Ledig stilling

Gjøvik kommune

Spesialsykepleier / sykepleier 100 % fast stilling ved Hunndalen hjemmetjenesten

Offentlig forvaltning

Beskrivelse av arbeidsstedet:

Arbeidsstedet er lokalisert til Åslundmarka bo- og servicesenter, ambulerende hjemmetjenester. Åslundmarka er ett omsorgssenter med tilsammen 70 leiligheter, fordelt på 2 hjemmetjenesteavdelinger og en avdeling for tilrettelagte tjenester.  

Stillingen er knyttet til hjemmetjenestevirksomheten, som utøver tjenester etter vedtak, bistand ytes i heldøgns bemannede omsorgsboliger inne i Åslundmarkasenteret, samt til hjemmeboende tilhørende i Hunndalen og omegn. Virksomheten drifter også ett attraktivt lavterskel Åpent Dagtilbud som er med på å ivareta beboernes aktivitetsbehov. Virksomheten består av totalt 31 årsverk; leder, sykepleiere, hjelpepleiere/helsefagarbeidere, omsorgsarbeidere, studenter og assistenter. Vi er opptatt av mangfold, og har også mange ulike nasjonaliteter som arbeider i vår virksomhet. Alle ansatte er med på og yte gode tjenester ut ifra den enkeltes beboer/bruker bistandsbehov.

Den ledige stillingen som nå lyses ut har p.t turnus knyttet opp mot den ambulerende hjemmetjenesten i virksomheten.  

Stillingen er fast. Stillingen er  for tiden turnus med dag og kveld, med hver 3.helg. Onsdager i turnusen er forbeholdt arbeid med kreftomsorg. 

Arbeidsoppgaver:

 • Kreftkontakt i virksomheten, jfr føringene i kreftplanen til Gjøvik kommune.
 • Engasjert i kommunens kreftkontaktnettverk.
 • Samarbeid med kreftkoordinator
 • Utøve helsehjelp til brukere i eget hjem etter brukers vedtak og våre forskrifter, lover og retningslinjer.
 • Generelt ansvar for de sykepleiefaglige arbeidsoppgavene som til enhver tid er i hele virksomheten, sammen med virksomhetens øvrige sykepleiere.
 • Ansvarsvakter som sykepleier i egen virksomhet og samarbeidende virksomheter
 • Veileder for øvrige faggrupper, studenter og elever, samt nyansatte.  
 • Internundervisning
 • Tverrfaglig samarbeid med andre tjenesteområder, samt eksterne samarbeidspartnere.
 • Primærkontakt for ett utvalg av brukere
 • Pådriver for fagutvikling og nytenkning. 
Kvalifikasjoner:
 • Norsk autorisasjon som sykepleier, med videreutdanning innen relavant fagområde, som kreftomsorg eller palliasjon. Eller under utdanning. Du er også velkommen til og søke om du ikke har videreutdanning. 
 • Relevant praksis fra fagfeltet og hjemmetjenesten
 • Evne til omstilling, nytenkning og fleksibilitet vektlegges.
 • Gode dokumentasjonsferdigheter. Gjøvik kommune helse og omsorg,  benytter IKT-programmene Gerica, GAT,  Visma og EQS. 
 • Du må beherske norsk muntlig og skriftlig. 
 • Selvstendig jobbing og teamarbeid
 • Personlig egnethet, engasjement og en løsningsfokusert tilnærming vektlegges i stor grad. 
 • Evnen til og jobbe selvstendig, og i team, samt inneha evne til å lede andre. 
 • Førerkort i klasse B. 
 • Hovedregel er at arbeidsgiver stiller tjenestebiler til disposisjon. I avtalte tilfeller kan ansatte måtte påberegne noe bruk av egen bil. Det skrives en individuell avtale med hver ansatt
 • Godkjent politiattest 

Vi kan tilby:

Godt og aktivt arbeidsmiljø, med utfordrende og særdeles varierende arbeidsoppgaver. Nødvendig opplæring. Frikjøpt tid som kreftkontakt i 20 %. Kreftkontaktnettverk. Spennende og godt fagmiljø. Fokus på tverrfaglig samarbeid med kommunens øvrige tjenester. Egne grupper for ernæring, kognitiv svikt, egne ressurspersoner knyttet opp mot velferdsteknologi. Vi ønsker og gi de ansatte utfordringer knyttet opp mot egne interesser. 

Todelt turnus, på dag og kveld, med arbeid hver 3.helg. Tilsetttingsvilkår i henhold til gjeldende lover, regler og tariffavtale. Pensjonsordning i KLP. 

Unntatt offentlighet må begrunnes:

Gjøvik kommune praktiserer meroffentlighet, jfr. Offentleglova § 11.

Dette betyr at alle søkere oppføres på offentlig søkerliste. Det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak  jfr. Offentleglova § 25.

Søknad:

Alle søknader skal sendes elektronisk via vårt søkesystem. 

Vi ønsker et mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke uavhengig av kjønn, etnisk bakgrunn, religion, funksjonsevne, alder og seksuell orientering.