Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Sykepleier

Offentlig forvaltning

Avdeling for Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) er en del av Sykehuset Innlandet HF, Divisjon psykisk helsevern.  Avdelingen består av 5 enheter fordelt i Innlandet med virksomhet fordelt på Sanderud og Reinsvoll. Enhet for avrusning og Enhet for utredning er lokalisert på Sanderud. Enhet for korttid, Enhet for Familie og Enhet for Gravide er lokalisert på Reinsvoll. Avdeling for TSB har spesialisthelsetjenesteansvar for pasienter med samtidig rus- og psykisk lidelse i befolkningen i Innlandet i henhold til Spesialisthelsetjenesteloven og rusreformene. Avdelingen har som mål å innfri intensjonene i rusreformen og yte tjenester etter gjeldende lovkrav.

Enhet for Gravide er en døgnenhet som har et regionalt ansvar for gravide pasienter med samtidig rus- og psykisk lidelse. Overordnet målsetning for vårt arbeid er å beskytte fosteret og den gravide kvinnen mot rusbruk i svangerskapet. Enheten har 10 plasser. Innleggelsesgrunnlaget er både frivillig behandling og innleggelse uten samtykke etter Helse- og omsorgstjenesteloven § 10-3. I vår enhet vil du møte pasienter med komplekse utfordringer og hjelpebehov. Vår tverrfaglig sammensatte personalgruppe jobber ut fra et helhetsperspektiv der det gis god rusbehandling, ivaretagelse av psykisk helse, svangerskapsomsorg og forberedelse til fødsel og barseltid. Vår behandling skal møte pasientenes komplekse utfordringer, medisinske, psykologiske og sosiale behov. Vi jobber tett sammen med innleggende instanser, barnevern og fødested. Mange av pasientene fortsetter behandlingen ved Enhet for Familie etter fødsel. 

Enheten har følgende stillinger ledig:

100% svangerskapsvikariat som sykepleier fra 01.09.24 til 25.06.25.
Stillingene inngår i turnus dag/kveld og hver tredje helg. Ved eventuelle interne omdisponeringer kan stillingsstørrelsen bli endret.   

 

Kvalifikasjoner:

 • Bachelor i sykepleie.
 • En fordel med videreutdanning i rus- og psykisk helse.
 • Interesse for og/eller erfaring med gruppeterapi.
 • Ønskelig med miljøterapeutisk arbeidserfaring.
 • Kjennskap til traumer og traumebehandling
 • En fordel med kunnskap om svangerskap, fødsel og prenatal tilknytning

 • Gode norskkunnskaper, skriftlig og muntlig.
 • Førerkort klasse B - manuell.

Personlige egenskaper:

 • Vi ønsker deg som er fleksibel og samarbeidsvillig.
 • Gode kommunikasjonsferdigheter og evne til å skape tillitt og gode relasjoner.
 • Trives med å jobbe i tverrfaglig team.
 • Bidra til refleksjon i faglige drøftinger.
 • Du har høyt fokus på et godt arbeidsmiljø og bidrar til dette ved å inneha godt humør og en positiv innstilling til arbeidet og kollegene.
 • Personlig egnethet vil bli tillagt stor betydning

Vi tilbyr:

 • Vi jobber i et spennende og spesialisert fagfelt med utviklingsmuligheter.
 • Et høyt faglig nivå og et godt arbeidsmiljø.
 • Fast veiledning.
 • Et tverrfaglig arbeidsmiljø som består av engasjerte medarbeidere.
 • Lønn etter overenskomst. 
 • Meget gode pensjonsordninger i Kommunal Landspensjonskasse (KLP).

 

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.