Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Øygarden kommune

Vernepleiar/miljørettleiar 100% fast

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Øygarden kommune er den nest største kommunen i Vestland fylke med omlag 38 500 innbyggjarar og 2 500 tilsette. Straume er kommunesenter (ca. 15 minutt køyring frå Bergen) med kommunedelsenter på Rong og i Skogsskiftet.

Øygarden kommune har sett seg som mål å vera ein framtidsretta og kunnskapsbasert samfunnsutviklar med fortrinn innanfor energi, teknologi og marine ressursar. Kommunen skal løfta fram viktige verdiar som felles kultur, språk og identitet. Vi har ambisjonar om å vera ein handlekraftig og effektiv organisasjon med god leiing, høg kompetanse og kvalitet.

Arbeidsoppgåver:
 • Helsefaglege oppgåver  i tverrfaglege team
 • Oppfølging av born med særlege behov
 • Planleggje og gjennomføre aktivitetar i SFO
Kvalifikasjonar:  Må ha:
 • Bachelor i vernepleie eller anna relevant helsefagleg høgskuleutdanning
 • Erfaring frå arbeid med born med behov for særleg tilrettelagt skulekvardag
Ønskjeleg med:
 • Ønskjeleg med erfaring med bruk av ulike hjelpemidlar
Personlege eigenskapar:
 • Gode samarbeidsevner
 • Gode kommunikasjonsevner
 • God arbeidskapasitet
 • Fleksibel
 • God evne til å byggje relasjonar til elevar, føresette og kollegaer
 • God evne til å løyse komplekse utfordringar
 • Evne til å jobbe effektivt, strukturert og systematisk
Vi tilbyr:
 • Gode pensjons- og forsikringsordningar
 • IA-bedrift
 • Motiverte og kunnskapsrike kollegaer
 • Interessante utfordringar
 • Høve til fagleg og personleg utvikling
Kontakt:

Siri Håland, Rektor

siri.haland@oygarden.kommune.no

Telefon: 55097904/92857144

Øygarden kommune ønskjer eit arbeidsmiljø prega av mangfald, og at våre medarbeidarar i størst mogleg grad skal spegla mangfaldet i befolkninga. Vi oppmodar alle som er kvalifiserte til å søkja jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, eller minoritetsbakgrunn. Som IA-verksemd ønskjer kommunen å leggja til rette for arbeidsforholda dersom du har behov for det.

Etter utløpet til søknadsfristen, vert det sett opp ei offentleg søkjarliste med namn, alder, stilling eller yrkestittel og bustads- eller arbeidskommune for kvar søkjar. Det kan gjerast unntak frå innsyn for opplysningar om ein søkjar dersom vedkomande sjølv ber om det. Opplysningar om ein søkjar, kan verta offentlege sjølv om søkjaren har bede om ikkje å vert ført opp på søkjarlista. Dersom oppmodinga ikkje vert teken til følgje, vert søkaren varsla om dette.

Ved vurderinga av om ei slik oppmoding skal takast til følgje, skal det leggjast vekt på om det knyter seg særleg offentleg interesse til stillinga.