Trening for ledelse - sykepleier/vernepleier

Stavanger Kommune

Har du en leder i magen? Vi søker etter deg som ser gleden i å utvikle og oppnå resultater gjennom andre.
Hos oss i Bo og aktivitet psykisk helse, blir du del av et felleskap som ønsker å bli ledende innen sitt fag. Her vil du bidra til tjenesteutvikling, og ta eierskap og involvere andre i prosessene mot å finne de beste løsningene for våre beboere og ansatte.
Vi ønsker å ha dyktige og fremoverlente ledere og ansatte som kan finne gode løsninger sammen med oss. Derfor oppretter vi nå opp til 9 faste stillinger knyttet til våre bofellesskap innen psykisk helse og ROP, der du gjennom et 2-årig prosjekt vil få en gradvis innføring i ledelsesfaget. Parallelt jobber du som sykepleier/vernepleier i din avdeling. Det legges opp til et spennende og utfordrende lederutviklingsprogram i samarbeid med interne og eksterne aktører. Etter opplæringsprogrammet vil det være muligheter for å fortsette i rollen for de rette personene.

Arbeidsoppgaver:

Som en del av opplæringsprogrammet "trening for ledelse", vil du få tilrettelagt kursing, veiledning, og ferdighetstrening innen ledelsesrelaterte tema som kommunikasjon, konflikthåndtering, gode ledelsesprinsipper, innovasjonsarbeid, praktisk endringsledelse, relevante lovverk m.m. 

Du vil få et mer-ansvar som innebærer at du skal bistå avdelingsleder i enkelte administrative oppgaver, f.eks turnusplanlegging, forbedrings- og kvalitetsarbeid, tjenesteutvikling, HMS, rekruttering, økonomi- og budsjetthåndtering m.m. 

Som vernepleier/sykepleier forventes det at du tar faglig ledelse innen områder som omhandler organisering og utføring av de daglige praktiske oppgavene i arbeidsfellesskapet. 

Du skal videre bistå i oppgaver som knyttes til arbeidet rundt brukergruppen, herunder: Medisinhåndtering, veiledning, ADL-trening, miljøterapi, målrettet miljøarbeid, oppfølging av beboers  psykiske og fysisk helse, samarbeid med relevante aktører, bidra til aktivitet og gode mestringsopplevelser, dokumentasjonsarbeid, planarbeid m.m.

Du vil ha stedfortrederfunksjon for avdelingsleder og kan også vurderes til konstituering i en lederrolle dersom behovet oppstår i virksomheten. 

Kandidatenes egnethet vil vurderes fortløpende i programmet, meransvaret er behovsprøvd.

Kvalifikasjoner:

Bachelor i sykepleie/vernepleie. Det er ønskelig at søkere har videreutdanning innen rus og psykiatri og/eller ledelse. Du har god forståelse av recovery-filosofien og/eller traumebevisst omsorg. Du må ha flere års erfaring fra fagfeltet psykisk helse og ROP. 

Du har svært gode kommunikasjonsferdigheter, både skriftlig og muntlig. Dersom du har et annet morsmål enn norsk må du dokumentere at du har språknivå tilsvarende C1. Gjelder ikke søkere med skandinavisk språk 

Førerkort klasse B er ønskelig.

Personlige egenskaper:

Du må være fleksibel i møte med utfordringer og mennesker. Du må evne å møte problemstillinger som oppstår med et løsningsfokus.

Du har handlingskompetanse - du har de kunnskaper, ferdigheter og holdninger som er nødvendige for å løse problemer eller oppgaver fortløpende. 

Lærevillig og nysgjerrig - Du har interesse for faget og tar selv ansvar for å holde deg oppdatert og utvikle deg.

Strukturert - En viktig del av oppgaven blir å sikre at det jobbes systematisk rundt brukergruppen bl.a.

Robust og utholdende - du må være robust nok til å kunne tåle de utfordringene som presenterer seg fortløpende og evne å stå i de over tid. Du er klar over at gode resultater kommer over tid og krever tålmodighet og utholdenhet. Du må ha evne til ikke å miste målet ut av syne. Du evner å håndtere stressfaktorer på en konstruktiv og offensiv måte. 

Stabil - Du har en konsistent, ryddig, og forutsigbar kommunikasjon og relasjon til ledelse, kollegaer, ansatte og samarbeidsparter. Din måte å kommunisere på bærer preg av å være tydelig, åpen og ærlig.

Vi vektlegger refleksjons- og læringsvilje i alle stillinger.

Rollebevissthet - du må evne å håndtere denne rollen på en klok måte i møte med dine kollegaer. 

Vi tilbyr:

Vi beskrives som en virksomhet med høy grad av nytenkning, åpenhet og takhøyde der vi tilbyr deg en unik mulighet til å utvikle deg mot en fremtidig lederrolle hos oss.

Vi er en lærende og utviklende organisasjon. Vi deler og lærer av våre feil og suksesser. Vi tar et særlig ansvar for opplæring og utvikling av fremtidens helsepersonell.

Du vil ta del i et gjennomtenkt opplærings og kursprogram innen ledelse og administrasjon med en varighet på inntil 2 år.

Du vil ta del i et faglig nettverk med andre "trening for ledelse"- kandidater og avdelingsledere, der det legges opp til faglig refleksjon, veiledning, kursing og ferdighetstrening i samarbeid med profesjonelle aktører og andre ledere.

Du vil ta del i og få ansvar for prosjekter knyttet til tjenesteutvikling og fagutvikling.

Din trivsel er viktig for oss og vi er opptatt av at du får en jobb du kan utvikle deg i, preget av humor, engasjement og arbeidsglede.

Det er muligheter for en tilpasset turnus med hovedsakelig dagvakter, men med 1 aftenvakt i uken, eller 1 helg i måneden i prosjektperioden.

Vi er pilotkommune i innføring i MAP (Møte med aggresjonsproblematikk)

Gode pensjons- og forsikringsordninger.

Attraktive velferdsordninger, her i blant Hjem-jobb-hjem ordning m.m.

Lønn: Funksjonstillegg på 16.000,- i prosjektperioden, med muligheter for forlengelse.

Sykepleier/vernepleier: (stillingskode 717400/645500): 423 500 - 532 300
Psykiatrisk sykepleier: (stillingskode 752302): 450 000- 544 500.
Tverrfaglig spesialist: (stillingskode 771000): 450 000- 530 000.