• Bedrift
  Øygarden kommune
 • Søknadsfrist
  31.05.2024
 • Heltid/Deltid
  Deltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  5357, FJELL
  ØYGARDEN
  search.country.NORGE
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  5743353
 • Se her for andre jobber fra Øygarden kommune
Ledig stilling

Øygarden kommune

To deltidsstillingar som brannkonstabel

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Øygarden brann og redning (ØBR) er ei eining i kommunalsjefområde Organisasjon og samfunnssikkerheit. ØBR er inndelt i ei administrasjonsavdeling, beredskapsavdeling og førebyggjande avdeling. Hovudbrannstasjonen ligg på Ågotnes. I tillegg er det brannstasjonar på Dalsneset og i Skogsskiftet. Brann- og redningstenesta har om lag 65 heil‐ og deltidstilsette. Meir info: www.oybr.no. ØBR er med i det langsiktige brann‐ og redningssamarbeid Vest brann‐ og redningsregion.

Om beredskapsavdelinga

Beredskapsstyrken vår er fordelt på tre stasjonar (Dalsneset, Skogsskiftet og Ågotnes) med ulik grad av vaktordning. Administrasjonen held til på Ågotnes. I tillegg har vi ein samarbeidsavtale med Equinor, der fire tilsette frå ØBR inngår i ein dagkasernert styrke med lokasjon på Kollsnes prosessanlegg. 

Det er om lag 60 heil‐ og deltidstilsette medarbeidarar ved avdelinga.

Kvinner vert særleg oppmoda til å søkje.

Hovudarbeidsoppgåver
 • brannkonstabel/røykdykker/akuttførstehjelper/utrykkssjåfør/overflatereddar
 • skal delta i beredskap mot brann, ulykker og anna som brann- og redningstenesta normalt kan forventas å måtte handtere.
 • stillinga er tillagt plikt for vakt i gjeldende vaktturnus. For tida er det ledig vakt primært på dagtid mellom 07.00 og 17.00 på kvardagar. 
Kvalifikasjonskrav
 • Førarkort kl. C. Dersom du ikkje har kl. C må dette takast for eigen rekning innan 6 månader etter tilsetting. 
 • Tilfredsstille helsekrav til å kunne køyre utrykking (kode 160). Om ein ikkje allereie har kode 160, kan kurs for dette gjennomførast etter tilsetting.
 • Tilfredsstille helsekrav for røykdykking.
 • Ved vaktteneste må du arbeide/ha bustad innan 5 minutt oppmøtetid frå brannstasjonen.
 • Alle typar vaktteneste må kunne utførast etter behov.
 • Må bestå fysisk test for røykdykkar.
 • Den som vert tilsett må kunne legge fram politiattest etter brann og eksplosjons-vernloven § 18 med tilfredsstillande vandel.
 • Ha løyve frå hovudarbeidsgjevar til å ha deltidsstilling med utrykkingsplikt i brann- og redningstenesta
 • Ikkje ha andre forpliktande vaktordningar/turnus som kan komme i konflikt med  teneste for brann og redning
 • Må ha bustadadresse i Øygarden kommune.
Ønskjelege kvalifikasjonar
 • Kompetanse etter: Forskrift om organisering, bemanning og utrustning av brann- og redningsvesen og nødmeldesentralene (brann- og redningsvesenforskriften) § 37 eller påbegynt utdanning iht. denne (brannkonstabel).
 • Både bustad og arbeidsstad innan 5 minutt oppmøtetid frå brannstasjonen.
 • Kode 160 , båtførarbevis , førarkort kl. BE
 • Beredskapsrelatert erfaring, helsefagleg kompetanse
Personlege eigenskapar
 • Vilje og evne til å engasjere seg i eigen opplæring/eigenstudier i faget.
 •  Ha god forståing med mennesker og menneskers reaksjoner under stress og i uvanlege situasjonar.
 • Kunne arbeide med fast rolle og rolleforståing i team, i tillegg til å kunne ta sjølvstendige val i pressa situasjonar.
Anna
 • Stillingane som er ledig er 2 faste stillingar på Skogsskiftet brannstasjon. Stillingane er deltid med stillingsstørrelse 4,2 % til 5,1 % avhengig av funksjonskrav.
 • Praksis Ikkje naudsynt – internopplæring blir gitt.
 • Det skal gjennomførast ekstern og intern opplæring gjennom eit 2-årig læreløp for å kvalifisere til krav i § 37 i brann- og redningsvesenforskriften. Opplæring må kunne gjennomførast i normal arbeidstid på dagtid.

Spørsmål om stillinga kan rettast til seksjonsleiar beredskap, deltidsstyrke,  Jarl Martin Hestad, e-post jarl.hestad@oygarden.kommune.no

Etter utløpet til søknadsfristen, vert det sett opp ei offentleg søkjarliste med namn, alder, stilling eller yrkestittel, og bustads‐ eller arbeidskommune for kvar søkjar. Det kan gjerast unntak frå innsyn for opplysningar om ein søkjar, dersom vedkomande sjølv ber om det. Opplysningar om ein søkjar, kan verta offentlege sjølv om søkjaren har bede om ikkje å vert ført opp på søkjarlista. Dersom oppmodinga ikkje vert teken til følgje, vert søkaren varsla om dette. 

 

 • Bedrift
  Øygarden kommune
 • Søknadsfrist
  31.05.2024
 • Heltid/Deltid
  Deltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  5357, FJELL
  ØYGARDEN
  search.country.NORGE
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  5743353
 • Se her for andre jobber fra Øygarden kommune