Utviklingskoordinator i NAV - 100% prosjektstilling

Østre Toten kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Arbeidssted: 

Vil du være med å utvikle framtidens NAV-kontor?

NAV Østre Toten har behov for en utviklingskoordinator, som liker å jobbe i et pulserende og aktivt miljø. Du har øye for utvikling av tjenestene du jobber med. I tillegg er du god på få med deg dine kollegaer til å nå felles mål. Du er heller ikke redd for å utforske og ta i bruk ny teknologi.

NAV Østre Toten har 26 dyktige og engasjerte ansatte.  Det siste året har bevist at NAV-kontoret gir gode tjenester, selv i krevende perioder. Vi har jobbet aktivt med å utvikle vårt tjenestetilbud. Det har vi deriblant gjort gjennom vår podcast “ØkonomiNAVigasjon”. Nå skal vi gå i gang med å utvikle vår kompetanse med hjelp av ny teknologi.

NAV sine verdier er tydelig, til stede og løsningsdyktig. Østre Toten kommune sine verdier er nytenking, kvalitet og respekt. Dette er verdier du må ha et forhold til.

NAV Østre Toten yter tjenester i Østre Toten kommune med ca. 15 000 innbyggere, og samarbeider med andre kommuner i regionen om tjenester. Gjennom vår innsats får flere mulighet til å være i arbeid, delta i samfunnet og være sikret inntekt.
NAV Østre Toten utøver partnerskap mellom Østre Toten kommune og NAV Innlandet.

Hovedmålsetningen er å bidra til at flest mulig arbeidssøkere oppnår sitt mål om tilknytning til arbeidslivet.

Fakta om stillingen: 

Statsforvalteren har innvilget prosjektmidler til NAV Østre Toten for å utvikle de sosiale tjenestene i NAV-kontoret. Dette er ett av to prosjekter, som har en varighet på inntil tre år.
Prosjektets varighet er under forutsetning av finansiering fra Statsforvalteren i Innlandet. 

Målet med dette prosjektet er:
Utvikle og lage mer relevante opplæringsrutiner og aktiviteter internt på kontoret ved bruk av ny teknologi, deriblant VR-teknologi. Ny teknologi skal benyttes i interne opplæringsaktiviteter, og i oppfølging av innbyggere som har behov for våre tjenester. Videre skal vi sikre en bedre utnyttelse av dagens fagsystem Visma Velferd. Du skal også videreutvikle og etablere nye rutiner, arbeidsprosesser og internkontroll på områdene økonomisk sosialhjelp, kvalifiseringsprogrammet, gjeldsrådgivning og forvaltning av innbyggeres økonomi. Det er opp til kommunen og NAV-kontoret å utvikle disse tjenestene. Derfor søker vi nå en egen utviklingskoordinator til dette formålet. 

Arbeidsoppgaver:

Utvikle og ta i bruk ny teknologi, som VR-briller, i opplæring og oppfølgingsarbeid
 
Etablere robuste interne systemer og strukturer som ikke er personavhengig 
Utvikling av opplærings- og kontrolltiltak 
Pådriver for nye prosjekter og utvikling av tjenestene økonomisk sosialhjelp, kvalifiseringsprogram, gjeldsrådgivning og forvaltning av innbyggeres økonomi.
Drive fram og rapportere fra prosjektet gjennom hele prosjektperioden 
Samarbeid internt og med andre NAV-kontorer, kommuner og andre aktuelle samarbeidspartnere 

Kvalifikasjoner:

Minimum bachelor i juridiske fag, arbeids- og velferdsfag, IKT, prosjektledelse eller innovasjon og endringsledelse. 
 
Det vil være en fordel om du har et eller flere av disse punktene: 
Forvaltningskompetanse 
Erfaring med prosjektledelse  
Erfaring fra organisasjonsutvikling  
Erfaring fra kontroll og støtteprosesser

Kvalifiserte personer oppfordres til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsnedsettelse eller kulturell bakgrunn.

Egenskaper:

Bekvem med ny teknologi 
Selvstendig i arbeidsprosesser 
Nøyaktig og punktlig i utførelsen av oppgaver 
Analytisk tilnærming til oppgaver som skal løses  
Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr:

Som ansatt i Østre Toten kommune vil du omfattes av en god pensjons- og forsikringsordning. Vi har meningsfulle arbeidsoppgaver og et inkluderende arbeidsmiljø.

Arbeidstakere tilsettes i Østre Toten kommune på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, reglementer
og Hovedtariffavtalen. Det trekkes 2% av bruttolønn til pensjon.

 

Etter søknadsfristens utløp, vil det bli satt opp en offentlig søkerliste inneholdende navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosteds- eller arbeidskommune for hver søker. Det kan gjøres unntak fra innsyn for opplysninger om en søker dersom vedkommende selv ber om det. Opplysninger om en søker kan bli offentlige selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette.