Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Innlandet fylkeskommune

Vinstra vidaregåande skule - Avdelingsleiar

Offentlig forvaltning - Fylkeskommunale etater

Beskrivelse

Vinstra vidaregåande skule har ledig fast stilling som avdeliingsleiar for tida med ansvar for musikkavdelinga frå 01.08.2023 eller tidlegare etter avtale

 

Vi søkjer deg som

 • set eleven si læring og læringsmiljø i sentrum
 • har engasjement og drivkraft til å leie musikk- og folkemusikkundervisning ved skulen  og som likar å vera ein læringsleiar
 • er endringsvillig, løysingsorientert og utviklingsorientert, og har evne til å analysere praksis i skulen
 • har eit sterkt engasjement og god evne til å leie, motivere og støtte dine medarbeidarar
 • har gode samarbeidsevner og kommunikasjonsferdigheiter
 • er ope og tydeleg
 • har høg integritet, er pålitleg og ein god lagspelar
 • etablerer god samhandling og forankring i skulesamfunnet
 • utøver di leiarrolle i tråd med verdigrunnlaget i fylkeskommunen
 • kan prioritere oppgåver og jobbe systematisk og systemretta
 • har god kjennskap til og innsikt i vidaregåande opplæring, og kan omsetja kunnskapen i arbeidet med administrative fellesoppgåver
 • har god organisasjons- og rolleforståing
 • er kvalitetsorientert og opptatt av effektiv ressursbruk og gode resultat
 • har stor arbeidskapasitet og trivst med å ha mange og ulike arbeidsoppgåver

Vi tilbyr

 • ein god arbeidsplass i fylkeskommunen
 • godt lærings- og arbeidsmiljø
 • eit breidt og spennande fagmiljø
 • flotte undervisningslokale på ein moderne skule
 • interessante arbeidsoppgåver og gode utviklingsmoglegheiter
 • samarbeid med kollegaer i andre fagteam og avdelingar
 • kantine med godt utval
 • fylkeskommunale tilsetjingsvilkår med gode lønns-, pensjons- og forsikringsordningar
 • engasjerte elevar på musikklinja og landslinja i folkemusikk som hevder seg i lokalt og nasjonalt kulturliv
 • Om stillinga
 • 100 % fast stilling ledig frå 01.08.2023 eller tidlegare etter avtale
 • stillinga inneheld undervisning i tillegg til avdelingsleiing
 • stillinga inngår som ein del av leiargruppa ved skulen

Arbeidsoppgåver

 • arbeidsoppgåvene kan variere, - mellom anna er følgjande oppgåver ønskjeleg:
 • personaloppfølging
 • pedagogisk utviklingsarbeid
 • ansvar for utvikling av musikk- og dansefag ved skulen
 • dagleg drift
 • økonomiansvar
 • undervisning er ein del av stillinga 
 • administrative fellesoppgåver

 

Ønskte kvalifikasjonar

 • skuleleiarutdanning eller anna relevant leiarutdanning. Kan erstattast med relevant erfaring.
 • personlege eigenskapar vil bli vektlagt.
 • utdanning og erfaring innan musikkutdanning
 • godkjent pedagogisk utdanning for å kunne undervise i vidaregåande opplæring
 • undervisningskompetanse i eit eller fleire musikkfag og eventuelt andre fag for vidaregåande skule
 • gode kommunikasjonsevner munnleg og skriftleg
 • gode IKT-ferdigheiter

Ønskte eigenskapar

 • gode leiareigenskapar
 • vi søkjer etter ein positiv, tydeleg, modig, inkluderande og profesjonell avdelingsleiar
 • evne og vilje til å arbeide i team
 • er fleksibel og kreativ

Søknad

Fylkeskommunen har et verdigrunnlag basert på tillit, openheit og rausheit. Det krevst høg

etisk standard. Fylkeskommunen ønskjer at arbeidsstyrken i størst mogleg grad speglar mangfoldet i befolkninga.

Det er derfor et mål å oppnå best mogleg alders- og kjønnssamansetjing og rekruttere personer med

innvandrarbakgrunn. Personlege eigenskapar vil bli vektlagt.

 Kopi av attestar og vitnemål vil eventuelt bli innhenta seinare. Tilsendte attestar blir vanligvis ikkje returnert.

Vi gjer merksam på at alle våre søkjarar kjem på offentlig søkjarliste, jf. offentlighetsloven §25. Fritak frå

offentleggjering skjer berre unntaksvis, og må begrunnast i tekstfeltet til søknaden.

 Innlandet fylkeskommune nyttar elektronisk søknadsskjema.

Vi ser fram til å motta søknaden din.