Spesialistkandidat i oral kirurgi og oral medisin

Trøndelag fylkeskommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Kompetansesenteret Tannhelse Midt (TKMidt) er ett av totalt fem regionale odontologiske kompetansesentre i Norge, og er lokalisert i Teknobyen i Trondheim. Senteret er organisert som et fylkeskommunalt foretak eiet av Trøndelag fylkeskommune. Kompetansesentrenes samfunnsoppdrag er å bygge opp regionale kompetansemiljø som kan være drivkraft for fagutvikling og forskning i tannhelsetjenesten, for å sikre befolkningen et behandlingstilbud med tilgang til avansert diagnostikk og flerfaglig spesialistbehandling.  

Lov om tannhelsetjenesten pålegger fylkeskommunen å sørge for at også spesialisttannhelsetjenester er tilgjengelige for befolkningen. Det er om få år behov for nyrekruttering/nyetablering av oral kirurg i Trøndelag.

Universitetet i Oslo og Bergen tar opp nye kandidater til spesialistutdanning i oral kirurgi. Se NTFs Tidende nr. 6 side 675. Studiet starter høsten 2022, opptaksprosessen starter i september 2021.
Det er vanligvis mange søkere til få studieplasser. For å ivareta samfunnsmessige hensyn, dvs. å sikre geografisk fordeling av spesialister, får søkere med distriktstilknytning tilleggspoeng ved vurdering for opptak. For å få dette, må søkerne ha avtale med fylkestannlege eller regionalt odontologisk kompetansesenter om å arbeide i regionen etter fullført studium. 

Kompetansesenteret Tannhelse Midt FKF (TkMidt) søker nå kandidat som vil ta spesialistutdanning for å arbeide som oral kirurg i Trøndelag, og kan være aktuell for en slik avtale. Den som tilsettes må levere politiattest i henhold til Helsepersonelloven §20a.

Arbeidsoppgaver:

Fulltidsstudier i 5 år ved odontologisk fakultet der det vil være mulighet for 2 år desentralisert praksis ved TkMidt og St. Olavs hospital. To års bindingstid med arbeidssted TkMidt etter fullført spesialistutdanning. Unntak fra dette kan avtales i særskilte tilfeller.

Kvalifikasjoner:

Bestått odontologisk grunnutdanning og norsk autorisasjon som tannlege
Du må på søknadstidspunktet (september 2021) ha minst to års allmennpraksis i fulltid som tannlege i nordisk land. I helt spesielle tilfeller kan det gjøres dispensasjon fra kravet om to år (jf. Spesialistreglene fastsatt av Helse- og omsorgsdepartement) 
Politiattest
Språk krav: norsk/ skandinavisk og engelsk
Du må etter fullført spesialistutdanning ha som intensjon å arbeide som oral kirurg i Trøndelag.
Det vil være en fordel å kunne dokumentere spesielle kvalifikasjoner, som særlig relevant praksis, kurs, forskning eller undervisning.

Personlige egenskaper:

Gode faglige kvalifikasjoner
Genuin interesse for faget
Motivasjon for studiet og for en yrkeskarriere i Trøndelag
Gjennomføringsevne
God formidlingsevne
Gode samarbeidsevner med alle faggrupper

Vi tilbyr:

Aktuelle kandidater vil bli invitert til intervju og vurdering for tilbud om:
Gyldig arbeidsavtale med TkMidt i utdanningsperioden, herunder utdanningspermisjon med lønn i perioden. Inngåelse av avtale forutsetter tilskudd gjennom Helsedirektoratets tilskuddsordninger, opptak til spesialiststudie, og 2 års fulltids bindingstid med TkMidt i to år etter fullført utdanning
Det forutsettes at studiet fullføres, i andre tilfeller kan utbetalt lønn helt eller delvis bli krevd tilbakebetalt.

Annet
Inngåelse av avtale innebærer bindingstid i 2 år etter fullført spesialisering