Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

To nyopprettede faste overlegestillinger i hud- og veneriske sykdommer

Offentlig forvaltning

Seksjon for hudsykdommer OUS utlyser to nyopprettede 100 % faste overlegestillinger i hud- og veneriske sykdommer med tiltredelse fra 01.06.2023. Det er første gang vi utvider overlegebemanningen hos oss siden sammenslåingen av hudavdelingene ved Ullevål sykehus og Rikshospitalet i 2007/2008. Vi øker fra 12 til 14 overlegehjemler, og har i tillegg 12 LIS stillinger.

Vi er en entusiastisk og dyktig gjeng spesialister med stort fokus på godt samarbeid ved seksjonen og sykehuset, og muligheter for faglig utvikling. Vi har etablert små og større team av overleger med hver sine spissfunksjoner, i tillegg til at vi håndterer den generelle dermatologien hjemmehørende på en universitetsklinikk. Avdelingen består av en poliklinikk og en sengepost med 13 senger.

Vi ønsker oss nå motiverte kolleger med ulik bakgrunn og kompetanse. Det er behov for styrking av både prosedyredominert aktivitet og aktivitet knyttet til hele spekteret av inflammatoriske hudsykdommer. Arbeidsoppgaver vil tilpasses seksjonens behov og aktuelle søkeres kompetanse og interessefelt. Relevant forskningsbakgrunn vil tillegges vekt ved ansettelse.

De som tilsettes vil primært tillegges tjeneste ved poliklinikken. Sengeposttjeneste kan være aktuelt når drift krever det men vil ikke være hovedarbeidssted. Stillingene inkluderer deltakelse i gjeldende vaktordning. Det pågår p.t. prosess med ønske om å få endret vaktordningen til 2 vaktsjikt og overlege i bakvakt hele døgnet.

Forskning er en prioritert aktivitet ved seksjonen, med fokus på inflammatoriske hudsykdommer, hudkreft og sjeldne hudsykdommer. Vi har en 50 % forskerstilling som fortrinnsvis lyses ut for 2 år av gangen. Stillingen er forbeholdt overleger ved seksjonen. Ved fulltids overlegestilling innvilges 50 % permisjon fra overlegestillingen. Stillingen vil lyses ut relativt snarlig. Seksjonen har også andre muligheter for å få avsatt tid til forskning i tidsavgrensete perioder. Vi har fire kombinerte stillinger (OUS hovedstilling og UiO-bistilling), alle er besatt for tiden.

Seksjonsleder kan kontaktes for utfyllende informasjon.

Seksjon for hudsykdommer er del av Avdeling for revmatologi, hud- og infeksjonssykdommer ved Klinikk for kirurgi, inflammasjonsmedisin og transplantasjon. Seksjonen tilbyr utredning og behandling av pasienter med hele spekteret av hudsykdommer. Vi mottar pasienter fra hele Helse Sør-Øst, og er eneste hudseksjon med sengepost i regionen. Vi mottar også pasienter fra andre regioner til second opinion. Vi legger vekt på opplæring av pasienter og pårørende. Seksjonen omfatter en sengepost, poliklinikk og er tilknyttet en dagenhet. Seksjon for hudsykdommer er landets største utdanningsinstitusjon for hudspesialister og har bred forskningsaktivitet.

Klinikk for kirurgi, inflammasjonsmedisin og transplantasjon har aktivitet på Radiumhospitalet, Rikshospitalet, Aker og Ullevål med en stor andel lands- og regionsfunksjoner. Klinikken håndterer og en del pasientgrupper på lokalsykehusnivå. Klinikken omfatter fagområdene barnekirurgi, lever- og gastrokirurgi, transplantasjonskirurgi, fordøyelsessykdommer, nyremedisin, hud- og veneriske sykdommer, revmatologi inklusive barnerevmatologi, klinisk immunologi og infeksjonsmedisin.

Arbeidsoppgaver:

 • Poliklinisk tjeneste
 • Supervisjon og veiledning av leger i spesialisering
 • Deltagelse i gjeldende vaktordning for overleger, p.t 11-delt
 • Avgrensete perioder med sengeposttjeneste kan være aktuelt
 • Deltakelse i tilsynsfunksjon ved Ullevål sykehus 
 • Vurdering av henvisninger

Kvalifikasjoner:

 • Søkere må være godkjent norsk spesialist i hud og veneriske sykdommer eller i sluttfasen av sin spesialisering i hud og veneriske sykdommer og vil da vurderes for konstituering som overlege
 • Søkere må beherske skandinavisk språk godt
 • Forskningskompetanse i form av PhD vektlegges.

Personlige egenskaper:

 • Gode evner til samarbeid, både internt i avdelingen og med eksterne samarbeidspartnere
 • Gode kommunikasjonsferdigheter
 • Gode evner til selvstendig arbeid
 • Initativrik og fleksibel
 • Engasjement for undervisning av kolleger og studenter

Vi tilbyr:

 • Medlemskap i pensjonsordning, 2% pensjonstrekk, gruppe- og ulykkesforsikring samt fritidsulykkeforsikring
 • Høyt faglig nivå
 • Lønn etter avtale
 • En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidsliv(IA)-bedrift

  Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har