Detaljer


Tiltakskonsulent arbeid og kvalifisering – 3-årig prosjektstilling

 Arbeidssted: 

Østre Toten kommunes visjon er livskvalitet ved Mjøsa. Kommunen har høye ambisjoner på områder som folkehelse, barn og unge, integrering og boligpolitikk, og ønsker å utvikle lokalsamfunnet rundt verdier som samvirke og fellesskap. Helse omsorg og velferdssektorens mål og strategier er forankret i strategimeldingen «Ny velferd 2040», og fokuserer rundt mestring, selvstendighet, tilhørighet og deltakelse.
Som tiltakskonsulent vil du jobbe med å få personer med funksjonsnedsettelser som står utenfor arbeidslivet inn i arbeid eller kvalifisering. Tiltakskonsulent er et ledd i kommunens innsats med å bidra til deltakelse i arbeid, aktivitet og mestring og redusere behovet for langvarige kommunale tjenester.
Vi er opptatt av gode holdninger og verdier i tjenesteutøvelsen vår. Vi utviser respekt, er nytenkende og seriøse. Vi er ambisiøse, målrettede og resultatorientert. Vi samarbeider godt og er opptatt av gode relasjoner på jobb.

Arbeidsoppgaver:

• Tett oppfølging av brukere med funksjonsnedsettelser
• Sikre brukerstyring og brukermedvirkning
• Bygge nettverk med potensielle arbeidsgivere
• Koble aktuelle arbeidssøkere med potensielle arbeidsgivere
• Utvikle system for å vurdere ressurser og arbeidsevne
• Bistå arbeidsgivere i oppfølging av arbeidstakere, herunder veilede arbeidsgivere
• Tilrettelegge for å gi flere arbeidsmuligheter
• Benytte kommunens mange muligheter til arbeidstrening og arbeidsplasser
• Utvikle samarbeid med sosiale entreprenører

Kvalifikasjoner:

Relevant fullført høyere utdanning innen sosialfag, helsefag eller pedagogikk.

• Kunnskap om varig tilrettelagt arbeid og ulike kvalifiseringsmuligheter
• Erfaring med brukergrupper som blant annet rus/psykisk helse, personer med funksjonsnedsettelser og flyktninger.
• Erfaring i målrettet miljøarbeid og arbeid med mennesker med funksjonsnedsettelser
• Erfaring fra offentlig sektor og kunnskap om ordninger og virkemidler for å få folk i arbeid.
• Må kunne beherske norsk skriftlig og muntlig og ha god fremstillingsevne

Kvalifiserte personer oppfordres til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsnedsettelse eller kulturell bakgrunn.

Egenskaper:

• Du har bevisste og gode holdninger til det å jobbe med mennesker med ulik grad av bistandsbehov og funksjonsnedsettelser
• Du må kunne takle atferdsutfordringer
• Du er samarbeidsorientert, har gode kommunikasjonsevner og kan bygge nettverk
• Du er løsningsfokusert og nytenkende
• Du liker faglige utfordringer, er fleksibel og omstillingsdyktig
• Du tar ansvar, er tydelig og jobber strukturert
• Førerkort kl.B og disponerer egen bil

Vi tilbyr:

• En spennende arbeidshverdag med varierte oppgaver
• En tjeneste i endring med spennende utfordringer
• Gode muligheter til faglig utvikling
• Trivelig arbeidsmiljø

Som ansatt i Østre Toten kommune vil du omfattes av en god pensjons- og forsikringsordning. Vi har meningsfulle arbeidsoppgaver og et inkluderende arbeidsmiljø.

Arbeidstakere tilsettes i Østre Toten kommune på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, reglementer
og Hovedtariffavtalen. Det trekkes 2% av bruttolønn til pensjon.

 

Etter søknadsfristens utløp, vil det bli satt opp en offentlig søkerliste inneholdende navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosteds- eller arbeidskommune for hver søker. Det kan gjøres unntak fra innsyn for opplysninger om en søker dersom vedkommende selv ber om det. Opplysninger om en søker kan bli offentlige selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette.