Ledig stilling

Øygarden kommune

Spesialrådgjevar/jurist – 2 faste stillingar

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Øygarden kommune er den nest største kommunen i Vestland fylke med omlag 39 300 innbyggjarar og 2 800 tilsette. Straume er kommunesenter med kommunedelsenter på Ågotnes, Rong og i Skogsskiftet.

Øygarden kommune har sett seg som mål å vera ein framtidsretta og kunnskapsbasert samfunnsutviklar med fortrinn innanfor energi, teknologi og marine ressursar. Kommunen skal løfta fram viktige verdiar som felles kultur, språk og identitet. Vi har ambisjonar om å vera ein handlekraftig og effektiv organisasjon med god leiing, høg kompetanse og kvalitet. Administrasjonsspråket er nynorsk.

Våre verdiar:

Stolt - På lag - Modig - Med glød

 

Øygarden kommunen ønskjer å ta rolla som samfunnsutviklar på alvor. Det er difor oppretta ei eiga avdeling som skal sikra at kommunen er ein profesjonell, føreseieleg og utviklingsorientert grunneigar og samarbeidspart for private utbyggjarar. Dersom du har engasjement for eigedomsutvikling og gjennomføring og trivst i eit miljø med høge forventningar, spanande arbeidsoppgåver og eit samfunn i stor utvikling, er dette kanskje stillinga for deg.

Vi har no ledig 2 faste stillingar.

  

Om avdelinga:

Avdelinga spelar ei viktig rolle når det gjeld gjennomføring av arealplanar, private og offentlege, heilt frå planinitiativ til realisering av plan. Spesialrådgjevarstillingane er først og fremst knytt til gjennomføring, mellom anna arbeid med utbyggjingsavtalar. Avdelinga er og ansvarleg for gjennomføring av investeringsprosjekt i kommunen, innan bygg og anlegg. Det vil seie forskjellige formålsbygg som skular, barnehagar, sjukeheimar og liknande i heile kommunen, samt infrastruktur som vegar og gang-/sykkelvegar. Det er fem prosjektleiarstillingar som har dette som hovudoppgåve.

 

Arbeidsoppgåver:

 • Arbeid med utbyggjingsavtalar
 • Koordinere aktivitetar som involverer private partar og offentlege myndigheiter
 • Sikre at gjennomføringsperspektivet i arbeidet med arealplaner vert ivaretatt frå planinitiativ til realisering

 

Kvalifikasjonar: 

Må ha: Master i rettsvitenskap

 

Ønskjeleg med:

 • Erfaring med offentleg forvaltning og offentleg/privat samarbeid
 • Erfaring med utbyggingsavtalar
 • Erfaring med prosessleiing
 • Erfaring med arealplanarbeid

 

Personlege eigenskapar:

 • Gode kommunikasjon- og samhandlings eigenskapar
 • Utviklingsorientert og evne til å tenkje heilskapleg
 • Systematisk, evne til å prioritere og sikre gjennomføring
 • Løysingsorientert og evne til å sjå nye tilnærmingsmåtar
 • Du skriv godt og presenterar gjerne munnleg for andre det du har skrevet
 • Fleksibel og kreativ
 • Initiativrik og sjølvstendig

 

Vi tilbyr:

 • Gode pensjons- og forsikringsordningar
 • IA-bedrift
 • Motiverte og kunnskapsrike kollegaer
 • Interessante utfordringar
 • Høve til fagleg og personleg utvikling
 • Gode moglegheiter for heimekontor

 

Kontakt: Kommunalsjef Silje Haukedal, telefon 936 25 320

 

Øygarden kommune ønskjer eit arbeidsmiljø prega av mangfald, og at våre medarbeidarar i størst mogleg grad skal spegla mangfaldet i befolkninga. Vi oppmodar alle som er kvalifiserte til å søkja jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, eller minoritetsbakgrunn. Som IA-verksemd ønskjer kommunen å leggja til rette for arbeidsforholda dersom du har behov for det.

Etter utløpet til søknadsfristen, vert det sett opp ei offentleg søkjarliste med namn, alder, stilling eller yrkestittel og bustads- eller arbeidskommune for kvar søkjar. Det kan gjerast unntak frå innsyn for opplysningar om ein søkjar dersom vedkomande sjølv ber om det. Opplysningar om ein søkjar, kan verta offentlege sjølv om søkjaren har bede om ikkje å vert ført opp på søkjarlista. Dersom oppmodinga ikkje vert teken til følgje, vert søkaren varsla om dette.

Ved vurderinga av om ei slik oppmoding skal takast til følgje, skal det leggjast vekt på om det knyter seg særleg offentleg interesse til stillinga.