Spesialpedagog i PP-tjenesten

Stavanger Kommune

Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) har et todelt mandat som er regulert i Opplæringsloven § 5-6 og Barnehageloven § 33. PPT har både system- og individrettede arbeidsoppgaver. Tjenesten skal sørge for at det blir utarbeidet sakkyndige vurderinger der regelverket krever det. I tillegg skal PPT hjelpe barnehage og skole i arbeidet med kompetanse- og organisasjonsutvikling for å kunne legge barnehagetilbudet eller opplæringen i skolen bedre til rette for barn med særlige behov. PPT utreder enkeltbarns behov og gir veiledning til de voksne rundt barna. I tillegg tilbyr tjenesten kurs, nettverk, konsultasjoner til ansatte i barnehage og skole. Ansatte i PPT har fagbakgrunn som pedagog, spesialpedagog, pedagogisk psykologisk rådgiver, psykolog, logoped og barnevernspedagog.
PPT har fra høsten 2021 en førskole avdeling for spesialpedagoger som arbeider med spesialpedagogisk hjelp i barnehagene.
Vi har ledig to faste stillinger (100%) og to vikariater (100%) på avdelingen for spesialpedagoger. Spesialpedagogene inngår i arbeidet med PPT sitt mandat, gjennom internt samarbeid om kompetanse- og organisasjonsutvikling i barnehagene. Sammen med tjenestens rådgivere, psykologer og logopeder samarbeides det i barnehagens Ressursteam og i Tverrfaglig barnehageteam med andre støttetjenester. Spesialpedagogene er stedplassert i barnehagevirksomhetene og PPT har arbeidsgiveransvar.
I PPT jobber det fra og med august, 104 personer. Tjenesten er bydekkende og inndelt i to førskole- og to skoleavdelinger med en avdelingsleder for hver avdeling.
PPT sitt systemarbeid og interne kompetansedeling ivaretas gjennom fire ressursgrupper. Grunnleggende ferdigheter, Språk og kommunikasjon, Psykisk helse og livsmestring, Inkluderende barnehage og skole. Alle ansatte fagpersoner er del av en av ressursgruppene. 

Arbeidsoppgaver:

Ansvar for å gi direkte hjelp til barn som har vedtak om spesialpedagogisk hjelp og til barn med et særlig behov for tilrettelegging. Delta i barnehagens ressursteam. Bistå med kompetanse – og organisasjonsutvikling i barnehager for barn med behov for særlig støtte. Bistå i foreldresamarbeid og veiledning. Gi veiledning og støtte i planarbeidet knyttet til spesialpedagogisk hjelp. Arbeid med system- og individrettede oppgaver. Bistå i arbeid i tråd med PPTs helhetlig mandat. Bidra med bydekkende behov for særlig kompetanse. Kan tillegges andre relevante oppgaver ut fra kompetanse og behov.

Kvalifikasjoner:

Master i spesialpedagogikk eller relevant 3 årig høgskole/universitetsutdanning.
Erfaring fra arbeid i barnehage.
Kunnskap og erfaring innen det spesialpedagogiske arbeidsfeltet.
Kjennskap til spesialpedagogiske tiltak og gjennomføring.
Gode kommunikasjonsferdigheter på norsk, både skriftlig og muntlig. 

Personlige egenskaper:

Gode samarbeidsevner og en framoverlent holdning.
Interesse for utviklingsarbeid i team.
Fleksibilitet og evne til selvstendighet.
Løsningsorientert og strukturert.
Personlig egnethet vektlegges.

Vi tilbyr:

Vi kan tilby et godt faglig og sosialt arbeidsmiljø, varierte oppgaver og gode utviklingsmuligheter i en solid tverrfaglig tjeneste. Fleksitid ordning. Gode pensjonsordninger og lønn i henhold til ansiennitet.


Spesialpedagog 75220: 464 100-549 100.
Stilling med krav om mastergrad – spesialpedagog 771204: 532 800-646 100.