Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Utdanningsstilling innen Anestesisykepleie

Offentlig forvaltning

Anestesi, Hamar utlyser 1 utdanningsstillinger for videreutdanning i anestesisykepleie fra august 2023.

Anestesiavdelingen Hamar er underlagt akuttmedisinsk avdeling i divisjon Elverum/Hamar HF.
 
Vi gir anestesi til karkirurgiske, gastrologiske, urologiske samt mamma- og endokrine operasjoner, i tillegg til egen dagkirurgisk enhet. Vi gir også anestesi til pasienter som opereres med Davinci robot. Vi bistår også med anestesiservice til bildediagnostisk avdeling og gastrolab. Vi har også traumefunksjon.
 
Anestesiavdelingen deltar i ambulanseutrykninger/transport.
 
Vi er en meget aktiv avdeling med 24 i turnus med vakt hver 4. helg, i tillegg til fagsykepleier og avdelingssykepleier.

Sykepleiere i utdanningsstillinger får 90 % av minstelønn som sykepleier ut fra godskrevet ansiennitet for å gjennomføre 90 studiepoeng på normert tid i henhold til studieplan innen anestesivsykepleie. Stillingene forutsetter arbeidsplikt i studieperioden og bindingstid når spesialisering er gjennomført - dette er regulert i egen avtale om vilkår under videreutdanning.

Etter endt utdanning erstattes utdanningsstillingen med en fast stilling i akuttmedisinsk avdeling Elverum - Hamar. Bindingstiden gjennomføres ved anestesiavdelingen, Hamar.

Dersom det søkes flere utdanningsretninger, eller utdanningsstilling ved flere avdelinger må dette presiseres i den skriftlige søknaden.
Fullstendig CV og dokumentasjon på autorisasjon og utdanning skal medfølge søknad.

Innstilling til stillingen forutsetter at kandidaten får studieplass ved NTNU Gjøvik, eventuelt andre relevante studiesteder. Søknadsfrist til studieplassene er 15.april 2023. Den enkelte søker må selv ta ansvar for å søke skoleplass etter gjeldende regler for utdanningsinstitusjonen.

Aktuelle kandidater blir invitert til intervju. Relevante attester og kontaktinformasjon til minst to referanser medbringes til intervju.

Kvalifikasjoner:

 • Autorisasjon som sykepleier
 • Minimum to års relevant praksis som sykepleier
 • Utdanningsstillingen forutsetter studieplass ved aktuell videreutdanning

Personlige egenskaper:

 • Du er positiv og omgjengelig 
 • Du er arbeidsom og fleksibel
 • Du er pliktoppfyllende og lojal 
 • Du har gode kommunikasjonsevner 
 • Du mestrer å jobbe selvstendig og fungerer godt i teamarbeid
 • Du liker å jobbe i et miljø med raskt tempo og varierte, skiftende arbeidsoppgaver  
 • Du takler en hektisk hverdag og 3-delt turnus
 • Faglig og personlig egnethet vektlegges i utvelgelsen

Vi tilbyr:

 • 90% lønn i utdanningsløp
 • Fast ansettelse som spesialsykepleier i Sykehuset Innlandet etter endt bindingstid

 

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.