Ledig stilling

Lillestrøm Kommune

Vi søker engasjerte kolleger i faste helge- stillinger til Utsikten Spesialinstitusjon

Offentlig forvaltning

Lillestrøm kommune er i stadig utvikling. I kommunalområdet Bo- og miljøtjenester vektlegger vi betydningen av tverrfaglig samarbeid og sømløse tjenester. Våre ansatte skal gi hverandre og tjenestemottakere støtte på tvers av kommunalområder, avdelinger og seksjoner når det er hensiktsmessig. Med verdiene tillit, inkludering og nyskaping har vi høye ambisjoner om å være best på vårt fagfelt i Norge. Vi har et stort og bredt fagmiljø, og tilbyr kurs og kompetanseheving på tvers av seksjonene våre.   

Vårt arbeid er forankret i FN-konvensjonen om rettigheter for mennesker med nedsatt funksjonsevne og i veilederen "Gode helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming".  

Utsikten er en kommunal heldøgnstjeneste som ivaretar ungdom uavhengig av diagnose og tidligere tjenester. Utsikten gir individuelle tjenester basert på kjennskap til og kunnskap om den enkelte ungdom. Ungdommene har det til felles at de har alvorlige atferdsproblemer, og trenger hjelp for å mestre livene sine. Atferdsproblemene varierer over et stort spekter, men kjennetegnes ved at de skaper store utfordringer for ungdommen, deres nærpersoner eller samfunnet for øvrig. Utsikten har pr nå 5 plasser, og er et midlertidig tjenestetilbud med mål om å kartlegge omfang av utfordringer og redusere disse, øke ferdighetene den enkelte trenger for å leve mest mulig selvstendig, og etablere gode rammer for bistand og oppfølging. Vi har koordineringsansvar mens ungdommene er hos oss. Utsikten hospiterer ungdommene både ved inn- og utflytting. 

Arbeidet baserer seg på prinsipper fra målrettet miljøarbeid og anvendt atferdsanalyse. Det er utarbeidet fagadministrative systemer som sikrer informasjonstilgang og informasjonsflyt. Alle ansatte får opplæring i både direkte tjenesteyting og faglig arbeid. Vi jobber med kompetanseheving, blant annet ved internundervisning og opplæring. Vi jobber kontinuerlig for å bli gode på kollegaveiledning. Fokuset på personalsikkerhet er høyt og ivaretas ved skriftlige rutiner, opplæring og veiledning. I tillegg gjennomføres det regelmessige treninger i fysisk konflikthåndtering (HAVA). 

På grunn av lokasjonen må de som tilsettes ha gyldig førerkort og bør disponere egen bil. Vi har 3 leasingbiler til transport av ungdommene.


Kvalifikasjoner:

 • Fagbrev eller bachelorgrad innen helse- og sosialsektoren
 • Student i pågående studieløp innen helse- og sosialsektoren kan også søke
 • Fortrinnsvis praktisk erfaring med målrettet miljøarbeid og atferdsanalytisk tilnærming 
 • Kjennskap til psykisk utviklingshemming og psykiske lidelser 
 • Praktisk erfaring med håndtering av utfordrende atferd  
 • Interesserer deg for fagutvikling og kvalitet i tjenesten 
 • Praktisk erfaring med journalføring og utarbeide tiltaksplaner, fortrinnsvis i Gerica 
 • Gode IKT-kunnskaper, også ønskelig med interesse/erfaring innen mestringsteknologi 
 • Erfaring med medikamenthåndtering 
 • Førerkort klasse B 
 • Behersker norsk skriftlig og muntlig, og har god kommunikasjonsevne. Krav om bestått Norskprøve B2, både skriftlig og muntlig. 
 • Gyldig politiattest, som ikke er eldre enn 3 måneder. Politiattesten må fremlegges før tiltredelse
 • Må kunne håndtere fysisk- og verbal konflikthåndtering 
 • Personlig egnethet vektlegges 

Vi ber om at HPR-nr oppgis i søknadsteksten.

Er du nyutdannet eller ferdig på skolen, er du selvfølgelig velkommen til å søke stilling hos oss.  

Personlige egenskaper:

 • Du er motivert, kreativ, nytenkende og løsningsorientert 
 • Du opptrer rolig i komplekse situasjoner og mestre perioder med høyt arbeidstempo 
 • Du har evne til å avdekke og imøtekomme individuelle behov hos tjenestemottakerne 
 • Du har et stort engasjement for brukergruppen 
 • Du har evne til å kommunisere og skape gode relasjon med tjenestemottakere, pårørende og kolleger 
 • Du evner å arbeide selvstendig og i team 
 • Du er endringsvillig
 • Du har humør og raushet, og bidrar til et godt arbeidsmiljø 
 • Du klarer å skille sak og person 
 • Du er fleksibel og ser helheten 

Vi tilbyr:

 • Lønn blir fastsatt etter reglene i hovedtariffavtalen, utdanning og ansiennitet
 • Et levende fagmiljø med fokus på kompetanse og kontinuerlig utvikling 
 • Trivelige, nysgjerrige, engasjerte og dyktige kollegaer med godt samhold og mye humor 
 • En interessant og utfordrende jobb med varierte arbeidsoppgaver 
 • Opplæring og veiledning 
 • Bedriftsidrettslag med gode tilbud til medlemmer  
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger, inkludert yrkesskadeforsikring på fritid  
 • Gratis parkering

Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike livserfaringer og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.  

Vitnemål og attester lastes opp i rekrutteringsportalen. Har du utdanning fra utlandet legger du ved godkjenning fra HK-dir; https://hkdir.no/utdanning-fra-utlandet. 

Vi gjør oppmerksom på at dokumentasjon på blant annet avtjent verneplikt og omsorg for barn, eldre eller syke også kan gi uttelling på lønnsansiennitet.

Offentlig søkerliste utarbeides etter søknadsfristens utløp i samsvar med offentleglova § 25. Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Du vil bli varslet om reservasjonen ikke tas til følge.