss for helsefremming og kunnskap om dette. Våre mål er å støtte innbyggerne i å ta vare på egen helse, samt å bygge kompetanse for å utvikle framtidens helsetjenester. Helsehuset består av flere samarbeidende avdelinger, inkludert Psykologtjenesten for voksne, Frisklivssentralen, Alkoholveileder, Forebyggende hjemmebes…
1 Ledig jobb stavanger 30.09.2019

ITB-koordinator

Stavanger Kommune

Stavanger kommune har målsetning om å bli enda bedre i prosjektets sluttfase samt sikre kvaliteten innen tekniske fag. Som ITB Koordinator får du ansvaret for å sikre og koordinere at de tekniske anleggene leveres i henhold til krav i våre prosjekter. Du blir også en viktig brikke i arbeidet vårt med utvikling og implementering av digitaliseringsstrategi for…
1 Ledig jobb stavanger 22.09.2019

Rådgiver renovasjon

Stavanger Kommune

Stillingen er organisatorisk plassert i Miljø og renovasjon,i enheten renovasjon. Enheten ledes av miljøvernsjefen som rapporterer til direktør for bymiljø og utbygging. Avdelingen Miljø og renovasjon har 12 ansatte. Avdelingen arbeider med miljø og bærekraftig utvikling, og er rådgiver og pådriver for at miljøtiltak gjennomføres som en del av den daglige pl…
1 Ledig jobb stavanger 27.09.2019

Helsesykepleier

Stavanger Kommune

Tasta distrikt for helsestasjon og skolehelsetjeneste har i dag ansvar for en helsestasjon og skolehelsetjeneste på 6 skoler. I forbindelse med kommunesammenslåing i 2020, vil vi få en ny organisering. Tilbudet til brukerne vil opprettholdes som i dag. En av våre flotte medarbeidere har fått studieplass ved helsesykepleierutdanningen. Dette gjør at vi har be…
1 Ledig jobb stavanger 22.09.2019

Pedagogisk leder i Roaldsøy barnehage

Stavanger Kommune

Roaldsøy barnehage er en liten barnehage med ca 33 barn. Barnehagen drives sammen med Buøy barnehage. Vi er opptatt av kvalitet i arbeidet. Vår visjon er "Gode minner det vokser vi på" Arbeidsoppgaver •Som pedagogisk leder hos oss vil du ha ansvar for planlegging, gjennomføring, vurdering og utvikling av barnehagens arbeidsoppgaver og innhold, i tråd med bar…
1 Ledig jobb stavanger 27.09.2019

Psykolog/-spesialist

Stavanger Kommune

Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) har et todelt mandat som er regulert i Opplæringsloven § 5-6 og Barnehageloven § 19c. PPT har både system- og individrettede arbeidsoppgaver. Tjenesten skal sørge for at det blir utarbeidet sakkyndige vurderinger der regelverket krever det. I tillegg skal PPT hjelpe barnehage og skole i arbeidet med kompetanse- og organi…
1 Ledig jobb stavanger 01.10.2019

Sykepleier Natt 49% - Fast

Stavanger Kommune

Vil du være med å gi av deg selv for å skape god og verdig eldreomsorg? Er du nyutdannet sykepleier til sommeren 2019? Eller kanskje du er på utkikk etter nye arbeidsplass og nye utfordringer? Da er kanskje Vågedalen sykehjem plassen for deg. Vi har nå ledig 65% vikariat som sykepleier i natt stilling, og vi håper at du ønsker å arbeide hos oss i denne still…
1 Ledig jobb stavanger 22.10.2019

Vil du bli med på laget vårt som sykepleier ved Rosendal omsorgsboliger?

Stavanger Kommune

Vi søker etter sykepleier til vårt flotte team i omsorgsboligene pga foreldrepermisjon. Vi har derfor ledig 100% fast stilling på dag og kveld, med arbeid hver 3.helg. Du vil være en av 6 sykepleiere i avdelingen. Vi jobber med å få på plass en ordning med langvakter for sykepleiere hver 6. helg. Ordningen skal være frivillig. De som ikke ønsker denne ordnin…
1 Ledig jobb stavanger 30.09.2019

Ledig fastlegehjemmel - Hillevågsdoktoren

Stavanger Kommune

En av våre fastleger skal flytte, og vi lyser derfor ut ledig fastlegehjemmel ved legesenteret Hillevågsdoktoren. Hillevågsdoktoren er et velfungerende legesenter med 5 fastlegehjemler og utdanningslege, samt legestudenter fra UiB. Senteret har god tilgjengelighet, flotte laboratorie- og behandlingsfasiliteter, ultralyd. De har stabilt, dyktig og hyggelig pe…
1 Ledig jobb stavanger 04.10.2019

Konsulent Helse og velferd

Stavanger Kommune

Helse og velferd i Stavanger kommune har tre avdelinger: Samfunnsmedisin, Helse & omsorg og Velferd & sosiale tjenester. Tjenesteområdet har rundt 4000 ansatte og består av om lag 40 virksomheter av ulik størrelse og karakter. Tjenesteområdet ledes av direktør Helse og velferd og har en tverrfaglig sammensatt stab på rundt 40 årsverk. Med bakgrunn i et gener…
1 Ledig jobb stavanger 04.10.2019

Seksjonsleder Plan og prosjekt

Stavanger Kommune

Plan- og prosjektseksjonen er en av fem seksjoner i Park og vei. Seksjonen har ansvar for plan- og utredningsoppgaver innen vårt ansvarsområde, samt prosjektering og bygging av skoleanlegg, parker og friområder, lekeplasser, utendørs idrettsanlegg, turveier, veier, torg og plasser, gatetun og miljøgater, med et årlig investeringsbudsjett på kr 200 mill. Vi e…
1 Ledig jobb stavanger 06.10.2019

Parkforvalter/rådgiver

Stavanger Kommune

Park og vei er kommunens fagavdeling for forvaltning og bestilling av drift og vedlikehold av kommunale parker, friområder, aktivitetsområder, utendørs idrettsanlegg, uteområder ved kommunale bygg og kommunale veier og torg. Parkseksjonen har 9 ansatte som er i tett dialog med entreprenører, publikum, lag og organisasjoner og andre avdelinger for å forvalte …
1 Ledig jobb stavanger 22.09.2019

Sjeflandskapsarkitekt/fagkoordinator plan

Stavanger Kommune

Plan- og prosjektseksjonen er en av fem seksjoner i Park og vei. Seksjonen har ansvar for plan- og utredningsoppgaver innen vårt ansvarsområde, samt prosjektering og bygging av skoleanlegg, parker og friområder, lekeplasser, utendørs idrettsanlegg, turveier, torg og plasser, gatetun og miljøgater. Vi er 17 ansatte i seksjonen og Park og vei er en av Stavange…
1 Ledig jobb stavanger 01.10.2019

Spesialsykepleier/sykepleier, Ramsvigtunet sykehjem og bofellesskap

Stavanger Kommune

Ramsvigtunet sykehjem og bofellesskap består av en sykehjemsavdeling for 27 pasienter somatisk langtid fordelt på to grupper, et bofellesskap for eldre med 25 leiligheter, et dagsenter med 33 brukere og en bydelskafe. Det er politisk vedtatt at Ramsvigtunet skal bygges om til et sykehjem for personer med demens med inntil 100 pasienter og et dagsenter med 15…
1 Ledig jobb stavanger 10.10.2019

Servicetekniker

Stavanger Kommune

Tekniske hjemmetjenester er en bydekkende virksomhet som tilbyr tekniske hjelpemidler og løsninger for trygghet og mestring i dagliglivet i samarbeid med helse- og sosialkontorene, hjemmebaserte tjenester og fysio- og ergoterapitjenesten. Tekniske hjemmetjenester holder til i Godesetdalen 24 på Forus. Vi distribuerer hjelpemidler for NAV-hjelpemiddelsentrale…
1 Ledig jobb stavanger 23.09.2019

Pedagogisk leder/barnehagelærer

Stavanger Kommune

Vi har ledig fast stilling for pedagogisk leder eller barnehagelærer Arbeidsoppgaver Planlegging, gjennomføring og evaluering av pedagogisk arbeid Samarbeid med foreldre og eksterne samarbeidspartnere Organisering og ledelse av arbeidet i avdelingen Deltaker og medansvarlig for utarbeidelse av barnehagens planer Deltaker i barnehagens ledergruppe Kvalifikasj…
1 Ledig jobb stavanger 30.09.2019

Pedagogisk leder

Stavanger Kommune

Kvernevik og Havglimt barnehage har ledig 2 stillinger som pedagogisk leder. Barnehagen har to bygg med til sammen fire avdelinger .Barnehagen ligger i fine omgivelser med nærhet til sjøen og boligområder. Arbeidsoppgaver Planlegge og lede det pedagogiske arbeidet på avdelinger Ansvar for foreldresamarbeid Ansvar for veiledning av personalet Planlegge og led…
1 Ledig jobb stavanger 30.09.2019

Grunnskolelærer/spesialpedagog

Stavanger Kommune

Byfjord skole har i underkant av 400 elever fordelt på 1.-7. trinn. Skolen ligger i Tasta bydel. Nærområdet brukes aktivt i undervisningen, og alle trinn på skolen har timeplanfestet uteskole. Stasjonsundervisning er en godt innarbeidet arbeidsform på Byfjord skole. På 1.-3. trinn er det 4 kontaktlærere per trinn. På 4.-7. trinn er det 3 kontaktlærere per tr…
1 Ledig jobb stavanger 22.09.2019

Leder Hundvåg Frivilligsentral

Stavanger Kommune

Vil du være med på å etablere og utvikle nye Hundvåg frivilligsentral? Stavanger kommune driver frivilligsentraler i bydelene. Vi skal nå opprette en ny frivilligsentral på Hundvåg. Vi søker deg som er god til å samarbeide og som har en interesse for folkehelse- og mangfolds arbeid. Frivilligsentralen skal være lokalisert i Hundvåg bydel. Etableringen skjer …
1 Ledig jobb stavanger 22.09.2019

Seksjonsleder detaljplan

Stavanger Kommune

Motiveres du av lederrollen og er du arkitekt med interesse for by- og samfunnsplanlegging? Da er du kanskje vår nye seksjonsleder Stavanger kommune har høye ambisjoner for by- og stedsutvikling. I samarbeid med regionale myndigheter og andre berørte og interesserte parter, arbeider vi for å få til gode planprosesser og planer som setter rammer for en ønsket…
1 Ledig jobb stavanger 30.09.2019

Vernepleier/sykepleier

Stavanger Kommune

Fra 01.01.2017 ble botilbudet for mennesker med utviklingshemming organisert i to virksomheter, Bo og Aktivitet Nord og Bo og Aktivitet Sør. Kyrkjehaugen bofellesskap ligger under Bo og Aktivitet Sør som omfatter bydelene Hinna, Hillevåg , Hundvåg og Storhaug og har til sammen 14 avdelinger i virksomheten. Kyrkjehaugen bofellesskap ligger på Hinna og er et h…
1 Ledig jobb stavanger 29.09.2019

Vernepleier/Sykepleier

Stavanger Kommune

Er du en faglig engasjert vernepleier/sykepleier, med stor interesse for menneskene rundt deg? Bo og aktivitet Nord omfatter bydelene Sunde, Tasta, Madla og Eiganes. Det er til sammen 12 bofellesskap i virksomheten, og vi er rundt 500 ansatte. I Bo og Aktivitet Nord har vi varierte og spennende arbeidsoppgaver og nå søker vi etter en medarbeider i Worsegaard…
1 Ledig jobb stavanger 26.09.2019