Ledig stilling

Gjøvik kommune

Virksomhetsleder i 100 % fast stilling ved tilrettelagte tjenester

Offentlig forvaltning

Beskrivelse av arbeidsstedet:

Tilrettelagte tjenester gir tjenester til yngre personer med ulike funksjonsnedsettelser og består av i alt 12 virksomheter. Virksomhetslederstillingen som er ledig er tilknyttet Biri omsorgssenter, og er en av to virksomheter i tilrettelagte tjenester ved dette omsorgssenteret. Virksomheten består av en samlokalisert bolig for personer med ulike funksjonsnedsettelser som ligger integrert i et boligområde sentralt i Biri. Brukegruppa har et variert funksjonsnivå og ulik grad av tverrfaglig oppfølgingstjenester gjennom døgnet. Det ytes også noe ambulant oppfølging til familier eller personer som bor mer selvstendig i samme distrikt. Tjenesten gir et helhetlig helse- og omsorgstjenestetilbud etter individuelle enkeltvedtak. Personalgruppen innehar høy kompetanse i målrettet miljøarbeid og tverrfaglige, individuelle tilnærminger.

Arbeidsoppgaver:
 • Et helhetlig fag- og adimistrativt lederansvar for virksomheten i tråd med Gjøvik kommunes ledelsesprinsipper

 • Personal- og arbeidsgiveransvar for virksomheten i overensstemmelse med lovkrav og vedtatte mål og retningslinjer

 • Delta i utvikling av gode modeller for kompetansegliding og oppgavedeling i tjenesten

 • Sikre  en effektiv organisering  i et inkluderende arbeidsmiljø med aktiv medbestemmelse fra ansatte, inkl. samarbeid med tillitsvalgte

 • Har økonomi- og driftsansvar i tråd med de rammer som er gitt og i henhold til gjeldende økonomireglement, inkludert turnusplanlegging og resultatrapportering

 • Sikre at ansatte er faglig oppdatert, og at tjenesten dokumenteres iht lov, forskrift og retningslinjer, i et tett samarbeid med delegerte fagpersoner

 • Sørge for kvalitetsstyring med fokus på helhetlige tjenester, koordinering og samarbeid til beste for brukergruppen og ansatte

 • Ansvar for egenutvikling og bidra aktivt til nytenkning i tjenesten som stadig er i utvikling og endring

 • Ansvarlig for HMS og partssamarbeid i virksomheten i henhold til Gjøvik kommunes overordne HMS handlingsplan  

Kvalifikasjoner:
 • Vernepleier eller sykepleier foretrekkes, evt. annen relevant 3 årig helse – og/eller sosialfaglig høgskoleutdanning kan komme i betraktning

 • Videreutdanning i ledelse er ønskelig, evt vilje til å ta en slik utdanning

 • Relevant ledererfaring vil bli tillagt stor vekt

 • Erfaring, god kunnskap og engasjement for brukergruppen er et krav

 • Brukermedvirkning og pårørendesamarbeid skal være integrert i leders tankesett

 • Krav om gode dokumentasjonsferdigheter, samt god muntlig og skriftlig framstillingsevne

 • Evne til målrettet og systematisk oppfølgingsarbeid både på individnivå og systemnivå

 • Fleksibilitet og evne til nytenking og endringsarbeid

 • God økonomisk forståelse og kompetanse i bruk av data og styringsverktøy
 • Personlig egnethet med gode samarbeidsevner og lederferdigheter tillegges stor vekt

 • Krav om godkjent politiattest 

Vi kan tilby:

 • Varierte og selvstendige arbeidsoppgaver med faglige utfordringer

 • Tverrfaglig samarbeid og støttende ledernettverk

 • Mulighet for å påvirke en faglig utvikling av tjenesten

 • Stor mulighet til å påvirke egen arbeidsdag

 • En tjeneste og arbeidsplass med engasjerte og kompetente medarbeidere

 • Et godt samarbeid med lederkollegie med etablert samarbeidsstruktur og godt arbeidsmiljø

 • Egen fadder og veiledning/oppfølging under prøvetiden

 • Evt lederutdanning etter avtale

 • Opplæring i fag – og styringssystemene Gerica, Gat, Visma og EQS

 • Interne kurs i fag og ledelse

 • Lønn etter avtale

 • Gode pensjonsordninger, inkludert forsikringer

 •  Fokus på lokalt partssamarbeid og systematisk, forebyggende HMS arbeid
Unntatt offentlighet må begrunnes:

Gjøvik kommune praktiserer meroffentlighet, jfr. offentleglova § 11.

Dette betyr at alle søkere oppføres på offentlig søkerliste. Det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak jfr. offentleglova § 25.

Søknad:

Alle søknader skal sendes elektronisk via vårt søkesystem. 

Vi ønsker et mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke uavhengig av kjønn, etnisk bakgrunn, religion, funksjonsevne og alder.