Vestfold og Telemark fylkeskommune

Studieleder

Offentlige tjenester og forvaltning

Fylkeskommunen er politisk styrt med fylkesordfører som øverste politiske leder. Fylkesrådmannen er øverste administrative leder. Vestfold og Telemark fylkeskommune skal bidra til samfunnsutvikling og verdiskaping i regionen, og har ansvar for viktige oppgaver innen bla videregående opplæring, kultur, folkehelse, tannhelse, kollektivtrafikk, fylkesveier, samfunnsutvikling, regional- og arealplanlegging. Vi jobber tverrfaglig og setter innbyggernes behov i sentrum. Til dette oppdraget søker vi motiverte og endringsvillige medarbeidere som er gode relasjonsbyggere og utviklings- og løsningsorienterte lagspillere.

Studieleder

Fra 01.08.20 blir det ledig stilling som studieleder ved Skogmo videregående skole.

Opplysninger om skolen
Skogmo videregående skole er en av Vestfold og Telemark fylkeskommunes største yrkesfaglige skole med om lag 950 elevplasser og 160 ansatte.

Utdanningstilbud:

 • bygg- og anleggsteknikk
 • elektrofag
 • helse- og oppvekstfag
 • teknikk og industriell produksjon
 • voksenopplæring og kombinasjonsklasse

Hovedarbeidsoppgaver og ansvarsområder

 • studieleder skal sammen med rektor ha et overordnet ansvar for den pedagogiske virksomheten ved skolen
 • pedagogiske plan- og utviklingsarbeid og arbeid med læreplaner og læreplananalyse
 • eksamensansvar
 • stillingsplan, fag- og timefordeling og timeplan
 • elevadministrasjon, inntak og elevdokumentasjon
 • ansvarlig for systematisk og kontinuerlig kvalitetsarbeid
 • karakterutvikling og eksamensresultater
 • elevundersøkelser og tilleggsundersøkelser
 • personalansvar for bibliotekansatte

Kvalifikasjoner
Vi søker en studieleder som:

 • har lederutdanning og erfaring, og utøver tydelig lederskap
 • har evne til samhandling
 • kan arbeide selvstendig etter statlige, fylkeskommunale og lokale mål
 • er kreativ og tar initiativ til pedagogisk og administrativ nytenkning
 • har visjoner for en skole der elevenes læring og utvikling står i sentrum
 • er beslutningsdyktig og resultatorientert
 • er systematisk

Utdanning
Aktuelle søkere må ha relevant utdanning fra høyskole/universitet inklusive pedagogisk utdanning og praksis.

Lønn
Lønns- og arbeidsvilkår etter gjeldende avtaleverk. Medlemskap i pensjonskasse.

Andre opplysninger
Vilkår for stillingen følger av lov og avtaler som gjelder til enhver tid.

Arbeidsgiver tar forbehold om at det kan bli aktuelt å tilpasse innholdet i stillingen etter skiftende behov i virksomheten og det kreves stor grad av fleksibilitet fra de ansatte.

Den som blir tilsatt må fremlegge politiattest jf. Opplæringsloven § 10-9.

Kopi av vitnemål og attester leveres i forbindelse med intervjuet.

Det forventes at du har digital kompetanse til å utnytte fylkeskommunens IKT-løsninger, ser muligheter i ny teknologi og er motivert for å ta i bruk nye digitale løsninger.

Personlige egenskaper
Personlig egnethet vektlegges.

Fylkeskommunen skal være en omstillingsdyktig organisasjon, og arbeidsgiver tar forbehold om at sektortilhørighet, stilling, arbeidssted og arbeidsoppgaver kan endres ved behov

Tilsetting og prøvetid
Tilsetting skjer på grunnlag av de til enhver tid gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Ved tilsetting i skole, krever vi godkjent politiattest av nyere dato (ikke elder enn tre måneder) jfr. Opplæringslova. Som hovedregel praktiserer vi 6 måneders prøvetid fra tiltredelsesdato.

Søke stilling
Søknad sendes via elektronisk søknadsskjema. Vitnemål og attester tas med til eventuelt intervju. Vi gjør oppmerksom på at alle våre søkere kommer på offentlig søkerliste jf Offentleglova § 25. Ønske om fritak fra offentliggjøring må du begrunne i søknaden. Dersom ditt ønske ikke innvilges, varsler vi deg om dette. Fylkeskommunen er opptatt av at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke.

Søknadsfrist:                           22 mars 2020