Stipendiat

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM)

Offentlige tjenester og forvaltning

Om stillingen

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) har ledig en 4 års stilling som ph.d.-stipendiat innen området personellsikkerhet og sikkerhetskultur, med særlig fokus på forebygging av innsidervirksomhet. Det åpnes for å omdisponere midler og i stedet finansiere et postdoktor arbeid for kandidater med doktorgradskompetanse.

Stipendiatstillingen etableres i et samarbeid mellom NSM, Politihøyskolen (PHS) og Universitetet i Bergen (UiB). Det overordnede formålet for prosjektet er å analysere risikoen for innsidere (definert som en person med legitim tilgang til en virksomhets verdier, som misbruker sin tilgang for å kompromittere, sabotere eller manipulere disse verdiene) fra et personellsikkerhetsmessig perspektiv, og identifisere hvordan en slik risikofaktor best kan identifiseres, og forebygges. Prosjektet vil frembringe ny kunnskap om personellsikkerhet og sikkerhetskultur. Kunnskapen vil kunne benyttes til å etablere et grunnlag for utvikling av forebyggende tiltak, effektive virkemidler for å redusere kompromittering av skjermingsverdig informasjon, og ivareta sikkerhetsmessige interesser.

Prosjektets hovedmål og samfunnsnytte er å få et bedre kunnskapsbasert grunnlag for å møte morgendagens sikkerhetsutfordringer knyttet til innsidere og understøtte NSMs rolle internasjonalt. For å forankre innsider-problematikken innen personellsikkerhetsfaget, er det vesentlig med en vitenskapelig tilnærming tilpasset norske og europeiske forhold.  Prosjektet vil få tilgang til å studere erfaringer fra NSMs fagmiljø i arbeidet. Dette er erfaring knyttet til alle sider av personellsikkerhetsfaget, sett fra både tilsynsperspektivet og saksbehandlingsperspektivet.

Samarbeidet mellom NSM og PHS/UiB har en overordnet målsetting om å redusere risiko for tap av sensitiv og skjermingsverdig informasjon nasjonalt og styrke den nasjonale kompetansen innen personellsikkerhet.

Hovedveiledere for stipendiaten er professor Brita Bjørkelo, PHS og professor Olav Kjellevold Olsen, UiB. Hovedarbeidsplass for stipendiaten vil være ved PHS. Opptak til og gjennomføring av obligatorisk ph.d.-utdanning vil være ved UiB. Som stipendiat skal du delta i et godkjent utdanningsprogram for en ph.d.-grad innen en tidsramme på 3 år. Ved vurdering av kvalifikasjoner til stillingen, vil du også bli vurdert i samsvar med krav for opptak til den organiserte forskerutdanningen ved Det psykologiske fakultet. Mer informasjon om ph.d.-utdanninga ved Det psykologiske fakultet finner du her. Undervisning/plikttjeneste vil foregå i NSM sine lokaler i Sandvika. Nærmeste leder i NSM er kontorsjef for Enhet for fagutvikling.

Stipendiatstillingen er for en periode på 4 år, som inkluderer 25% undervisning eller annet arbeid for NSM, avhengig av søkerens kompetanse og direktoratets behov. Det åpnes for postdoktor kandidater for en periode på 3 år som i løpet av perioden inkluderer 1 års undervisning eller annet arbeid for NSM, avhengig av søkerens kompetanse og direktoratets behov.

Søknaden må inneholde en prosjektbeskrivelse over hvordan søker vil arbeide for å frembringe ny kunnskap om personellsikkerhet og sikkerhetskultur med fokus på forebygging og motvirkning av innsidervirksomhet. Prosjektbeskrivelsen må ta utgangspunkt i en preliminær prosjektbeskrivelse som fås ved henvendelse til fagdirektør Erik Nyblom, NSM. Nyblom kan også kontaktes ved spørsmål om undervisnings- og annet arbeid for NSM. Professor Brita Bjørkelo, PHS, kan kontaktes for spørsmål om forskningsinnholdet.

 

 Kvalifikasjoner:

 • Mastergrad i psykologi eller tilsvarende utdanning
 • Snittkarakterer på mastergrad som er A eller B. Kandidater med snittkarakter C på mastergrad kan vurderes individuelt etter søknad
 • Master-/hovedoppgaven bør ha karakteren B eller bedre for å kvalifisere til opptak på Ph.D.-programmet
 • Dokumentert erfaring med relaterte problemstillinger vil kunne tillegges vekt. 
 • God fremstillingsevne skriftlig og muntlig på engelsk og norsk (eller et annet skandinavisk språk)
 • Ansettelsen krever plettfri vandel. Politiattest (uttømmende og utvidet) må fremlegges før tiltredelse jfr. Politilovens §18, 2.ledd.
 • Den som ansettes må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres for HEMMELIG.

Foretrukne kvalifikasjoner

 • Erfaring med problemstillinger knyttet til sikkerhetskultur, arbeidsmiljø, psykososiale forhold, risikoforståelse og lojalitet, gjerne innenfor politiet, Forsvaret, eller andre relevante virksomheter.
 • Gode teoretiske og metodiske ferdigheter, gjerne dokumentert gjennom allerede gjennomførte oppgaver, publikasjoner og/eller kurs, samt en sterk motivasjon for å lære nye teoretiske og metodiske ferdigheter av relevans for arbeidet.
 • Ambisjoner for forskning av høy kvalitet i prosjektet. Motivasjonen for å søke og hvordan personlige kvalifikasjoner er egnet for den utlyste stillingen bør beskrives i søknaden. 

Personlige egenskaper:

Vi søker en medarbeider som er strukturert, engasjert og analytisk. Videre er det viktig at den som ansettes i stillingen har god evne til å samarbeide og kommunisere, samt har fokus på leveringstid og kvalitet.

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev (motivasjon for stillingen, vitenskapelig arbeid og forskningsinteresse, inkludert en kort karriereplan)
 • Prosjektbeskrivelse som tar utgangspunkt i den preliminære prosjektbeskrivelsen
 • CV (fullstendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid)
 • Kopier av vitnemål og attester
 • Publikasjonsliste
 • Referanseliste (2-3 referanser; navn, tittel, e-post og telefon, samt beskrivelse av relasjon til søker)

 Vi kan tilby:

 • Allsidige, spennende og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Et godt arbeidsmiljø og trivelige kolleger med høy kompetanse
 • Muligheter for kurs og etterutdanning
 • Fleksibel arbeidstid
 • Pensjons- og forsikringsordninger gjennom Statens pensjonskasse
 • Muligheter for trening i arbeidstiden med tilgang til idrettsanlegg
 • Mulighet for barnehageplass (Kolsås)
 • Sentrale og fine kontorlokaler på Politihøgskolen

Lønn i stilling som stipendiat (stillingskode 1108 Forsker) fra kr 535 200 – 670 100 avhengig av kompetanse. Postdoktor avlønnes i stillingskode 1109 med lønn etter kvalifikasjoner og ansiennitet.

Det trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

Den som ansettes må ha norsk statsborgerskap.

Arbeidstaker må ikke inneha bistillinger, bierverv, styreverv eller andre lønnede oppdrag som kan hemme eller sinke det ordinære arbeid med mindre det foreligger særskilt pålegg eller tillatelse. 

Dersom søker ønsker å reservere seg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkeren varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge. 

NSM deltar i regjeringens inkluderingsdugnad og vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi vil gjerne ha søknad også fra deg som har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, men som ellers fyller kvalifikasjonskravene i stillingen. Vi gjør i den forbindelse oppmerksom på at opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, vil bli benyttet i anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer på årlig.

NSM benytter elektronisk søknadsbehandling. Søkere bes derfor å sende søknaden ved å benytte linken. Vitnemål og attester medbringes til et eventuelt intervju.

 

Kontaktpersoner: