Spesialist i ortopedisk kirurgi

Lovisenberg Diakonale sykehus AS

Vi tilbyr 1 stilling av ett års varighet til spesialister i ortopedisk kirurgi som ønsker faglig fordypning ved seksjon for skulder- eller protesekirurgi. 

Du må ha en fast overlegestilling ved et sykehus i Norden, en arbeidsgiver som ønsker at du fordyper deg i et av våre spesialområder og er villig til å gi deg 12 måneders permisjon.

Lovisenberg Diakonale Sykehus bidrar med lønnsmidler tilsvarende 8 måneders overlegelønn. Du må delta i den daglige virksomheten på lik linje med overlegene i ortopedisk avdeling, men får avsatt tid til et fordypningsprosjekt. Dette skal utføres i samarbeid med ortopedene i avdelingen og Kvalitets- og forskningsavdelingen ved Kirurgisk Klinikk. Du vil ikke inngå i vaktturnusen ved avdelingen. 

Du bør i søknaden beskrive hvordan et opphold på Lovisenberg Diakonale Sykehus vil kunne være til nytte i ditt videre arbeid. Videre ønsker vi tanker om det er spesielle områder av vår virksomhet du ønsker å fordype deg i. 

Avdelingen har et betydelig fokus på kvalitetssikring og forskning som en integrert del av det kliniske arbeidet. 

Ortopedisk avdeling er en del av kirurgisk klinikk. Kirurgisk klinikk organiserer ortopedi, øre-nese-hals- og generell kirurgi med nødvendige støttefunksjoner. Klinikken disponerer to sengeposter, en dagkirurgisk post, operativ enhet, 12 operasjonsstuer samt poliklinikk. Det er i dag ansatt 16 overleger og 3 assistentleger innen fagområdet ortopedi. Ortopedisk avdeling har for tiden 5 doktorgradsstipendiater ansatt i avdelingen.   

Søkere må beherske et skandinavisk språk skriftlig og muntlig. Ønsket startdato 1. september 2021.