Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Vikar som Sykehusprest 

Offentlig forvaltning

Sykehuset Innlandet er et av Norges største og mest komplekse helseforetak.
Sykehuset Innlandet er inne i en svært viktig og spennende periode hvor ny sykehusstruktur legges, samtidig som vi er i stadig omstilling for å utvikle tjenester, bedre pasientsikkerhet og kvalitet og være førende som en lærende organisasjon.

Avdeling Kompetanse og utdanning bidrar i det strategiske arbeidet med kompetansebehov nå og i framtiden gjennom system- og oppfølgingsansvaret for innhold og koordinering av praksis for helsefagutdanninger, leger i spesialisering, opplæringskontoret for yrkesfag, opplæring av pasient og pårørende, digital læring og helseforetakets prestetjeneste.

 

Arbeidsoppgaver:

Hovedoppgavene er livsynsåpne samtaler, sjelesorg, religiøs støtte og betjening av pasienter og pårørende i samarbeid med personalet. 

Dette inneholder:

 • Utøve åndelig og eksistensiell omsorg på sykehuset. 
 • Undervisning i eksistensielle og tros- og livssynsrelaterte temaer (mening og livsfortolkning, sorg og krisebearbeidelse, klinisk etikk). 
 • Tilby støtte og veiledning for personalet, individuelt og i grupper. 
 • Delta og inngå i beredskap for psykososial støttetjeneste. 
 • Holde gudstjenester.

 

Sykehusprestetjenesten er åpen for pasienter og brukere uansett livssyn, og det legges vekt på likeverdige helsetjenester i tråd med Lov om tros- og livssynssamfunn gjeldende fra 1.1.2021. 

Oppgaver i andre sykehus må påregnes.

 
Generelle plikter

-  Arbeide aktivt for et godt faglig og kollegialt miljø
-  Holde seg orientert om sykehusets drift og helsefaglig fokus
-  Holde seg faglig oppdatert innen eget og tilgrensende felt (sjelesorg, chaplaincy, religionspsykologi, teologi, klinisk etikk)
-  Bidra med intern og ekstern undervisning innen eget fagområde 
-  Bidra i Kompetanse og utdanningsavdelingens arbeid med kompetansehevende tiltak innen eget fagfelt 


Samarbeid 

Sykehuspresten 
- samarbeider med de andre sykehusprestene i SI om faglige og administrative spørsmål 
- har medansvar for å utvikle et godt tverrfaglig samarbeid med relevante samarbeidspartnere i behandlingsmiljøet
- er med å utvikle sykehusprestetjenesten i SI innen en livssynsmangfoldig og multireligiøs kontekst (likeverdige helsetjenester, tilrettelegging for chaplaincy)  

Kvalifikasjoner:

 • Profesjonsstudium i teologi eller tilsvarende.
 • Det er ønskelig med pastoralklinisk utdanning  og annen relevant videreutdanning innen sjelesorg, religionspsykologi eller beslektede temaer.
 • Det er ønskelig at søker har spesialistkompetanse for prester i helse- og sosialsektor. 

 
Plassering i organisasjonen

 • Stillingen er lagt inn under avdelingssjef stabsområde Helse, Kompetanse og utdanning, sammen med de øvrige prestene i Sykehuset Innlandet (SI).  
 • Sykehuspresten har sin stedlige prestetjeneste ved divisjon psykisk helse ,Sanderud sykehus, men kan etter avtale få oppgaver i andre sykehus.

Personlige egenskaper:

 • Det legges vekt på personlig egnethet, selvstendighet og evne og vilje til samarbeid. 

Vi tilbyr:

 • Et aktivt fag- og forskningsmiljø med muligheter for egen kvalifisering og med nærhet til forskningssenter for eksistensiell helse.
 • Faglig og personlig veiledning for sykehusprestene.
 • Kollegialt samarbeid og støtte          
 • Gode pensjonsordninger i KLP.
 • Gode forsikringsordninger. 
 • Lønns- og arbeidsvilkår etter gjeldende overenskomst og arbeidsreglement.

 

Sykehusprester som er ordinert i Den norske kirke, kommer under kirkelig tilsyn av Hamar biskop. For sykehusprester fra andre kirkelige sammenhenger, vil det være tilsvarende tilsyn. 

 

Arbeidssted, arbeidsoppgaver og ansvarsområde kan endres når dette er nødvendig for at organisasjonen til enhver tid skal være tilpasset helseforetakets behov.