Virksomhetsleder Jåttå barnehage

Stavanger Kommune

 

Jåttå universitetsbarnehage er en virksomhet med rundt 65 ansatte og 225 barn. Barnehagen består av 16 avdelinger fordelt på fire fløyer. Bygget har lyse og luftige lokaler, eget storkjøkken, mange grupperom og stort fellesrom. Barnehagen har et stort uteområde, og ligger fantastisk plassert inntil friområdet rundt Jåttånuten i Hinna bydel. Jåttå barnehage jobber i tråd med Stavanger kommune sin felles kvalitetsplattform, der satsingsområdene er relasjonskompetanse, språkkompetanse, interkulturell kompetanse og tidlig innsats kompetanse. Visjonen til Jåttå barnehage er «Vi kan se barnet innenfra», og hovedmålet er at alle barn skal utvikle en god selvfølelse og få støtte til tilknytning og utforsking. Barnehagen bruker trygghetssirkelen aktivt som pedagogisk verktøy for å se hvert enkelt barn, og er samtidig opptatt av at alle skal inkluderes i fellesskapet i barnehagen. De siste årene har barnehagen arbeidet systematisk med både oppstart og inkludering, og har utviklet Jåttå modellen og Inkluderingsmodellen.

Barnehagen er den eneste universitetsbarnehagen i Rogaland, og inngår i et partnerskap med universitetet for å styrke barnehagelærerutdanningen og kompetanseutvikling i barnehagen. Barnehagen og universitetet samarbeider om ulike forsknings- og utviklingsprosjekter, og barnehagen har studenter fra barnehagelærerstudiet i praksis.

Jåttå universitetsbarnehage søker nå en engasjert og dyktig virksomhetsleder, i første rekke for barnehageåret 2021-2022, men det kan bli aktuelt med forlengelse. Du er opptatt av å videreføre et barnehagetilbud av høy kvalitet til alle barn. Du støtter og utfordrer lederteamet og de ansatte, og du bidrar til å videreutvikle virksomheten som en lærende organisasjon og som en fremtidens barnehage. Lederteamet i Jåttå barnehage består av virksomhetsleder og 2 avdelingsledere, som sammen utgjør barnehagens samlede styrerressurs. Som virksomhetsleder rapporterer du til kommunalsjef barnehage.

 

Arbeidsoppgaver:

 • Du har som virksomhetsleder et helhetlig linjeansvar for tjenestetilbudet, herunder ansvar for drift, økonomi, medarbeidere, fag og utvikling
 • Du har hovedansvar for kvalitet og utvikling , og vil barnehageåret 21-22 ha særlig ansvar for iverksetting av ny organisering av styrket barnehagetilbud i virksomheten
 • Du arbeider systematisk med å bygge gode lag rundt alle barn, og inkluderer spesialpedagogisk kompetanse sterkere i driften av barnehagen
 • Du leder gjennom avdelingslederne og utnytter potensialet i et effektivt og godt lederteam
 • Du sørger for et aktivt samarbeid med barn, og setter hensynet til barnets beste i sentrum
 • Du sørger for at medarbeidere tar i bruk og videreutvikler sine kvaliteter og kompetanser
 • Du legger til rette for et godt tverrfaglig samarbeid med relevante samarbeidspartnere, bidrar til et godt partssamarbeid med de tillitsvalgte, og sørger for at virksomheten har et godt og utviklende foreldresamarbeid

Kvalifikasjoner:

 • Du har utdanning som barnehagelærer eller annen høyere utdanning som gir barnefaglig og pedagogisk kompetanse. 
 • Du har gjerne en relevant master eller videreutdanning på masternivå.
 • Du har solid ledererfaring og gjerne videreutdanning innen ledelse

Personlige egenskaper:

 • Du har god rolleforståelse og evner å tenke strategisk og helhetlig for virksomheten
 • Du er resultatorientert, setter klare mål og har god gjennomføringsevne
 • Du er opptatt av utvikling av virksomheten, og evner å skape oppslutning og engasjement om felles mål og verdier
 • Du har tydelige krav og forventninger til dine medarbeidere, og bygger god samarbeidskultur
 • Du kommuniserer klart og tydelig, både muntlig og skriftlig

Vi tilbyr:

 • En innovativ, utviklingsorientert arbeidsplass 
 • Godt arbeidsmiljø preget av lojalitet, tillit og tett samarbeid
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger gjennom KLP
 • Hjemjobbhjem
 • Stillingskode: 945105 Virksomhetsleder i barnehage
 • Lønn etter avtale