Ledig stilling

Østre Toten kommune

Sykepleier natt 65,7% fast stilling

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Arbeidssted:

Stillingene er en del av sektor for Helse, Omsorg og Velferd (HOV). Helse og omsorgssektorens mål og strategier er forankret i dokumentet «Ny velferd 2040», og fokuserer rundt mestring, selvstendighet, tilhørighet og deltakelse. Helse- og omsorgstjenestene i Østre Toten står foran store og spennende utviklingsprosesser. Vi har tatt i bruk nytt helse- og omsorgssenter, Labo med 111 sykehjemsplasser fra 2020.

Labo omfatter heldøgnstjenester med sykehjemsdrift, dag- og aktivitetstilbud, kjøkken, hjemmetjenester, enhet for tildeling og koordinering og fysio- og ergoterapitjenester.

Sykehjemstilbudet ved Labo består av 111 sykehjemsplasser fordelt på plasser for personer med demens, langtidsplasser for somatikk og korttidsplasser, inkludert 2 KAD-plasser. Fokusområder er brukermedvirkning og personsentrert omsorg, og Labo er sertifisert som livsgledehjem.

Stillingen inngår i et fagteam på natt.

Fakta om stillingen:

65,7% stilling som sykepleier på natt i turnus. Stillingene medfører sykepleierfaglig ansvar for pasienter på Labo, og inngår i et fagteam på natt. Sykepleiere i disse stillingene vil også ha rollen som skiftleder. Dette innebærer at en av sykepleierne på nattvakt har overordnet sykepleiefaglig ansvar for alle avdelingene på natt. Som skiftelder er du arbeidsgivers stedfortreder og har ansvar for stedlig ledelse, ressursbruk og brannansvar. Skiftlederansvaret rullerer ut i fra turnus.

Sykepleier tar imot pasienter, følger opp behandling, kartlegger funksjonsnivå og jobber tverrfaglig for å nå pasientens mål. Stillingen kan tillegges ansvarsvakt i egen avdeling og det må påberegnes beredskapsvakter ved behov. Pt. er stillingen i turnus med nattvakter og helgearbeid gjennomsnittlig hver 3. hver helg. Vi har årsplanlegging/kalenderplaner på Labo.

Kvalifikasjoner:

Må krav:

  • Autorisert sykepleier.
  • Politiattest.

Ønskelige krav:

  • Erfaring fra akuttmedisin, geriatri/demensomsorg eller palliasjon.

Kvalifiserte personer oppfordres til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsnedsettelse eller kulturell bakgrunn.

Personlige egenskaper:

  • Har gode samarbeidsevner og jobber selvstendig, tar initiativ og finner kreative løsninger.
  • Er serviceinnstillt overfor våre brukere / pårørende, og at du opparbeider et god og profesjonellt forhold til dine kollegaer.
  • Har evne til omstilling, nytenkning og fleksibilitet, og at du er pålitelig og lojal overfor arbeidsgiver.
  • Viser faglig innsats og resultatoppnåelse, at du tar ansvar og utøver ansvaret.
  • Jobber etter gjeldende rutinebeskrivelser og prosedyrer i vårt kvalitetssystem, og tilstreber et høyt faglig nivå.
  • Bidrar til et godt arbeidsmiljø ved å opptre respektfullt, være positiv og bidra til en god tilbakemeldingskultur.

Personlige egenskaper vektlegges.

Ved interne opprykk vil søkere fra denne søkermassen bli benyttet.

Vi tilbyr:

  • Rekrutteringstilskudd (til eksterne) på 20.000 kr.

Som ansatt i Østre Toten kommune vil du omfattes av en god pensjons- og forsikringsordning. Vi har meningsfulle arbeidsoppgaver og et inkluderende arbeidsmiljø. Arbeidstakere tilsettes i Østre Toten kommune på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, reglementer og Hovedtariffavtalen. Det trekkes 2% av bruttolønn til pensjon.

Etter søknadsfristens utløp, vil det bli satt opp en offentlig søkerliste inneholdende navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosteds- eller arbeidskommune for hver søker. Det kan gjøres unntak fra innsyn for opplysninger om en søker dersom vedkommende selv ber om det. Opplysninger om en søker kan bli offentlige selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette.