Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Østre Toten kommune

Undervisningsstilling i innføringsklasse inntil - 100% - midlertidig

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Arbeidssted

Sektoren består av barnehage, skole, læringssenter, pedagogisk psykologisk tjeneste, helsestasjon- og skolehelsetjeneste, og barneverntjeneste. I Østre Toten kommune satser vi på forebyggende arbeid og tidlig og helhetlig innsats for barn, unge og familier. Kommunen arbeider etter BTI -modellen(Bedre Tverrfaglig Innsats) som grunnlag for å gi rett hjelp til rett tid. Vi samordner og prioriterer tilbud og tjenester på en helhetlig måte, gjennom bruk av verktøyet "helhetlig innsatstrapp". Sektor for barn, oppvekst og opplæring er viktig i dette arbeidet. 

Grunnskolene i Østre Toten kommune består av 7 barneskoler og 2 ungdomsskoler. Nærmere opplysninger om hver skole finnes på kommunens hjemmeside www.ototen.no 

Elever som har et annet morsmål enn norsk eller samisk, kan ha rett til særskilt språkopplæring. Opplæringen skal bidra til at elevene lærer seg norsk godt nok til at de kan følge den ordinære undervisningen i skolen.

Tilbudet kan gis som tilrettelagt opplæring i ordinær klasse, eller i egne grupper etter egne læreplaner organisert i innføringsklasse.

Østre Toten kommune gir innføringstilbud for elever 4. – 10 trinn. Innføringsklasse for barnetrinnet 4. – 7. trinn holder på Hoffsvangen skole og for ungdomstrinnet 8. – 10 trinn på Lena ungdomsskole.

Denne stillingen tilhører for tiden Lena ungdomsskole. 

Fakta om stillingen

Stillingen er 100% midlertidig stilling til ut juli.

Arbeidsoppgaver

 • Primær særskilt norskopplæring i alle fag.
 • Oppfølging av elever sosialt og faglig.
 • Arbeid med klasse- og skolemiljøet.
 • Delta i profesjonsfelleskapet i skolen.
 • Planlegging, gjennomføring og vurdering av undervisning.
 • Kontaktlærerfunksjon kan være aktuelt.
 • Samarbeid med kolleger, foreldre og andre instanser.
 • Samarbeid med mottak.

Kvalifikasjoner

Må-krav

 • Kjennskap til læreplan i grunnleggende norsk for språklige minoriteter.
 • Lærerutdanning.
 • Ansettelse forutsetter godkjent politiattest.

Ønskelig krav

 • Det er ønskelig med formell utdanning innen "Norsk som andrespråk og kulturkunnskap" og/eller erfaring med undervisning av elevgruppen.

Kvalifiserte personer oppfordres til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsnedsettelse eller kulturell bakgrunn.

Personlige egenskaper

 • Du er en trygg og tydelig voksen som legger vekt på det elevene får til.
 • Du trives sammen med barn og ungdom.
 • Du tar ansvar for den gode tonen i klasserommet og står for en relasjonsbasert klasseledelse.
 • Du praktiserer undervisningsformer som fremmer inkludering, samarbeid og elevengasjement.
 • Du oppmuntrer elevene til å ta en aktiv rolle i egen læring og utvikling.
 • Du evaluerer og utvikler egen praksis sammen med dine kolleger.
 • Du er aktiv i utviklingen av profesjonsfellesskapet.
 • Du er raus, fleksibel og har stå-på-vilje.
 • Du vektlegger godt samarbeid med foreldre og skolens støttesystemer.

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Intervju og ansettelse kan skje fortløpende. 

Vi tilbyr

 • Utfordrende oppgaver i en skole i utvikling.
 • Du arbeider i et team og har mulighet til å påvirke din arbeidssituasjon innenfor gitte rammer.
 • Varierte arbeidsdager i et engasjerende miljø sammen med barn, ungdom og kolleger.
 • Vi har et godt og inkluderende lærings- og arbeidsmiljø hvor du kan finne faglig støtte og gode utviklingsmuligheter.
 • Lønn og pensjon i henhold til avtaleverket. Medlemskap i Statens Pensjonskasse.

Som ansatt i Østre Toten kommune vil du omfattes av en god pensjons- og forsikringsordning. Vi har meningsfulle arbeidsoppgaver og et inkluderende arbeidsmiljø. Arbeidstakere tilsettes i Østre Toten kommune på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, reglement og avtaleverk. Det trekkes 2% av bruttolønn til pensjon.

Etter søknadsfristens utløp, vil det bli satt opp en offentlig søkerliste inneholdende navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosteds- eller arbeidskommune for hver søker. Det kan gjøres unntak fra innsyn for opplysninger om en søker dersom vedkommende selv ber om det. Opplysninger om en søker kan bli offentlige selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette.