Sykepleier natt 65,7%

Østre Toten kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Arbeidssted: 

Helse- og omsorgstjenestene i Østre Toten står foran store og spennende utviklingsprosesser. Vi har tatt i bruk nytt helse- og omsorgssenter, Labo med 111 sykehjemsplasser fra 2020.

Labo omfatter heldøgnstjenester med sykehjemsdrift, dag- og aktivitetstilbud, kjøkken, hjemmetjenester, rus- og psykiatritjenester og fysio- og ergoterapitjenester.

Sykehjemstilbudet ved Labo består av 111 sykehjemsplasser fordelt på 48 plasser for personer med demens, 26 langtidsplasser for somatikk og 36 korttidsplasser (inkludert 2 KAD-plasser). Fokusområder er brukermedvirkning og personsentrert omsorg, og Labo er sertifisert som livsgledehjem.

Stillingene er pt plassert i avdeling 3 som har 36 korttidsplasser. Avdelingen tar hovedsakelig imot utskrivningsklare pasienter fra sykehus, og har 2 KAD-plasser (Kommunale akutte døgnplasser)   

 

Fakta om stillingen: 

65,7 % stilling som sykepleier på natt i turnus. Stillingen medfører sykepleierfaglig ansvar for pasienter på korttidsavdelingen. Sykepleier i denne stillingen vil også ha overordnet sykepleiefaglig ansvar for alle avdelingene på natt som skiftsleder. Som skiftelder er du arbeidsgivers stedfortreder og har ansvar for stedlig ledelse, ressursbruk og brannansvar på sine vakter. 

Sykepleier tar imot pasientene, følger opp behandling, kartlegger funksjonsnivå og jobber tverrfaglig for å nå pasientens mål. Stillingen kan tillegges ansvarsvakt i egen avdeling og skiftlederansvar for hele Labo, og det må påberegnes beredskapsvakter ved behov.  Pt. er stillingen i turnus med nattvakter og helgearbeid gjennomsnittlig hver 3. hver helg. Vi har årsplanlegging/kalenderplaner i Labo. 

 

Kvalifikasjoner:

Formell utdanning: Autorisert sykepleier.

Tidligere praksis: Erfaring fra korttidsavdeling, rehabilitering og palliasjon

Personlige egenskaper:

Vi søker en sykepleier med gode samarbeidsevner som jobber selvstendig, tar initiativ og finner kreative løsninger.

Vi forventer at du er serviceinnstillt overfor våre brukere / pårørende, og at du opparbeider et god og profesjonellt forhold til dine kollegaer.

Vi har behov for en sykepleier som har evne til omstilling, nytenkning og fleksibilitet, og som viser innsatsvilje, pålitelighet og lojalitet til arbeidsgiver.

Vi krever faglig innsats og resultatoppnåelse, at du tar ansvar og utøver ansvaret.

Som sykepleier hos oss jobber du etter gjeldende  rutinebeskrivelser og prosedyrer i  vårt kvalitetssystem, og tilstreber et høyt faglig nivå.

Vi forventer at du bidrar til et godt arbeidsmiljø ved å opptre respektfullt, være positiv og bidra til en god tilbakemeldingskultur. 

Personlige egenskaper vektlegges.

Ved interne opprykk vil søkere fra denne søkermassen bli benyttet. 

Politiattest påkrevd.

Kvalifiserte personer oppfordres til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsnedsettelse eller kulturell bakgrunn.

 

Vi tilbyr:

Rekrutteringstilskudd (til eksterne) på 20.000 kr som et engangsbeløp.

Som ansatt i Østre Toten kommune vil du omfattes av en god pensjons- og forsikringsordning. Vi har meningsfulle arbeidsoppgaver og et inkluderende arbeidsmiljø.

Arbeidstakere tilsettes i Østre Toten kommune på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, reglementer
og Hovedtariffavtalen. Det trekkes 2% av bruttolønn til pensjon.

 

Etter søknadsfristens utløp, vil det bli satt opp en offentlig søkerliste inneholdende navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosteds- eller arbeidskommune for hver søker. Det kan gjøres unntak fra innsyn for opplysninger om en søker dersom vedkommende selv ber om det. Opplysninger om en søker kan bli offentlige selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette.