Detaljer


Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

To ledige fastlegehjemler på Lena legesenter i Østre Toten kommune

 Fakta om stillingen: 

Fra mai 2021 blir det to ledige fastlegehjemler i Østre Toten kommune på Lena legesenter. Kommunen ha ca 15.000 innbyggere og legesenteret på Lena ligger ca 2 mil fra Gjøvik der det nærmeste sykehuset ligger.

Kommunen har 18 leger, inkludert LIS 1, fordelt på 4 legesentre.

En av våre gode fastleger gjennom mange år skal nå over i en ny tilværelse som pensjonist, i tillegg utvider  legesenteret fra 4 til 5 fastlegehjemler. Det blir dermed to ledige hjemler med listelengde på mellom 800- 900 pasienter pr liste. De gjennværende legene reduserer samtidig sine lister noe, og den totale økningen på hele legesenteret blir på 200 listeplasser.                                                           

I Østre Toten er legetjenesten en viktig og integrert del av kommunens helsetjeneste, og vi har prioritert samarbeid og dialog mellom kommunen og fastlegene. Vi har i mange år hatt en såkalt 8.2 modell, der kommunen bl.a. er arbeidsgiver for medarbeiderne, drifter kontorene med strøm, oppvarming og lignende og holder og vedlikeholder data/IKT. Som leie for hus og personell beholder kommunen basistilskuddet for listepasientene. Driftsutgiftene for øvrig dekkes av legene i samsvar med lokal avtale. Det forutsettes at nye avtaleinnehavere inngår avtale på like vilkår med kommunens øvrige leger.

Denne løsningen er alle godt fornøyde med  og har bidratt til at vi ikke har opplevd rekrutteringsproblemer til ledige fastlegehjemler.

Lokalene til legesenteret er lyse, trivelige og velutstyrte. Det er 5 erfarne helsesekretærer/ sykepleiere tilsatt på senteret. Alle legesentrene bruker CGM (Winmed 3) allmenn journalsystem.

 

Legetjenesten er p.t organisert i enheten Helse og mestring. For øvrig består enheten av Fysio- og ergoterapitjenesten, Friskliv, Rask Psykisk Helsehjelp og private fysioterapeuter med kommunalt driftstilskudd.

 

Fastlegene samarbeider om og roterer ved behov på ulike kommunale legeoppgaver som sykehjem og helsestasjon. En av fastlegene er kommuneoverlege i 50%, og vi har en kommunalt ansatt sykehjemsoverlege i 100%, samt en annen sykehjemslege i 50 %. Man må påregne en ukedag til kommunale legeoppgaver. Vi har interkommunal legevakt på Gjøvik, og gjennomsnittlig er det legevaktsarbeid ca. 2 ganger pr. måned.

 Kvalifikasjoner:

 • Lege med norsk autorisasjon og fullført norsk turnustjeneste/godkjente læringsmål LIS1.
 • Søker må enten være spesialist i allmennmedisin eller gå inn i et spesialiseringsforløp som allmennlege.
 • Det vil bli lagt vekt på faglige kvalifikasjoner
 • Det vektlegges at søker behersker norsk språk tilfredsstillende, både muntlig og skriftlig.
 • Vi ønsker en lege som er/ har:
  • God kommunikasjonsevne i møte med pasienter, pårørende og samarbeidspartnere
  • God på samarbeid både med kollegaer, hjelpepersonell og andre faggrupper/ tjenester.
  • Evnen til å tenke helhetlige og fleksible løsninger samt interesse for tverrfaglig samarbeid.
  • Villig til å tenke nytt og være opptatt av faglig og kvalitativ utvikling av legetjenesten og kommunehelsetjenesten for øvrig.
 • Personlig egnethet vektlegges særskilt. 
 • Ved tildeling av hjemmel vil ønskene til gjenværende leger på legesenteret tillegges stor vekt.
 • Politiattest ikke eldre enn tre måneder vil bli krevd

 

Kvalifiserte personer oppfordres til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsnedsettelse eller kulturell bakgrunn.

Vi tilbyr:

Som ansatt i Østre Toten kommune vil du omfattes av en god pensjons- og forsikringsordning. Vi har meningsfulle arbeidsoppgaver og et inkluderende arbeidsmiljø.

Arbeidstakere tilsettes i Østre Toten kommune på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, reglementer
og Hovedtariffavtalen. Det trekkes 2% av bruttolønn til pensjon.

 

Etter søknadsfristens utløp, vil det bli satt opp en offentlig søkerliste inneholdende navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosteds- eller arbeidskommune for hver søker. Det kan gjøres unntak fra innsyn for opplysninger om en søker dersom vedkommende selv ber om det. Opplysninger om en søker kan bli offentlige selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette.