Ledig stilling

Østre Toten kommune

Tjenesteområdeleder administrasjon

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Arbeidssted: 

Stillingen er en del av kommunalområdet Fellestjenester. Fellestjenester består av tjenesteområdene HR, økonomi og administrasjon. Fellestjenester har som hovedoppgave å understøtte øvrige kommunalområder i kommunen slik at disse kan løse sine oppdrag på en best mulig måte.  

Tjenesteområdet administrasjon ivaretar sentrale administrative funksjoner rettet mot innbyggere og øvrige kommunalområder, blant annet innbyggertorg, dokumentforvaltning, informasjonssikkerhet, politisk sekretariat, administrasjonsstøtte, kommunikasjon og IT. 

Om stillingen: 

Arbeidsoppgaver og ansvarsområde for tjenesteområdeleder vil være på et overordnet nivå i kommunen. Tjenesteområdeleder vil ha det overordnede ansvaret for fag, personell, økonomi, budsjett, men også operativt ansvar for daglig drift. Tjenesteområdeleder kan delegere oppgaver og saksansvar til rådgivernivå, samt opprette fagteam med koordinatorer og opprette roller som fagansvarlige der dette er formålstjenlig. Tjenesteområdeleder rapporterer direkte til kommunalsjef og inngår i kommunalsjefens ledergruppe. 

Arbeidsoppgaver: 

 • Ta aktivt del i å utvikle kommunen som helhet. 
 • Utvikle tjenesteområdet i tråd med kommunens behov. 
 • Bidra inn i utviklingen av overgripende planer og strategier og ta strategiske beslutninger med 5-10 års horisont i samarbeid med ledergruppen på nivå 1. 
 • Ta eierskap til politiske prioriteringer for kommunen og for området spesielt – ferdigstille saker til politisk behandling. 
 • Virksomhetsstyring og budsjett for hele området.  
 • Ansvarlig for områdets resultater og kollektivt ansvarlig for kommunens resultater. 
 • Ta eierskap til tjenesteområdets ansvar for driftsrelaterte og administrative oppgaver internt i kommunen  

Kvalifikasjoner: 

Må-krav: 

 • Relevant utdanning på høgskole eller universitetsnivå, men lang relevant arbeidserfaring kan kompensere for dette. 
 • Relevant erfaring innenfor administrasjon, service og/eller forvaltning.  
 • Kunnskap om og erfaring med økonomistyring. 
 • Erfaring med ledelse og strategisk arbeid fra offentlig sektor. 
 • Forståelse og interesse for digitalisering som er relevant for området. 
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne på norsk. 

Ønskelige krav: 

 • Relevant arbeidserfaring innenfor det aktuelle tjenesteområdet. 
 • Erfaring fra omstilling/omstillingsprosesser. 
 • Relevant videreutdanning. 
 • Relevant arbeidserfaring innenfor det aktuelle tjenesteområdets oppdrag (kommunikasjon, politisk sekretariat, arkiv, IKT, merkantile tjenester, informasjonssikkerhet og personvern). 
 • Erfaring som leder i tilsvarende rolle og fagområde 

Kvalifiserte personer oppfordres til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsnedsettelse eller kulturell bakgrunn. 

Personlige egenskaper: 

 • Du identifiserer deg med våre verdier Stolthet - Mot - Handlekraft – Samarbeid. 
 • Praktiserer mestrings- og relasjonsorientert ledelse som motiverer, inkluderer, respekterer og viser tillit. 
 • God relasjonskompetanse og er en samlende og utviklingsorientert leder, som evner å bygge et godt lag. 
 • Gode kommunikasjons-, formidlings- og samhandlingsevner. 
 • Opptrer fleksibelt og endringsorientert. 
 • Tydelig og evner å sette retning, strategiske evner. 
 • Er resultat- og løsningsorientert gjennom systematisk arbeid og gode prosesser, og kan vise til resultater.  
 • Har interesse for å tenke teknologi og innovasjon inn i en moderne framtid og arbeidsliv i endring. 
 • Er en leder som er opptatt av lokalt partssamarbeid og samhandling med tillitsvalgte. 
 • Er serviceinnstilt, handlekraftig, proaktiv og nytenkende. 

Personlige egnethet vil bli vektlagt. 

Vi kan tilby: 

Vi tilbyr en interessant lederstilling i en utviklingsorientert og veldrevet kommune med høy kompetanse. Våre tjenesteområdeledere har gode muligheter til å påvirke utviklingen både i kommunen og i organisasjonen. Som ansatt i Østre Toten kommune vil du omfattes av en god pensjons- og forsikringsordning. Vi har meningsfulle arbeidsoppgaver og et inkluderende arbeidsmiljø. Arbeidstakere tilsettes i Østre Toten kommune på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende reglement, lov- og avtaleverk. Det trekkes 2% av bruttolønn til pensjon. 

Etter søknadsfristens utløp, vil det bli satt opp en offentlig søkerliste inneholdende navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosteds- eller arbeidskommune for hver søker. Det kan gjøres unntak fra innsyn for opplysninger om en søker dersom vedkommende selv ber om det. Opplysninger om en søker kan bli offentlige selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette.