Ledig stilling

Østre Toten kommune

Virksomhetsleder helsestasjon 100 % fast

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Arbeidssted: 

I Østre Toten kommune satser vi på forebyggende arbeid, tidlig og helhetlig innsats for barn, unge og familier. Kommunen bruker BTI -modellen (Bedre Tverrfaglig Innsats) som grunnlag for å gi rett hjelp til rett tid. Kommunen er i gang med flere spennende utviklingsprosesser, som gjelder organisasjonen, tjenesteinnhold og struktur. For å styrke forebyggende arbeid og tidlig innsats, er det opprettet et nytt virksomhetsområde, barn og familie, innenfor kommunalområdet oppvekst. 

Virksomhetsområdet helsestasjonstjenesten er del av det nye tjenesteområdet barn og familie, sammen med virksomhetsområdene barnevern og PP-tjenesten.

Helsestasjonstjenesten er flerfaglig med bred kompetanse. Tjenesten består av svangerskap /barselomsorg, helsestasjon 0 – 5 år, skolehelsetjeneste, utenlandsvaksinering, smittevern, flyktningehelsetjeneste, helsestasjon for ungdom og familieteam. Kommunens psykolog er en del av fagmiljøet i tjenesten. Det samarbeides tett på tvers i kommunalområdet og i kommunens om helhet. Psykisk helse og rus-tjenesten, fysio- og ergoterapitjenesten, fastlegene og rask psykisk helsehjelp er viktige samarbeidspartnere.

I tråd med strategiene i utviklingsarbeidet vårt, Oppvekst 2040, jobber vi for å lage gode tjenester med vekt på tidlig innsats og tverrfaglig arbeid. Vi skal jobbe godt sammen både internt og sammen med eksterne samarbeidspartnere.

Fakta om stillingen: 

Virksomhetsleder helsestasjonstjenesten har delegert myndighet for fag, personal og økonomi. Virksomhetsleder rapporterer direkte til tjenesteområdeleder, og er en del av ledergruppa i barn og familie.

Arbeidsoppgaver:

 • Ta aktivt del i å utvikle helsestasjonstjenesten som helhet, i tråd med overordnede mål og strategier for kommunen.
 • Bidra inn i utviklingen av virksomhetsovergripende planer og strategier, i tjenesteområdet barn og familie.   
 • Virksomhetsstyring og budsjettansvar i eget virksomhetsområde.
 • Bidra med faglig innspill i saksutredning til administrativ og politisk ledelse, og gjennomføre vedtak.
 • Ansvar for virksomhetsområdets resultater.

Kvalifikasjoner:

Må-krav:

 • Autorisasjon som helsesykepleier.
 • Relevant arbeidserfaring innenfor helsestasjonstjeneste.
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne på norsk.

Ønskelige krav:

 • Relevant videreutdanning.
 • Kunnskap om og erfaring med økonomistyring.
 • Erfaring med ledelse fra offentlig sektor.
 • Digital kompetanse som støtter opp under kommunens utvikling.

Kvalifiserte personer oppfordres til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsnedsettelse eller kulturell bakgrunn.

Personlige egenskaper:

 • Identifiserer deg med våre verdier Stolthet - Mot - Handlekraft – Samarbeid.
 • Praktiserer mestrings- og relasjonsorientert ledelse som motiverer, inkluderer, respekterer og viser tillit.
 • Er tydelig og evner å sette retning.
 • Evner å samhandle på tvers av fagområder og tjenesteområder.
 • Er handlekraftig, proaktiv og nytenkende.
 • Gode kommunikasjons- og formidlingsevner.
 • Er nøyaktig og strukturert og kan jobbe systematisk i en hektisk arbeidshverdag.
 • Er opptatt av lokalt partssamarbeid og samhandling med tillitsvalgte.

Vi tilbyr:

Vi tilbyr en interessant lederstilling i en utviklingsorientert og veldrevet kommune med høy kompetanse. Våre tjenesteområdeledere har gode muligheter til å påvirke utviklingen både i kommunen og i organisasjonen.

Som ansatt i Østre Toten kommune vil du omfattes av en god pensjons- og forsikringsordning. Vi har meningsfulle arbeidsoppgaver og et inkluderende arbeidsmiljø. Arbeidstakere tilsettes i Østre Toten kommune på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende reglement, lov- og avtaleverk. Det trekkes 2% av bruttolønn til pensjon.

Etter søknadsfristens utløp, vil det bli satt opp en offentlig søkerliste inneholdende navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosteds- eller arbeidskommune for hver søker. Det kan gjøres unntak fra innsyn for opplysninger om en søker dersom vedkommende selv ber om det. Opplysninger om en søker kan bli offentlige selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette.