Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Vernepleier/klinisk vernepleier

Offentlig forvaltning

HABU har ledig fast 100% stilling for vernepleier, primært knyttet til barn i alderen 8-17 år. Ved intern rekruttering kan det bli ledig vikariat for vernepleier/klinisk vernepleier eller annen 3 årig helse-/sosialfaglig utdannet med relevant erfaring for målgruppen og  arbeidet.  

HABU er en av totalt seks enheter i Barne- og ungdomsavdelingen (BUA) og enheten er samlokalisert med RIB (Regionalt senter for intensivert barnehabilitering) 

HABU har ansvar for å gi spesialisthelsetjenester til barn og unge under 18 år med  autismespekterforstyrrelser, ulike medfødte og tidlig ervervede funksjonsnedsettelser, nevrologiske utviklingsforstyrrelser og ervervede hjerneskader. Habiliteringsarbeidet foregår i tverrfaglig team gjennom samarbeid med ulike profesjoner som psykolog, lege, fysioterapeut, ergoterapeut, pedagog, sykepleier og sosionom.

Enheten får årlig henvist drøyt  500 nye barn for utredning og diagnostisering. I tillegg gis det oppfølgingstilbud til nærmere 1000 barn og unge med funksjonsnedsettelser på Agder. Habiliteringsutredning og -tiltak har som målsetning å bidra til bedre mestring og livskvalitet for barn og familie. HABU har i tillegg til den direkte kliniske virksomheten ansvar for å bistå kommunene med kompetanseutvikling for målgruppene.
Medarbeidere fra HABU deltar i regionale utviklingsprosjekter i regi av bl.a Helse Sør-Øst og regionsenter for habiliteringstjenesten for barn og unge (RHABU). Fagfeltet habilitering er i vekst innen utrednings- og behandlingsmetodikk og byr på muligheter for fagutvikling og forskning.  

Den som får tilbud om stillingen må legge fram politiattest etter Lov om helsepersonell § 20a (gjelder arbeid med barn og utviklingshemmede)

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV og til fastsettelse av lønn. 

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal/etnisk bakgrunn eller livssyn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet. 

Sørlandet sykehus praktiserer meroffentlighet. Offentlig søkerliste vil inneholde navn på samtlige søkere. Det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak, jf. Offentleglova § 25.

Kvalifikasjoner:

 • Autorisasjon som vernepleier/klinisk vernepleier
 • Dersom du har annen utdanning og relevant  kompetanse og erfaring vil din søknad vurderes ut fra relevans ifht. krav til stillingen.  
 • Kompetanse på barn/ungdoms utvikling herunder også adferdsanalyse 
 • Kompetanse og relevant erfaring fra arbeid med barn/ungdom med funksjonsvansker i målgruppen, herunder særlig kompetanse på kartlegging/analyse/veiledning og tiltak ifht. utfordrende adferd i målgruppene autismespekterforstyrrelser og/eller psykisk utviklingshemming
 • Systemkompetanse og forståelse for samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten og samarbeidende aktører. 
 • Kommunikasjonskompetanse og erfaring fra tverrfaglig samarbeid og samarbeid med foreldre                                                                                        
 • Erfaring med bruk av digitale verktøy for samhandling 
 • Førerkort - herunder kunne stille egen bil til disposisjon v/behov.

Personlige egenskaper:

 • Trives med å jobbe selvstendig, i tverrfaglig team og i samarbeid med andre instanser.
 • Trives med å jobbe i komplekse og sammensatte arbeidsfelt.
 • Trives med opplæringsvirksomhet
 • Fleksibel og tilpasningsdyktig 
 • Interesse for utviklingsarbeid.
 • Gode kommunikasjonsferdigheter og formidlingskompetanse til barn/ungdom og familier

Vi tilbyr:

 • Nødvendig opplæring for å gå inn i stillingens primæroppgaver
 • Et spennende faglig arbeid med barn og familier
 • Et arbeidsmiljø preget av tverrfaglighet og med mange erfarne, entusiastiske og dyktige kolleger.
 • P.t. fleksibel arbeidstid.