Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Utdanningsstillinger - videreutdanning i master jordmorfag

Offentlig forvaltning

Vil du ta master i jordmorfag med lønn under utdanningen og samtidig sikre deg full stilling ved en fødeavdeling som holder høyt faglig nivå og tilbyr godt arbeidsmiljø?

Kvinneklinikkens fødeavdeling lyser ut 5 utdanningsstillinger for sykepleiere som høsten 2023 begynner som student ved masterstudium i jordmorfag ved OsloMet. Med utdanningsstilling menes det at utvalgte kandidater tilbys lønn under utdanning og innehar samme plikter og rettigheter som andre ansatte i studietiden.

Utdanningsstillingene er midlertidige stillinger fra tiltredelse i stillingene til juni 2025. Utdanningsstillingene består av en studiedel og en arbeidsdel som knytter seg til fødeavdelingens drift. Mer detaljert informasjon om utdanningsstillinger finner du på våre nettsider https://oslo-universitetssykehus.no/om-oss/jobb-og-utdanning/utdanningsstillinger

Etter endt studieløp forplikter du deg til å avtjene 3 års bindingstid i full stilling ved fødeavdelingen, OUS.

For heltidsstudier som master i jordmorfag, vil resterende arbeidstid tilsvare 20 prosent sett over hele stillingens varighet  og medfører arbeidsplikt i fødeavdelingens drift. Arbeidsplikten er i henhold til oppsatt tredelt turnus, herunder helgearbeid, ut fra fødeavdelingens behov. Arbeidsplikten inntrer fra dagen etter siste obligatoriske aktivitet i semesteret ved utdanningsinstitusjonen og frem til og med den siste dagen før obligatorisk oppstart av aktivitet i semesteret. Tilsvarende gjelder for påske og jul/nyttår. Den alminnelige arbeidstiden følger av den til enhver tid gjeldende overenskomst, herunder den enkeltes studieplan og oppsatt arbeidsplan i praksisperioden.

Fødeavdelingen vil tildele eller pålegge ferie innenfor rammene av ferieloven, interne retningslinjer og andre styrende dokumenter for videreutdanningen, dog tilpasset utdanningsstillingens studiefrie perioder. For øvrig gjelder samme bestemmelser for ferieavvikling og sommerferieturnus som for andre ansatte. Det betyr blant annet at man må ha opptjent ferie for å ta ut ferie med lønn. Dersom man ikke har opparbeidet seg ferie med lønn til å ta ut i de studiefrie periodene, har man tilsvarende rett til ferie uten lønn.

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har. 

Kvalifikasjoner:

 • Krav om at du høsten 2023 har startet som masterstudent i jordmorfag ved OsloMet
 • Oppdatert CV, inkludert to referanser hvor av en lederreferanse
 • Søknaden må inneholde informasjon om erfaring og en begrunnelse for hvorfor du har valgt å studere master i jordmorfag

Personlige egenskaper:

Hos oss er det viktig at du:

 • Har evnen til å samarbeide på tvers av ulike fagmiljø
 • Trives med å jobbe i en stor og kompleks organisasjon
 • Trives i et aktivt og faglig spennende arbeidsmiljø
 • Er en lagspiller og viser gode samarbeidsevner
 • Er faglig engasjert og arbeider selvstendig
 • Trives med utfordringer og er fleksibel

Vi tilbyr:

 • En arbeidsplass preget av tillit, åpenhet og respekt
 • En trygg arbeidsplass med god kollegastøtte
 • Som nyansatt i OUS blir du en del av et nyansattprogram
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Du blir en del av et viktig samfunnsoppdrag