Ledig stilling

Gjøvik kommune

Virksomhetsleder 100 % fast stilling Snertingdal omsorgssenter sykehjem

Offentlig forvaltning

Beskrivelse av arbeidsstedet:

Snertingdal omsorgssenter står foran en spennende prosess hvor bygging av helt nytt senter er under planlegging.  Ledelsen på senteret involveres i denne prosessen. Snertingdal omsorgssenter består i dag av 2 avdelinger, en ren sykehjemsavdeling og en liten sykehjemsavdeling i kombinasjon med hemmebaserte tjenester. Hjemmetjenesten betjener også dagsentertilbud på senteret. Stilling for virksomhetsleder er ledig på avdeling 1. Avdelingen har 24 plasser, hvorav 8 i skjeremt enhet for perosner med demens. Sykehjemmet har personale som er genuint opptatt av å gi et godt tjenestetibud til personer med demens. Det gis hovedsakelig tilbud til pasienter på langtidsplass.
Sykehjemstjenesten i Snertingdal nyter godt av engasjement fra lokalbefolningen som ofte bidrar med frivillige aktiviteter til glede for omsorgssenteret. 

Arbeidsoppgaver:
 • Har et helhetlig fag- og lederansvar for sin virksimhet og handler i tråd med Gjøvik kommunes ledelsesprinsipper

 • Er ansvarlig for en effektiv organisasjon i et godt arbeidsmiljø med aktiv medbestemmelse fra ansatte og partene i arbeidslivet.

 • Har økonomi og driftsansvar i tråd med de rammer som er gitt, og i henhold til gjeldende økonomireglement.

 • Skal sørge for kvalitetssikring med fokus på helhetlige tjenester og koordinering og samarbeid til beste for tjenesteytere og tjenestemottakere

 • Er ansvarlig for egenutvikling og nytenkning innen faget og i arbeidet
Kvalifikasjoner:
 •  Sykepleier med ledelseskompetanse

 •  Erfaring med og interesse for tjenester til personer med demens

 •  Erfaring innen økonomistyring og budsjettarbeid er ønskelig.

 • Generell kompetanse i bruk av dataverktøy er nødvendig

 • Ønskelig med kompetanse knyttet til turnusplanlegging, herunder kjennskap til lov og avtaleverk som regulerer dette.

 • Personlig egnethet og evne til nytenkning og fleksibilitet vil bli tillagt stor vekt.

 • Vi søker en positiv og inspirerende person som har gode leder egenskaper, samt evne til å   arbeide selvstendig og samarbeide med andre ut fra kommunenes verdier: Kompetanse, Engasjement og Respekt

Vi kan tilby:

Som virksomhetsleder deltar du i et ledernettverk innad i tjenesteområdet samt i et lederteam lokalt på omsorgssenteret. Stillingen er organisert under tjenesteleder for sykehjemstjenesten. En selvstendig stilling med stor mulighet til å påvirke avdelingens og tjenesteområdets videre utvikling. 

 • Utfordrende og utviklende arbeidsoppgaver

 • Nødvendig opplæring, oppfølgingssamtaler og veiledning i prøvetiden.

 • Relevante kurs og opplæring i fagsystemer

 • Engasjerte og faglig dyktige medarbeidere

 • Lønn etter avtale

 • Gode pensjonsordninger

 • Bedriftsidrettslag

 • Gjøvik kommune er vertskommune for Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester , og er generelt opptatt av fag og kompetanseutvikling

Unntatt offentlighet må begrunnes:

Gjøvik kommune praktiserer meroffentlighet, jfr. Offentleglova § 11. Dette betyr at alle søkere oppføres på offentlig søkerliste.

Det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak jfr. Offentleglova § 25.

Søknad sendes:

Alle søknader skal sendes elektronisk via vårt søkesystem. 

Vi ønsker et mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke uavhengig av kjønn, etnisk bakgrunn, religion, funksjonsevne, alder og seksuell orientering.