Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Tønsberg kommune

Teknisk miljøarbeider/Miljøvaktmester

Offentlig forvaltning

Tønsberg kommunale Eiendom (TkE) har ansvar for Forvaltning, drift og vedlikehold av Tønsberg kommunes bygningsmasse, bestående av 250.000 m2 formålsbygg og 1050 boliger. Virksomheten har 180 ansatte og hovedkontor i ærverdige lokaler på Gunnarsbø. TkE er en av Vestfolds største eiendomsaktører og har et meget sterkt faglig miljø. Boligkontoret har ansvar for forvaltning, utleie og boveiledning i kommunale boliger, kjøp og salg av boliger, startlån, tilskudd og bostøtte. 

Tønsberg kommune har en målsetting om at alle skal bo trygt og godt og at ingen skal omkomme eller komme til skade i brann. Kommunen har ca 1050 boliger hvorav ca 600 er boliger forbeholdt flyktninger og vanskeligstilte. Utfordringene med bomiljøet har blitt større de siste årene pga økt andel beboere med utfordringer med rus og psykiatri samtidig som man har hatt flere skader på bygninger, inklusive branner.

For å oppnå bedre bokvalitet og bomiljø i kommunale boliger, forebygge utkastelser og forebygge mot brann og ødeleggelser i boligene søker vi etter Miljøvaktmester til nyopprettet 100% fast stilling. Miljøvaktmester blir lokalisert sammen med boligdriftsavdelingen på Kilen. Miljøvaktmester må samarbeide tett med boveileder og driftsavdelingen, samt øvrige tjenester i kommunen og beboere, men skal ikke overta oppgaver som bør løses ved behandling, praktisk bistand eller veiledning fra flyktningetjenesten.

Hos oss får du en operativ rolle med direkte påvirkningsmuligheter og med svært kort avstand mellom saksbehandling, beslutningstakernivå og utførelse. Du kommuniserer godt, er en praktiker, brenner for fagfeltet og er god til å bygge relasjoner i krevende situasjoner. 

Hovedarbeidsoppgaver

 • Jevnlig oppsøkende virksomhet i utvalgte kommunale boliger med utfordrende bomiljø
 • Løpende kontakt og tilsyn med beboere / sette beboer i stand til å ivareta boligen
 • Bistå med tømming, vask og klargjøring av bolig ved flytting i enkelte tilfeller
 • Orientering om renovasjonsordning/sortering og opprydding ved avvik
 • Bistå til å holde orden på uteområdet, slik at godt naboforhold ivaretas og trivselen øker
 • Utføre enkle utbedringer, mindre reparasjoner og vedlikehold på boligene
 • Formidle større vedlikeholdsoppgaver og brannsikkerhetsspørsmål til driftsavdelingen
 • Bidra ved årlig sikkerhetssjekk brannvern i samarbeid med driftsavdelingen
 • Tett samarbeid med boveileder og driftsavdeling, gjøre befaringer sammen der det av sikkerhetsmessige årsaker er behov for å være flere 
 • Avvikshåndtering. Evt. melde bekymringsmelding til andre enheter i kommunen
 • Bistå beboere til å søke riktige tjenester/hjelp

TkE's ledelse kan gjøre endringer i stillingens arbeids- og ansvarsområde.

Kvalifikasjonskrav

 • Erfaring fra praktisk arbeid/håndverksfag
 • Kjennskap til beboergruppens sammensatte behov
 • Førerkort for bil og tilhenger (BE)
 • Digitale ferdigheter 

Ønskede kvalifikasjoner

 • Erfaring fra oppfølging av mennesker med rus og/eller psykiske lidelser og kunne håndtere krevende situasjoner med slike beboere

Personlige egenskaper

 • Du må kunne skape tillit i møte med mennesker i ulike livssituasjoner
 • Engasjement for brukergruppen. Respektere alle type mennesker
 • God helse til å håndtere praktiske oppdrag som f.eks opprydding og for å kunne håndtere svært varierende arbeidsdager
 • Kommunisere på en trygg og tydelig måte.
 • Positiv, må kunne samarbeide og jobbe selvstendig, være trygg, robust og kunne sette grenser
 • Fleksibel og løsningsorientert, praktisk sans
 • Utøve et godt medarbeiderskap 

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt for denne stillingen

Vi tilbyr:

 • En svært operativ stilling med selvstendig ansvar og påvirkningsmuligheter
 • Interessante og varierte oppgaver i et levende miljø
 • Lønn etter gjeldende avtaler
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger
 • Stillingskode: Fagarbeider

Søkerlister med opplysninger om navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosted- eller arbeidskommune for hver søker er offentlig i hht Offentlighetsloven. Det kan gjøres unntak dersom søker anmoder om dette og grunngir dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke tas til følge vil søkeren varsles om dette.

Kommunen ber aldri om kontaktinformasjon eller kontoopplysninger i rekrutteringsfasen, verken over SMS, e-post eller i brev via Digipost