Forsker

Helse Sør-øst RHF

Offentlige tjenester og forvaltning

Vi søker en forsker til 2-års engasjement i 100 % stilling i senterets FoU-team. Senter for sjeldne diagnoser er en del av Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser (NKSD) og er organisatorisk en seksjon i Barne- og ungdomsklinikken ved Oslo Universitetssykehus. Vi er et landsdekkende og tverrfaglig kompetansesenter som tilbyr rådgivning og veilednin…
1 Ledig jobb lørenskog 13.10.2019

Lege i spesialisering - Fødselshjelp og kvinnesykdommer

Helse Sør-øst RHF

Offentlige tjenester og forvaltning

100 % stilling, vikariat ledig fra 04.11.2019 Kvinneklinikken SØ har i underkant av 3000 fødsler årlig. Vi er gruppe 1 sykehus, og har differensiert fødetilbud. Seksjon føde- barsel, gynekologi er delt inn i føde- barsel A for friske fødende uten forventede kompliserende faktorer, føde- barsel B for risikofødende og gyn- observasjon med gynekologisk sengepos…
1 Ledig jobb lørenskog 25.09.2019

Seksjonsleder (fortrinnsvis psykiater)

Helse Sør-øst RHF

Offentlige tjenester og forvaltning

Vi søker SEKSJONSLEDER (fortrinnsvis psykiater) til Seksjon for Akutte og Ambulante Tjenester (SAAT). Det pågår for tiden en endring med sikte på å styrke det akutte og ambulante tilbudet ved DPS Groruddalen. Seksjon for Akutte og Ambulante Tjenester (SAAT) er under etablering ved at vårt Akutteam styrkes med noen stillinger fra tidligere Ambulantteam (ACT) …
1 Ledig jobb lørenskog 09.10.2019

Sykepleier-/vernepleierstudenter

Helse Sør-øst RHF

Offentlige tjenester og forvaltning

2 x 18 % faste stillinger 1 x 18 % vikariat Seksjonen har idag ledig 3 helgestillinger på ca 18 % stillingsstørrelse. 1 vikariat og 2 faste, som er tenkt sykepleier-/vernepleierstudenter. Stillingene er for tiden i 2-delt turnus med jobbing 3. hver helg. Seksjon for affektive lidelser er en av 9 døgnseksjoner i psykiatrisk avdeling og voksenhabilitering på s…
1 Ledig jobb lørenskog 30.09.2019

Helsesekretær/sekretær 50 % stilling i FACT team. Prosjektstilling for 1 år, med mulighet til forlengelse

Helse Sør-øst RHF

Offentlige tjenester og forvaltning

Distriktpsykiatrisk senter Gjøvik har 220 årsverk og består av 8 kliniske enheter; Poliklinikk Hadeland, Poliklinikk Valdres, Poliklinikk Gjøvik, Enhet for akuttpsykiatri Gjøvik, Enhet for allmennpsykiatri Gjøvik, Enhet for spiseforstyrrelser Gjøvik, Enhet for allmennpsykiatri Valdres, og Ambulant Akuttenhet Gjøvik. &t;br>Merkantile tjenester er organisert s…
1 Ledig jobb lørenskog 22.09.2019

Sykepleier

Helse Sør-øst RHF

Offentlige tjenester og forvaltning

Det er en ledig fast 100% stilling som sykepleier ved ØNH sengepost. Ved internt opprykk, kan vikariat bli ledig. Sengeposten på Øre,- nese og halsavdelingen (ØNH-avdelingen) er en kirurgisk/onkologisk seksjon. Vi behandler pasienter som gjennomgår større og mindre kirurgiske inngrep. Avdelingen har også lokal sykehusfunksjon for Oslo. Akutt syke pasienter k…
1 Ledig jobb lørenskog 22.09.2019

Intensivsykepleier/sykepleier

Helse Sør-øst RHF

Offentlige tjenester og forvaltning

Det er ledig fast 100 % stilling som intensivsykepleier på postoperativ overvåknings enhet for seksjon for Dagkirurgi, Rikshospitalet. Det er fast stilling i tre-delt turnus. Postoperativ overvåknings enhet stenger kl.18.15. Det er fri helger, røde dager, jul, påske og stengt i felles ferie på sommeren. Postoperativ overvåknings enhet overvåker pasienter som…
1 Ledig jobb lørenskog 29.09.2019

Psykiatrisk sykepleier/sykepleier

Helse Sør-øst RHF

Offentlige tjenester og forvaltning

Avdeling for Tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) har spesialisthelsetjenesteansvar for rusrelaterte psykiske problemer og avhengighetsproblematikk i befolkningen i Hedmark og Oppland i henhold til Spesialisthelsetjenesteloven og rusreformene. Avdelingen har som mål å innfri intensjonene i rusreformen og yte tjenester etter gjeldene lovkrav. Avdelingen …
1 Ledig jobb lørenskog 25.10.2019

Seksjonsleder

Helse Sør-øst RHF

Offentlige tjenester og forvaltning

Dagkirurgisk senter, Ahus er landets største avdeling for dagkirurgi med 8 operasjonsstuer på Lørenskog og 4 på Ski. Vi opererer pasienter innen de fleste fagfelt som ønh, ortopedi, gyn, kar/thorax, plastikk, bryst/endokrin, uro og gastro. Nedre alder et år og ingen øvre aldersgrense. DKS har egen pre,- postoperativ seksjon, anestesiseksjon og kontorfaglig p…
1 Ledig jobb lørenskog 22.09.2019

Overlege - vikariat

Helse Sør-øst RHF

Offentlige tjenester og forvaltning

Klinisk nevrofysiologisk laboratorium ved OUS lyser ut en overlegestilling (vikariat). Det er ønskelig med snarlig tiltredelse, senest 01.01.2020. Vikariatet kan bli forlenget. Stillingen er i utgangspunktet en 50 % stilling (vakttid ikke inkludert), men økning av stillingsgraden kan bli aktuelt. Seksjonen har to lokalisasjoner (Rikshospitalet og Ullevål). S…
1 Ledig jobb lørenskog snarest

Vi ser nå etter en mekaniker ved vårt verksted på Kløfta

Felleskjøpet Agri

Landbruk

Felleskjøpet er bondens partner. Vi er Norges ledende og nyskapende leverandør av varer, tjenester og teknologi til landbruket, park & anlegg, og produkter til privatpersoner. En av våre ambisjoner er å skape Nordens beste faghandelsvirksomhet basert på det bonden kan. Vår kunnskap sikrer et rent norsk landbruk med kvalitetsprodukter! &t;/p> Da vår oppdragsm…
1 Ledig jobb lillestrøm 24.09.2019

Sykepleier natt 80-100% Pålsetunet Bo og Servicesenter

Lillestrøm Kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Er du sykepleier og glad i å jobbe på natt? Vi søker en omsorgsfull og engasjert sykepleier i 80-100% stilling. Ønsker du deg et godt arbeidsmiljø og utfordrende og utviklende arbeidsoppgaver? På Pålsetunet Bo og Servicesenter er vi opptatt av fagmiljø og god fagdekking. Pålsetunet er et sykehjem i Fet kommune med plasser innen korttid, somatikk, og demens. …
1 Ledig jobb lillestrøm 29.09.2019

Spesialsykepleier/ sykepleier

Helse Sør-øst RHF

Offentlige tjenester og forvaltning

Distriktspsykiatrisk senter (DPS) Elverum- Hamar har et opptaksområde på 101.000 voksne og betjener 9 kommuner i midtfylket av Hedmark. Avdelingen har ca 211 årsverk. DPS Elverum-Hamar har allmennpsykiatriske poliklinikker i Hamar og Elverum. DPS E-H har også Psykosepoliklinikk , Ambulant akuttenhet, TSB-poliklinikk samt kontorenhet. Videre har avdelingen dø…
1 Ledig jobb lørenskog 13.10.2019

Psykologspesialist og psykolog

Helse Sør-øst RHF

Offentlige tjenester og forvaltning

Drammen DPS er et distriktpsykiatrisk senter i Klinikk for psykisk helse og rus. Vårt opptaksområde omfatter kommunene Drammen, Lier, Nedre Eiker, Sande og Svelvik med et befolkningsgrunnlag på ca. 135.000 innbyggere. Drammen DPS består av tre polikliniske seksjoner og en døgnseksjon. To av poliklinikkene ligger i Drammen sentrum. Poliklinikken Konnerud og D…
1 Ledig jobb lørenskog 14.10.2019

Overlege psykiatri

Helse Sør-øst RHF

Offentlige tjenester og forvaltning

Drammen DPS er et distriktpsykiatrisk senter i Klinikk for psykisk helse og rus. Vårt opptaksområde omfatter kommunene Drammen, Lier, Nedre Eiker, Sande og Svelvik med et befolkningsgrunnlag på ca. 135.000 innbyggere. Drammen DPS består av tre polikliniske seksjoner og en døgnseksjon. To av poliklinikkene ligger i Drammen sentrum. Poliklinikken Konnerud og D…
1 Ledig jobb lørenskog 21.10.2019

Sykepleier/vernepleier - tilkallingsvikarer

Helse Sør-øst RHF

Offentlige tjenester og forvaltning

Allmennpsykiatrisk post Larvik ved DPS Vestfold nord, Klinikk Psykisk helse og rusbehandling (KPR) har behov for tilkallingsvikarer. Allmennpsykiatrisk post Larvik mottar pasienter med mistanke om eller diagnostiserte allmennpsykiatriske lidelser og allmennpsykiatriske/rus- lidelser; det vil si pasienter med sammensatt problematikk innen personlighetsforstyr…
1 Ledig jobb lørenskog 13.10.2019

Psykolog

Helse Sør-øst RHF

Offentlige tjenester og forvaltning

Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA) tilbyr utredning og behandling av barn og ungdom i alderen 0 til 18 år, og deres familier, som har behov for tjenester på spesialisthelsenivå for å avhjelpe psykiske vansker. BUPA tilbyr også rådgivning og konsultasjonstjenester til fagpersonell ved kommunale instanser som arbeider innenfor psykisk helse. BUPA Pol…
1 Ledig jobb lørenskog 13.10.2019

Psykologspesialist/psykolog

Helse Sør-øst RHF

Offentlige tjenester og forvaltning

DPS Strømme består av psykiatrisk poliklinikk i Kristiansand og Mandal, døgnenhet og Ambulant akutteam. Poliklinikken tilbyr utredning og behandling for et bredt spekter av psykiske lidelser (angst, depresjoner, bipolar lidelse, spiseforstyrrelse, personlighetsforstyrrelse, ADHD, posttraumatisk stresslidelse etc.) I psykiatrisk poliklinikk er det ansatt lege…
1 Ledig jobb lørenskog 08.10.2019

Bioingeniør

Helse Sør-øst RHF

Offentlige tjenester og forvaltning

Histologisk seksjon søker positiv, fleksibel og arbeidsom bioingeniør til en aktiv lab med gode kollegaer. Avdeling for patologi er organisert under Divisjon for Diagnostikk og Teknologi. Avdelingen mottar prøvemateriale fra Akershus universitetssykehus, spesialister og primærhelsetjenesten i opptaksområdet. Sist år besvarte avdelingen ca. 37.000 biopsier, 4…
1 Ledig jobb lørenskog 03.10.2019

Spesialrådgiver - med.lege

Helse Sør-øst RHF

Offentlige tjenester og forvaltning

Norsk senter for cystisk fibrose (NSCF) er en tverrfaglig sammensatt nasjonal kompetansetjeneste og er en del av Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser (NKSD). NSCF er organisert under Avdeling for sjeldne diagnoser under Barne- og ungdomsklinikken ved Oslo universitetssykehus HF. De nasjonale kompetansesentrene i NKSD skal sikre kompetansebygging…
1 Ledig jobb lørenskog 20.09.2019

Helsesekretær søkes til Olafiaklinikken

Helse Sør-øst RHF

Offentlige tjenester og forvaltning

Olafiaklinikken, Seksjon for venerologi i Avdeling for revmatologi, hud- og infeksjonssykdommer ved OUS, er Nordens største klinikk som arbeider med seksuelt overførbare infeksjoner og genitale hudsykdommer. Vi holder til i moderne lokaler i sentrum av Oslo. Vi søker nå etter en sekretær som skal være med i teamet på Olafiaklinikken. Sekretæren må kunne dekk…
1 Ledig jobb lørenskog 04.10.2019

Psykologspesialist i FACT

Helse Sør-øst RHF

Offentlige tjenester og forvaltning

100 % fast stilling ledig fra 01.01.2020 Poliklinikk for Rus- og avhengighetsbehandling, Fredrikstad, gir tilbud til pasienter bosatt i Fredrikstad og Hvaler kommune, ca 85.000 innbyggere. Poliklinikken er tverrfaglig sammensatt og har fagstillinger bestående av psykologspesialister, psykologer, legespesialister og høyskoleutdannede med videreutdanning. Vi e…
1 Ledig jobb lørenskog 29.09.2019

Lege i spesialisering i radiologi

Helse Sør-øst RHF

Offentlige tjenester og forvaltning

Ved radiologisk seksjon Bærum sykehus har vi fokus på god faglig kvalitet, pasientsikkerhet og trivelig kollegialt miljø! Bærum sykehus er et stort lokalsykehus med ansvar for over 185 000 innbyggere i Asker og Bærum. Sykehuset har både indremedisinsk og kirurgisk avdeling, ortopedisk avdeling og avdeling for gynekologi og fødselshjelp, samt barnepoliklinikk…
1 Ledig jobb lørenskog 29.09.2019

Overlege

Helse Sør-øst RHF

Offentlige tjenester og forvaltning

Seksjon for avrusning er en del av tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) og tilbyr døgnbasert avrusning til pasienter i behov av høy medisinsk kompetanse. Seksjonen har øyeblikkelig-hjelp-rus plasser og derfor inntak av pasienter 24/.7 Det tilbys abstinensbehandling, støtte og motivasjon i endringsprosesser, kontaktetablering og videreformidling i pri…
1 Ledig jobb lørenskog 01.10.2019

Trives du med å yte god service ?

Helse Sør-øst RHF

Offentlige tjenester og forvaltning

Da er det kanskje nettopp deg vi søker, som i tillegg til å yte god service, har en god telefonstemme og er en engasjerende medarbeider. Vi er 16 ansatte på Sentralbord/Resepsjon ved Ahus HF som er en av fire seksjoner i avdeling Sikkerhet og Service. Vi betjener både eksterne og interne telefoner , akuttvarslings systemene Ascom og UMS. Det er 2-delt turnus…
1 Ledig jobb lørenskog 27.09.2019

Intensivsykepleier

Helse Sør-øst RHF

Offentlige tjenester og forvaltning

Nevrointensiv søker engasjerte intensivsykepleier. Vi har for tiden 6 sengeplasser for primært nevrokirurgiske intensivpasienter med hovedvekt på traumatologi, men også et tilbud til pasienter som trenger tidlig rehabilitering etter traumatisk hodeskade (TBI). Seksjonen er en del av PO-/Intensivavdelingen i Akuttklinikken ved Oslo universitetssykehus HF. Arb…
1 Ledig jobb lørenskog 06.10.2019

Sykepleier/vernepleier

Helse Sør-øst RHF

Offentlige tjenester og forvaltning

Vi har ledig for sykepleier/vernepleier: 1 x 65,73 % st. vikariat fra 15.10. 2019 til 31.08.2020, med mulighet for forlengelse. Stillingen har arbeidstid p.t natt med arbeid p.t. hver 3. helg. Vi har også behov for godt kvalifiserte og egnede tilkallingsvikarer. Oppgi i søknaden hvilke(n) stilling(er) det søkes på. Enhet for rus og psykiatri gir et tverrfagl…
1 Ledig jobb lørenskog 02.10.2019

Lege i spesialisering

Helse Sør-øst RHF

Offentlige tjenester og forvaltning

Det er ledig et vikariat i 100 % stilling for lege i spesialisering ved Seksjon for barn og ungdom med epilepsi fom. 07.10.2019 - 01.06.2020 med mulighet for forlengelse. Avdeling for kompleks epilepsi-SSE er en del av Oslo universitetssykehus. Avdelingen har landsfunksjon for tverrfaglig utredning av pasienter med kompleks epilepsi, preoperativ utredning fo…
1 Ledig jobb lørenskog 24.09.2019

Overlege i psykiatri - Seksjon for psykosebehandling, Dikemark

Helse Sør-øst RHF

Offentlige tjenester og forvaltning

Seksjon for psykosebehandling, Dikemark består av 3 enheter med til sammen 32 døgnplasser. Vi tar imot pasienter med alvorlige og sammensatte tilstander, primært psykoser, ofte i kombinasjon med rus- eller alvorlige atferdsproblemer. Kun elektive innleggelser. Vi søker etter en ny overlege som har spesiell interesse for psykoseproblematikk. Seksjonen er i op…
1 Ledig jobb lørenskog 10.10.2019

Sykepleier vikariat 100%.

Helse Sør-øst RHF

Offentlige tjenester og forvaltning

Klinikken ved Sunnaas sykehus HF gir tilbud om rehabilitering til pasienter med ryggmargsskader, komplekse multitraumer, brannskader, nevrologiske lidelser, traumatiske hjerneskader og hjerneslag. Stillingen er for tiden organisert under Avdeling for vurdering. Avdelingen gir tilbud om vurdering, kartlegging og rådgiving til pasienter med komplekse problemst…
1 Ledig jobb lørenskog 03.10.2019

Spesialsykepleier

Helse Sør-øst RHF

Offentlige tjenester og forvaltning

Vi lyser ut 100 % stilling for spesialsykepleier som er delt mellom Hjertepoliklinikken og sengepost Medisin 3 i Skien. I helgerotasjon inngår å delta i døgnkontinuerlig vaktordning knyttet til helg på sengepost og dagtid på Hjertepoliklinikken. Arbeidsoppgavene på vår på poliklinikk er svært varierte: arbeidsEKG EKG Holters monitorering 24 timers BT registr…
1 Ledig jobb lørenskog 06.10.2019

Ingeniør

Helse Sør-øst RHF

Offentlige tjenester og forvaltning

Sykehuset trenger deg! Medisinsk teknologi er et fagfelt i rask utvikling med høye krav til kompetanse for oss som forvalter medisinsk-teknologiske systemer. Vi har ledig 100 % fast stilling innenfor fagområdet medisinsk teknikk i Flekkefjord. Stillingen vil kunne ha arbeidsoppgaver ved alle foretakets lokasjoner, men hovedarbeidssted er Flekkefjord. Sørland…
1 Ledig jobb lørenskog 09.10.2019

Sykepleier/vernepleier

Helse Sør-øst RHF

Offentlige tjenester og forvaltning

Sørlandet sykehus HF har ansvar for behandlingstilbudet innen somatikk og psykiatri i Aust-Agder og Vest-Agder. Psykiatrisk sykehusavdeling (PSA) har enheter både i Arendal og Kristiansand og er organisert under Klinikk for psykisk helse ved Sørlandet sykehus HF. Klinikken har ansvar for spesialisthelsetjenesten innen psykisk helsevern og rusbehandling for v…
1 Ledig jobb lørenskog 02.10.2019

Hematologi - 12 mnd vikariat LIS3

Helse Sør-øst RHF

Offentlige tjenester og forvaltning

Ledig 12 mnd b-grensvikariat ved avdeling for blodsykdommer. Avdeling for blodsykdommer gir behandlingstilbud til 500 000 innbyggere. Til det har vi 21 senger og en poliklinikk med 13 000 konsultasjoner i året. Enheten har også poliklinisk aktivitet på Ski sykehus. Avdelingen har 11,5 årsverk overleger i tillegg til 11 LIS (hvorav to er LIS3 og en er LIS1). …
1 Ledig jobb lørenskog 03.10.2019

Pedagogisk leder

Læringsverkstedet gruppen AS

Annet

Læringsverkstedet Grandehagen Barnehage ligger på Eydehavn på vei ut mot naturskjønne Buøya. Rett utenfor døren har vi også den flotte Eydehavnskogen som vi ofte er på tur i. Barnehagen har to avdelinger med til sammen 55 barn. Hos oss er det godt å være! Er du en pedagog som verdsetter kvalitet, faglig fokus, profesjonalitet og et godt arbeidsmiljø - da kan…
1 Ledig jobb jessheim snarest

Pedagogisk leder med engasjement for friluftsliv søkes

Læringsverkstedet gruppen AS

Annet

Bli med å få verdens viktigste verdier til å vokse! Har du hjerte for barn, er opptatt av faglig og personlig utvikling og har lyst til å være en del av et større fagmiljø? Da er dette jobben for deg! Vi søker etter en dyktig pedagogisk leder med entusiasme og interesse for friluftsliv til vår 4-avdelings barnehage på Bislett. Læringsverkstedet Langaard barn…
1 Ledig jobb jessheim 01.10.2019

Vi søker psykolog til spennende stilling!

Nittedal kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Brenner du for målgruppen unge og unge voksne? Er du fleksibel og opptatt av å være tilgjengelig der de unge er? I Nittedal kommune er vi nå i gang med å etablere «Rask psykisk helsehjelp», og vi søker en ny psykolog med på laget! Enhet for barn, unge og familie har inngått et samarbeid med Enhet for psykisk helse og rus om å etablere «Rask psykisk helsehjel…
1 Ledig jobb nittedal 06.10.2019

Innkjøpsrådgivere/-konsulenter

Nittedal kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Kommunene Aurskog-Høland, Enebakk og Nittedal skal etablere et felles innkjøpssamarbeid, og vi skal ansette to innkjøpsrådgiver/-konsulenter til dette. Det vil eventuelt åpnes for flere deltakerkommuner i samarbeidet senere. Nittedal kommune skal være vertskommune. Innkjøpssamarbeidet vil inngå i Enhet for Økonomi. Samarbeidet vil omfatte tre årsverk, ha ege…
1 Ledig jobb nittedal 25.09.2019

Helsefagarbeider med videreutdanning

Nittedal kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Er du god på kommunikasjon og miljøtiltak? Da er kanskje dette rett jobb for deg! Stillingen er tilknyttet dagsenteret på Skytta demenssenter, som består av sykehjem og serviceboliger/Bokollektiv for personer med demens. På senteret er det 29 langtidsplasser, 26 boliger, 1 korttids/avlastningsplass og 10 dagplasser. I tillegg har vi et "Inn på tunet" tilbud …
1 Ledig jobb nittedal 23.09.2019

Ekstravakt Nittedal avlastningssenter

Nittedal kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Vil du gjøre en forskjell? Vi ser etter deg som gir det lille ekstra for å bidra til at barna hos oss får en meningsfull hverdag. Du er en trygg person som holder hodet kaldt i et dynamisk miljø. Nittedal avlastningssenter yter tjenester til 17 barn og unge voksne, med utviklingshemming og/eller autisme. Vi er lokalisert i landlige omgivelser på Skytta, med …
1 Ledig jobb nittedal 23.09.2019