Ledig stilling

Østre Toten kommune

Veileder i familieteamet i Helsestasjontstjenesten 100 % fast stilling

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Veileder er ansatt i Helsestasjonstjenesten i Østre Toten Kommune, med stilling i familieteamet. Tjenesten er flerfaglig med helsesykepleiere, sykepleiere med videreutdanning i psykisk helse, jordmødre, helsesekretærer, barnevernspedagoger og lege. Kommunens psykolog har kontor i Helsestasjonstjenesten og er endel av fagmiljøet i tjenesten. Helsestasjonstjenesten er organisert som egen resultatenhet under kommunalsjefområde oppvekst, sammen med grunnskole, barnehage, barneverntjenesten, PPT og læringssenter. Det samarbeides tett på tvers i sektoren. I tillegg er bl.a psykisk helse og rus, fysio- og ergoterapitjenesten, fastlegene og RPH viktige samarbeidspartnere. 

Helsestasjonstjenesten er en tjeneste med høy faglig kompetanse, med fokus på utvikling av tjenestetilbudet. 

Vi har veiledningskompetanse i fht Cos - P, Marte Meo, emosjonsfokusert foreldreveiledning, kognitiv terapi, familieterapi og ICDP.    

Tilbud i helsestasjonstjenesten er: 

 • Helsestasjon 0 - 5 år. 

 • Skolehelsetjeneste i grunnskole og videregående. 

 • Jordmortjeneste med svangerskap og barselomsorg. 

 • Familieteam. 

 • Helsestasjon for ungdom. 

 • Helsetjeneste for flyktninger og asylsøkere. 

 • Smittevern. 

 • Utenlandsvaksinering. 

Bedre tverrfaglig innsats (BTI) er et satsningsområde i Østre Toten kommune. Målet er at barn, unge og deres foresatte, sikres en helhetlig og koordinert innsats, med fokus på hjelp som hjelper. 

Fakta om stillingen:  

Veileder jobber i familieteamet i Helsestasjonstjenesten. Familieteamet er et lavterskeltilbud som tilbyr utvidet støtte, oppfølging og veiledning av barn, ungdom og familier. Det er et tett samarbeid med andre både innad i egen tjeneste, andre enheter i kommunen og spesialisthelsetjenesten. Stillingen innebærer bl.a  

 • Oppfølging av barn og unge med lettere til moderate psykiske lidelser  

 • Kurs og gruppetilbud i regi av familieteamet og i samarbeid med andre enheter 

 • Delta i kommunens tverretatlige og tverrfaglige behandlingsteam for ungdom  

 • Foreldreveiledning  

 • Familie - og foreldrestøttende arbeid 

Kvalifikasjoner: 

Må krav:  

 • Helse og sosialfaglig grunnutdanning  

 • Relevant videreutdanning som for eksempel helsesykepleie eller psykisk helsearbeid 

 • Terapeutisk kompetanse, som for eksempel: 

                 - Familieterapi  
 
                 - Kognitiv terapi  

                 - Emosjonsfokusert foreldreterapi  
 • Beherske godt norsk muntlig og skriftlig. 

 • Førerkort klasse b. 

Ønskelige krav: 

 • Relevant erfaring fra feltet psykisk helsearbeid for barn og unge 

 • Relevant erfaring fra arbeid med foreldreveiledning eller annet familie – eller foreldrestøttende arbeid 

 • Traumeforståelse

Personlige egenskaper: 

 • Evne til selvstendig, målrettet og systematisk oppfølgingsarbeid både på individ og systemnivå.  

 • Faglig engasjement, med evne og vilje til nytenking og kvalitetsutvikling. 

 • Fleksibilitet med tanke på arbeidsoppgaver. 

 • Trygg på eget fag. 

 • Evne til struktur og planlegging av egen arbeidshverdag, samtidig håndtere det uforutsigbare. 

 • Evne og vilje til tverrfaglig samarbeid med annet personell innad i Helsestasjonstjenesten og med aktuelle samarbeidspartnere. 

Personlig egnethet vil bli vektlagt. 

Vi tilbyr: 

 • Et godt arbeidsmiljø. 

 • Høy faglig kompetanse. 

 • Fokus på utvikling av tjenestetilbudet. 

Som ansatt i Østre Toten kommune vil du omfattes av en god pensjons- og forsikringsordning. Vi har meningsfulle arbeidsoppgaver og et inkluderende arbeidsmiljø. Arbeidstakere tilsettes i Østre Toten kommune på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, reglementer og Hovedtariffavtalen. Det trekkes 2% av bruttolønn til pensjon. 

Etter søknadsfristens utløp, vil det bli satt opp en offentlig søkerliste inneholdende navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosteds- eller arbeidskommune for hver søker. Det kan gjøres unntak fra innsyn for opplysninger om en søker dersom vedkommende selv ber om det. Opplysninger om en søker kan bli offentlige selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette