Ledig stilling

Aure kommune

Støttekontakt

Offentlig forvaltning

Stillinger

Aure kommune søker støttekontakter!

Beskrivelse

En støttekontakt skal bidra til at mennesker med ulike utfordringer får gode opplevelser, sosial trening, oppnår mestring og blir mer selvstendig. Vi har flere ledige oppdrag, spesielt for seniorer, eldre eller andre voksne med nedsatt funksjonsevne. Vi har også barn og ungdom med behov for støttekontakt. Som støttekontakt vil du kunne utgjøre en forskjell for mennesker som har behov for bistand for å kunne opprettholde sosial kontakt. Oppdragene varierer i omfang, mest vanlig er treff på 2 timer en gang i uka, enten på dagtid, ettermiddag/kveld, eventuelt helg.

Arbeidsoppgaver

Finne frem til- og bistå brukeren i å delta i fritidsaktiviteter etter brukers ønske og på brukers premisser. Ta utgangspunkt i interesser og ressurser, ha forslag til og motivere til aktivitet. Eksempler kan være kafétur, fisketur, konserter, bibliotektur, andre kulturarrangement, trening, friluft m.m. Medvirke til en meningsfull fritid for brukeren. Bidra til at brukeren får økt mestring rundt egen fritid. Hjelpe til å bygge nettverk.

Som støttekontakt vil du ha kontaktpunkt opp mot Hjemmetjenesten som oppdragsgiver og for faglig veiledning ved behov.

Ønskede kvalifikasjoner

Det kreves ikke fagkompetanse for å være støttekontakt

Du må være over 18 år

Det er viktig at du ser muligheter og har evne til å motivere for aktiviteter i hverdagen

Ønskede personlige egenskaper

Du bør være snill, pålitelig, engasjert og tålmodig.

Du bør ha en stabil livssituasjon og mulighet til å stå i oppdraget over noe tid.

Godtgjørelse for oppdraget

Oppdragsforholdet kommer ikke inn under bestemmelser i Hovedtariffavtalen.

Godtgjøring per time:          kr 166,62 pr time

Kjøregodtgjøring:                 kr 3,90 pr km, inntil 200 km pr måned ved innlevering av spesifisert reiseregning. Dette gjelder kun kjøring sammen med bruker. Kjøring til/fra hjemmet dekkes ikke

Annen godtgjøring:              Inntil kr 200,- pr måneder for dokumenterte utgifter i forbindelse med ulike aktiviteter (eks. kafé-besøk, kino m.m). Dette gjelder kun oppdragstakers utgifter. Bruker dekker egne utgifter selv. I noen tilfeller kan bruker ha ledsagerbevis som dekker oppdragstakers utgifter

Oppdragstaker er ikke arbeidstaker, og har derfor ikke rett til feriepenger jfr. ferieloven §2.

Under utførelse av oppdraget vil oppdragstaker være omfattet av kommunens yrkesskadeforsikring og reiseforsikring. Kommunen er forpliktet etter skattelovgivning til å trekke skatt på vanlig måte. Oppdragsgiver utbetaler ikke sykepenger.

Søknad sendes

Aure kommune godtar elektroniske søknader. Innsendte opplysninger behandles i henhold til offentlighetsloven. Vi gjør oppmerksom på at navn på søkere kan bli offentliggjort i henhold til offentlighetsloven § 25.

Du kan også ta kontakt direkte med kontaktperson hvis du er interessert i å jobbe som støttekontakt

 

Tilsetting skjer i h.h.t. enhver tid gjeldende lover, avtaler og regelverk.