Virksomhetsleder PPT

Stavanger Kommune

Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) har et todelt mandat som er regulert i Opplæringsloven § 5-6 og Barnehageloven § 33. PPT har både system- og individrettede arbeidsoppgaver. Tjenesten skal sørge for at det blir utarbeidet sakkyndige vurderinger der regelverket krever det. I tillegg skal PPT hjelpe barnehage og skole i arbeidet med kompetanse- og organisasjonsutvikling for å kunne legge barnehagetilbudet eller opplæringen i skolen bedre til rette for barn med særlige behov. PPT utreder enkeltbarns behov og gir veiledning til de voksne rundt barna. I tillegg tilbyr tjenesten kurs, nettverk, konsultasjoner til ansatte i barnehage og skole. Fagansatte i PPT har bakgrunn som pedagoger, spesialpedagoger, psykologer, psykologspesialister, logopeder og barnevernspedagoger.

Det er 107 ansatte i Stavanger PPT. 27 av disse er spesialpedagoger som jobber tett på barnehagene uten sakkyndighetsoppgaver. Tjenesten er bydekkende og inndelt i to førskole- og to skoleseksjoner med en avdelingsleder for hver seksjon. Disse inngår i et lederteam som ledes av virksomhetsleder.

Systemarbeid og intern kompetansedeling ivaretas gjennom fire ressursgrupper: Grunnleggende ferdigheter, Språk og kommunikasjon, Psykisk helse og livsmestring, Inkluderende barnehage og skole. Alle ansatte fagpersoner er med i en av ressursgruppene/undergruppene.

PPT søker nå en motivert og engasjert virksomhetsleder som er opptatt av utvikling av ansatte og organisasjonen. Som leder for et lederteam er du en god relasjonsbyggende leder med fokus på tillit, kommunikasjon og samarbeid. Du rapporterer til kommunalsjef skole, og inngår i et lederfellesskap med rektorer. 

Arbeidsoppgaver:

 • Du har et overordnet faglig, økonomisk og personalmessig ansvar for at PPT leverer effektive og kvalitativt gode tjenester i henhold til mandatet
 • Du leder og utvikler virksomheten i tråd med nasjonale og lokale føringer, og er ansvarlig for at lederteam og ansatte er faglig oppdatert i henhold til disse føringene
 • Du har en sentral rolle i iverksetting av ny organisering av styrket barnehagetilbud i virksomheten
 • Du er en pådriver for god prosessledelse for en tjeneste i endring
 • Du bidrar aktivt til god tverrfaglig samhandling med interne og eksterne samarbeidspartnere

Kvalifikasjoner:

 • Du har utdanning på master-/hovedfagsnivå innen pedagogikk, spesialpedagogikk eller profesjonsstudiet i psykologi
 • Du har solid erfaring fra barnehage, skole og/eller PPT
 • Du har relevant ledererfaring, fortrinnsvis fra offentlig sektor
 • Du har videreutdanning i ledelse. For søkere med solid ledererfaring og dokumenterte resultater, kan vi vurdere å se bort fra kravet om lederutdanning.
 • Du har gjerne erfaring fra endrings- og utviklingsarbeid

Personlige egenskaper:

 • Du har god forståelse for PPT sitt oppdrag og ser tjenestene som en del av et større utviklings- og læringsløp
 • Du er resultatorientert, setter klare mål og har god gjennomføringsevne
 • Du arbeider strukturert og målrettet
 • Du er en lagspiller, viser dine ansatte og tjenestens lederteam tillit og legger til rette for at ansatte får brukt sin kompetanse tett på barns kontekst
 • Du utfordrer "status quo" og søker nye perspektiver for å stimulere til nytenkning og økt inkludering
 • Du er god til å bygge nye relasjoner og styrke de eksisterende
 • Du etablerer faglig troverdighet og motiverer til samarbeid og samhandling
 • Du har gode analytiske og strategiske ferdigheter, og god skriftlig og muntlig framstillingsevne
 • Du har høy arbeidskapasitet og trives med å stå i flere parallelle prosesser

Vi tilbyr:

 • En mulighet til å være en aktiv bidragsyter i videreutvikling av byens PPT
 • Et tverrfaglig- og kompetent fagmiljø
 • Gode stabs- og støttefunksjoner
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger
 • Stillingskode 945100 - Leder. Lønn etter avtale