Ledig stilling

Trondheim Kommune

Veileder

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Ved Barne- og familietjenesten Østbyen, Avdeling for psykisk helse og familiearbeid, har vi fra 1. august 2022 ledig en fast 60 prosent stilling som veileder.

Barne- og familietjenesten (BFT) er kommunens samlede tjenester for barn og unge 0-23 år. BFT tilbyr tjenester til barn og familier etter lov om helse og omsorgstjenester, barnevernloven og opplæringsloven. Vi skal utnytte vår tverrfaglige kompetanse innen helse, pedagogikk, psykologi, barnevern og sosialt arbeid til beste for barn og unge samt deres familier. 

Barne- og familietjenesten jobber med å utvikle og endre organisasjonen i tråd med kommunens egne satsinger SteinSaksPapir, barnevernstrategien og oppvekstreformen. Dette har gitt opphav til den nye avdelingen; Avdeling for psykisk helse og familiearbeid, hvor vi har ca 15  ansatte med en sammensetning av sosialfaglig pedagogisk-, helse-, og psykologfaglig kompetanse.

Avdelingen vil gi et forebyggende og helsefremmende tilbud, der målet er å fremme trivsel og god helse hos barn, unge og deres familier, samt fremme barn og unges oppvekstsvilkår. 

Avdelingen har ansatte som arbeider direkte inn mot familier i samarbeid med blant andre PPT, barnevern, skolehelsetjenesten og helsestasjon i enheten. I tillegg jobber avdelingen tett på skolene og barnehagene i bydelen.  Vi er opptatt av å sikre gode lag rundt barna, sammen med familiene og andre av familiens samarbeidspartnere som NAV, Helse- og velferdskontoret, BUP osv.  

Avdeling for psykisk helse og familiearbeid jobber både individ- og systemrettet med ulike metoder. Vi søker å utforme tiltaket og enheten i samarbeid med familiene og bruker ulike tilnærminger.

 Arbeid i Avdeling for psykisk helse og familiearbeid innebærer å jobbe etter helselovgivning. 

Arbeidsoppgaver:

 • Fokusere på, og engasjere barnet og familien sitt nettverk, samt tilrettelegge for reell medvirkning
 • Kartlegge barn og unges ressurser og behov for individuell tilpasning og utviklingsstøtte 
 • Jobbe relasjonelt og ha fokus på målrettet endringsarbeid
 • Tilby veiledning til foreldre med fokus på dialog og tilbakemelding  
 • Tverrfaglig samarbeid i forhold til enkelt barn, samt på systemnivå
 • Arbeide i henhold til Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester 
 • Dokumentasjon av innsatsen i familien
 • Kontakten med ungdom gjennomføres primært på ungdommens arena, individuelt og i gruppesammenheng 

Kvalifikasjoner:

 • Det kreves sosialfaglig og/eller relevant helsefaglig utdanning på minimum bachelornivå
 • Det kreves erfaring fra endringsarbeid med barn, unge og familier i vanskelige livssituasjoner
 • Det kreves kompetanse og/eller erfaring fra arbeid med ungdom og psykisk helse 
 • Søkere med relevant videreutdanning og erfaring innen psykisk helse, veiledningsmetodikk og gruppeledelse foretrekkes
 • Kompetanse og erfaring fra Familieråd eller nettverksarbeid er ønskelig

Personlige egenskaper:

 • Evne til å sette praksis i et teoretisk perspektiv med fokus på nettverk, medbestemmelse og barnets beste
 • Ha god arbeidskapasitet og klare å stå i pressede situasjoner
 • Evne til refleksjon over enhetens oppdrag og tjenesteutøvelse
 • Gode kunnskaper knyttet til norsk skriftlig og muntlig fremstilling
 • Handlingskompetanse; ha evne til å jobbe systematisk og ferdigstille/sluttføre arbeidsoppgaver
 • Evne til å arbeide både selvstendig og i team, også tverrfaglig
 • Bidra til et positivt og utviklende arbeidsmiljø
 • Personlig egnethet vil tillegges stor vekt, i tillegg til vurderinger opp i mot teamets totale sammensetning av kompetanse og ferdigheter
 • Evne til omstilling i forhold til nye arbeidsoppgaver og eventuelle endringer innenfor organisasjonen vektlegges

Vi tilbyr:

 • Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver i et utviklingsorientert, spennende og positivt tverrfaglig arbeidsmiljø
 • Kolleger med lang erfaring og høy kompetanse, og  som er sterkt opptatt av fag og utvikling
 • Fleksibel arbeidstid i tråd med fleksitidsordningen for Trondheim kommune. Noe arbeidstid etter kl.15.30 må påregnes
 • Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger