Ledig stilling

Gjøvik kommune

Virksomhetsleder i 100 % fast stilling ved Nordbyen bokollektiv

Offentlig forvaltning

Virksomhetsleder ved Nordbyen bokollektiv går nå av med pensjon og vi søker etter en ny virksomhetsleder.

Stillingen er organisert inn under sykehjemstjenesten og vil inngå i et lederteam med 12 virksomhetsledere tilknyttet øvrige sykehjem/omsorgssentre i kommunen. 

Beskrivelse av arbeidsstedet:

Nordbyen omsorgssenter inneholder et dagsenter, et produksjonskjøkken med egen kafè, to sykehjemsavdelinger, en hjemmetjenesteavdeling og et bokollektiv.

Bokollektivet består av 24 boenheter i et flott bygg med moderne teknologi. 

Arbeidsoppgaver:

Virksomhetsleder har et helhetlig fag- og lederansvar for sin virksomhet og skal handle i tråd med Gjøvik kommunes ledelsesprinsipper.

 • Har personal- og arbeidsgiveransvar for virksomheten og skal utføre dette i hht vedtatte mål og retningslinjer
 • Er ansvarlig for en effektiv organisasjon i et godt arbeidsmiljø og aktiv medbestemmelse fra ansatte
 • Ha økonomi- og driftsansvar i tråd med de rammer som er gitt og i hht gjeldende økonomireglement
 • Er ansvarlig for utarbeidelse og oppfølging av virksomhetens lønnsbudsjett
 • Skal sørge for at ansatte er faglg oppdatert og at tjenesten er i tråd med samfunnsutviklingen
 • Skal sørge for kvalitetssikring med fokus på helhetlige tjenester og koordinering og samarbeid til beste for tjenesteytere og tjenestemottakere
 • Skal sørge for brukermedvirkning og pårørendesamarbeid
 • Dokumenterer i hht gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer
 • Er pådriver for faglig utvikling og etisk refleksjon
 • Har ansvar for å søke råd/bistand og veiledning når det er behov
 • Har ansvar for egenutvikling og nytenkning innen faget og i arbeidet
 • Er pådriver for et inkluderende godt arbeidsmiljø
Kvalifikasjoner:
 • Sykepleier med ledelseskompetanse og erfaring
 • Erfaring med og interesse for tjenester til personer med demens og velferdsteknologi er ønskelig
 • Innsikt i drift og ledelse av hjemmebaserte heldøgnstjenester
 • Erfaring innen økonomistyring og budsjettarbeid
 • Generell kompetanse i bruk av dataverktøy er nødvendig
 • Personlig egnethet, evne til nytenkning og fleksibilitet vil bli tillagt stor vekt
 • Kompetanse/erfaring på lov og avtaleverk som regulerer arbeidslivet
 • Erfaring med arbeidstidsplanlegging med utgangspunkt i heltidskultur vil være en fordel
 • Evne til selvstendig og målrettet arbeid samt gode samarbeidsevner
 • Krav om godkjent politiattes

Vi søker en positiv, raus og inspirerende person, med god relasjonskompetanse, og evner til å utvikle tjenesten.

Vi kan tilby:
 • Selvstendig stilling med stor mulighet til å påvirke virksomhetens og tjenestens videre utvikling
 • Utfordrende og utviklende arbeidsoppgaver 
 • Nødvendig opplæring, oppfølgingssamtaler og veiledning i prøvetiden
 • Relevante kurs og opplæring på våre fagsystemer
 • Engasjerte og faglig dyktige medarbeidere
 • Lønn etter avtale
 • Gode pensjonsordninger
 • GK har bedriftsidrettslag som tilbyr ulike aktiviteter og fordeler, bl a hytteutleie
 • Gjøvik kommune er vertskommune for Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester og er generelt opptatt av fag og kompetanseutvikling

Til sist men ikke minst kan vi tilby en stilling i en virksomhet med engasjerte og dyktige medarbeidere, godt kollegialt miljø både internt på senteret men også i virksomhetsledergruppen og i hele sektoren. 

Unntatt offentlighet må begrunnes:

Gjøvik kommune praktiserer meroffentlighet, jfr. offentleglova § 11.

Dette betyr at alle søkere oppføres på offentlig søkerliste. Det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak jfr. offentleglova § 25.

Søknad:

Alle søknader skal sendes elektronisk via vårt søkesystem. 

Vi ønsker et mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke uavhengig av kjønn, etnisk bakgrunn, religion, funksjonsevne og alder.