Ledig stilling

Hadsel kommune

Teamledere

Offentlig administrasjon

Teamledere med ass.-funksjon miljøarbeidertjenesten MATS1 i Hadsel

Vi søker 2 teamledere til tjenesten. Teamleder erstatter funksjon som ass.leder som man i dag har i tjenesten.

Om funksjonen

Teamleder skal bistå avdelingsleder først og fremst i det faglige arbeidet med å sikre at tjenesten blir utført i samsvar med gjeldende lover, forskrifter og aksepterte standarder. I dette ligger også å bistå avdelingsleder med å tilrettelegge organisering av det faglige arbeidet, slik at fag- og kvalitetsutvikling av tjenesteområdet gjennomføres på en tydelig og effektiv måte internt, og i samarbeid med interne og eksterne aktører.

 • Arbeidstiden organiseres som dagarbeid med 7,5t arbeidsdag i tidsrommet 07.30 – 15.30 i fast ordning ut ifra det som passer avdelingen, dette gjelder så lenge den ansatte har denne funksjonen. Funksjonen lyses ut internt på hver avdeling.
 • Teamleder kan pålegges stedfortrederfunksjon for leder ved langvarig sykefravær. I disse tilfellene godtgjøres det i henhold til gjeldene regelverk. I de tilfeller avdelingen har mer enn én teamleder på en avdeling, vil den ene være teamleder 1 og den neste teamleder 2. Det vil være teamleder 1 som er første stedfortreder ved avdelingsleders fravær, i teamleder 1 sitt fravær vil teamleder 2 være stedfortreder.
 • Teamleder kan også pålegges å ha det overordnede ansvaret i avdelings-/soneleders fravær blant annet i forbindelse med korttidsfravær, ferie, møter og kursing. Ferieavvikling for teamleder og avdelingsleder gjennomføres slik at de ikke har ferie samtidig.
 • Teamleder godgjøres på samme måte som ass.leder.
 • Teamleders nærmeste overordnede er avdelings-/soneleder.

Funksjonens ansvarsområde

Teamleder skal:

1. Bidra til enhetens faglige drift og utvikling.

2. Bidra til enhetens kvalitetssystem og internkontroll

3. Være avdelingens førstekontakt mot pårørende/verge

4. Ha ansvar for oppfølging av tvangsvedtak – herunder overholde frister, halvårsevaluering, oppstart av nye vedtak og evt fornying av eksisterende.

5. Ha ansvar for oppfølging EPJ/IPLOS

6. Fungere som mentor ved å ha ansvar for faglig opplæring og oppfølging av vikarer og nyansatte. 

7. Ha ansvar for oppfølging av intern kompetanseplan

8. Være bindeledd mellom IKT, Tjenestekontoret og andre for tilganger til digitale verktøy.

9. Lede samarbeidsmøter, ansvarsgruppemøter og brukermøter i sitt teamområde, ved å sørge for innkalling, gjennomføring, referat og evt korrigering. 

Kvalifikasjonskrav

 • 3-årig helse-, pedagogisk – eller sosialfaglig høyskoleutdanning

Ønskede kvalifikasjoner

 • Administrativ kompetanse og/eller erfaring
 • Lederutdanning og/eller erfaring
 • Erfaring fra faglig organisering av tjenestetilbud

Personlige egenskaper

 • du er stabil
 • du er selvgående
 • du er strukturert
 • du er fleksibel
 • du er løsningsrettet
 • du er positiv
 • du er lyttende
 • du er trygghetsskapende
 • du bidrar til et godt og positivt arbeidsmiljø
 • du er lojal
 • du er takler stress
 • du har gode samarbeidsevner.

 

Søknad sendes direkte til avdelingsleder Ailin Wollik Vatndal.