Sykepleierstillinger i hjemmetjenesten

Østre Toten kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Arbeidssted: 

Hjemmetjenesten i Østre Toten kommune er lokalisert på nye Labo sykehjem. VI er organisert i fire avdelinger med mestrings- og oppfølgingsteam og felles oppfølgingsfunksjoner.

Igjennom «Ny velferd 2040» satser hjemmetjenesten på folkehelse og forebyggende innsats. Vi ønsker å bidra til å skape en felleskapskommune, der innbyggerne opplever et inkluderende lokalsamfunn og gis mulighet til å ta vare på egen helse og mestre eget liv. Vi spør «hva er viktig for deg». Og legger til rette for at alle skal bli sjef i eget liv, og bo hjemme lengst mulig. Samarbeid med pårørende og frivillige står sentralt, vi tar stadig i bruk nye velferdsteknologiske hjelpemidler.

 VI mener at «Livet leves best hjemme»

Fakta om stillingen: 

Vi har 4 faste 100% stillinger ledig. Stillingene er i mestring- og oppføgingsteam 1,2 og 3.

Mestring- og oppfølgingsteamene består av helsefagarbeidere og sykepleiere som jobber i kalenderplan (års turnus) med arbeid gjennomsnittlig hver tredje helg.

I hjemmetjenesten har vi egen natttjeneste med egene nattevakter, disse stillingene har ikke natt.

Aktuelle arbeidsoppgaver for sykepleiere i vår tjeneste:

- Helsefaglig ansvar for pasienter/brukere i samarbeid med kolleger, avdelingsleder, pasientkoordinator, terapeuter og andre aktuelle instanser.

- Planlegge, gjennomføre og evaluere faglige tiltak som iverksettes i tråd med vedtak.

- Utøve helsehjelp og bistand etter gjeldende tiltak, faglig kompetanse og etiske retningslinjer.

- Ha medansvar for legemiddelhåndtering og administrere medikamenter etter ordinasjon av lege.

Kvalifikasjoner:

Formell utdanning: Autorisasjon som sykepleier

Tidligere praksis: Bred erfaring som sykepleier og det er ønskelig med erfaring fra hjemmetjenester.

Personlige egenskaper:

Vi søker en sykepleier med gode samarbeidsevner som jobber selvstendig, tar initiativ og finner kreative løsninger.

Vi forventer at du er serviceinnstilt overfor våre brukere / pårørende, og at du opparbeider et godt og profesjonelt forhold til dine kollegaer.

Vi har behov for en sykepleier som har evne til omstilling, nytenkning og fleksibilitet, og som viser innsatsvilje,

Pålitelighet og lojalitet til arbeidsgiver.

Vi krever faglig innsats og resultatoppnåelse, at du tar ansvar og utøver ansvaret.

Som sykepleier hos oss jobber du etter gjeldende rutinebeskrivelser og prosedyrer i vårt kvalitetssystem, og tilstreber et høyt faglig nivå.

Vi forventer at du bidrar til et godt arbeidsmiljø ved å opptre respektfullt, være positiv og bidra til en god tilbakemeldingskultur.

Personlige egenskaper vektlegges.

Du må ha førerkort og ha muligheten til å disponere egen bil, hjemmetjenesten har egne tjenestebiler.

Politiattest påkrevd.

Kvalifiserte personer oppfordres til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsnedsettelse eller kulturell bakgrunn.

Vi tilbyr:

Rekkrutteringstilskudd (til eksterne) på 20 000 som engangsbeløp ved tilsetting.

Som ansatt i Østre Toten kommune vil du omfattes av en god pensjons- og forsikringsordning. Vi har meningsfulle arbeidsoppgaver og et inkluderende arbeidsmiljø.

Arbeidstakere tilsettes i Østre Toten kommune på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, reglementer 
og Hovedtariffavtalen. Det trekkes 2% av bruttolønn til pensjon.

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

Etter søknadsfristens utløp, vil det bli satt opp en offentlig søkerliste inneholdende navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosteds- eller arbeidskommune for hver søker. Det kan gjøres unntak fra innsyn for opplysninger om en søker dersom vedkommende selv ber om det. Opplysninger om en søker kan bli offentlige selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette.