Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Sykepleier / Vernepleier

Offentlig forvaltning

Psykiatrisk sykehusavdeling har et bredt behandlingstilbud innen voksenpsykiatri på sykehusnivå for Vestfolds befolkning. Avdelingen består av: Psykiatrisk sikkerhets og langtidspost som er lokalisert på Granli, Sem, samt tre psykiatriske akuttposter, kognitiv svikt og alderspsykiatrisk utredningspost og spesialiserte polikliniske funksjoner for kognitiv svikt/alderspsykiatri, nevropsykiatri, ECT og spiseforstyrrelser som er lokalisert i flotte nye lokaler i Tønsberg.

Psykiatrisk sikkerhetspost søker Sykepleier/Vernepleier i fast 75 % stilling. Arbeidstid for tiden på natt med arbeid hver 3. helg.

Avdelingen er en del av klinikk psykiske helse og avhengighet (KPA) i Sykehuset i Vestfold HF. Klinikken driver utredning og behandling, forskning og undervisning innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Vi holder til flere steder i Vestfold og har en utadrettet og ambulant tjenesteprofil. Driften er fordelt på: Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling, psykiatrisk sykehusavdeling. DPS Vestfold, Avdeling rus og avhengighet, Autismeavdeling samt klinikkens fellesressurser – ledelse, fellesfunksjoner, fagressurs og forskning. Opptaksområdet har tilsvarende ca 230.000 innbyggere.

KPA har som visjon å være et ledende fagmiljø innen helsevern og tilby tverrfaglig rusbehandling i Norge. Vi skal være kjent for pasienter, medarbeidere og samarbeidspartnere som en tilbyder av virkningsfull og effektiv behandling. Klinikkens verdigrunnlag vektlegger at vi tør gå nye veier, at vi er nysgjerrige og lærer aktivt av suksesser og feil. Vi understøtter og tror på menneskers iboende evne til læring, utvikling og å kunne ta egne valg. På flere områder foregår det i klinikken et aktivt utviklingsarbeid. Nevnes kan f.eks. digital teknologi i behandling, kvalitetsregister, firedagers behandling og andre nye behandlingsformer.

Arbeidsoppgaver:

Psykiatrisk sikkerhetstidspost behandler pasienter med psykoselidelser som trenger behandling og rehabilitering over tid. Seksjonen er egnet for å ivareta den gruppen pasienter som trenger oppfølging innenfor rammen av tvungent psykisk helsevern/dømt til behandling, og ikke kan nyttiggjøre seg et tilbud på lavere omsorgsnivå.

Kvalifikasjoner:

 • Sykepleier/vernepleier
 • Det er ønskelig med videreutdanning innenfor rus- og/eller psykosefeltet.
 • Erfaring fra arbeid med rus/psykose vektlegges i stor grad, herunder evnen til praktisk å begrense og håndtere fysisk urolige situasjoner og utagering.
 • Det kreves at den ansatte behersker norsk (skandinavisk språk) skriftlig og muntlig for forsvarlig yrkesutøvelse.
 • Den som tilsettes i stilling som krever autorisasjon, må kunne dokumenterer norsk offentlig godkjenning.

Personlige egenskaper:

 • Gode kommunikasjonsferdigheter og evne til å skape tillit og relasjon med pasienter er en stor fordel.
 • Gode samarbeidsevner og villighet til omstilling. 
 • Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt

Vi tilbyr:

 • En spennende og nytenkende arbeidsplass
 • Faglig og personlig utvikling i en fremtidsrettet organisasjon
 • Gode velferdsordninger, med blant annet bedriftsidrettslag og personalhytter

Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning. Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover og forskrifter, overenskomster og øvrig reglement. 

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som er oppgitt i CV, og til lønnsfastsettelse. Vi minner om at alt arbeid etter fylte 18 år er relevant ved ansiennitetsberegning.