Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Spesialfysioterapeut/fysioterapeut

Offentlig forvaltning

Habiliteringstjenesten for barn og unge (HABU), Sørlandet Sykehus Kristiansand har ledig vikariat for spesialfysioterapeut/fysioterapeut  med tiltredelse snarest  - vikariatet lyses ut for 6 måneder med mulighet for forlengelse.  Ev. annen stillingsstørrelse kan vurderes. 

HABU er en av totalt seks enheter i Barne- og ungdomsavdelingen (BUA) og enheten er samlokalisert med RIB (Regionalt senter for intensivert barnehabilitering) 

HABU har ansvar for å gi spesialisthelsetjenester til barn og unge under 18 år med  autismespekterforstyrrelser, ulike medfødte og tidlig ervervede funksjonsnedsettelser, nevrologiske utviklingsforstyrrelser og ervervede hjerneskader. Habiliteringsarbeidet foregår i tverrfaglig team gjennom samarbeid med ulike profesjoner som psykolog, lege, vernepleier, ergoterapeut, pedagog, sykepleier og sosionom.

Enheten får årlig henvist drøyt  400 nye barn for utredning og diagnostisering. I tillegg gis det oppfølgingstilbud til nærmere 1000 barn og unge med funksjonsnedsettelser på Agder. Habiliteringsutredning og -tiltak har som målsetning å bidra til bedre mestring og livskvalitet for barn og familie. HABU har i tillegg til den direkte kliniske virksomheten ansvar for å bistå kommunene med kompetanseutvikling for målgruppene.
Medarbeidere fra HABU deltar i regionale utviklingsprosjekter i regi av bl.a Helse Sør-Øst og regionsenter for habiliteringstjenesten for barn og unge (RHABU). Fagfeltet habilitering er i vekst innen utrednings- og behandlingsmetodikk og byr på muligheter for fagutvikling og forskning.  

Den som får tilbud om vikariatet må legge fram politiattest etter Lov om helsepersonell § 20a (gjelder arbeid med barn og utviklingshemmede)

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV og til fastsettelse av lønn. 

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal/etnisk bakgrunn eller livssyn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet. 

Arbeidsoppgaver:

 • Spesialisert fysioterapiutredning/diagnostisering/funksjonskartlegging av barn/ungdom som del av tverrfaglig arbeid.
 • Spesialisert trening/intensiv trening og oppøving av individuelle ferdigheter
 • Veiledning av barn/unge, foreldre og lokale instanser angående fysioterapitiltak for barnet/ungdommen.
 • Undervisningsansvar for eget fagfelt internt og eksternt.
 • Bindeledd mellom 3. (4.) linje og 1. linje.
 • Saksansvar

Kvalifikasjoner:

 • Offentlig godkjent fysioterapeut/fyller kriterier for spesialfysioterapeut i SSHF
 • Kompetanse på barns utvikling herunder også  
 • Kompetanse på barn med funksjonsvansker herunder særlig kompetanse på barn med autismespekterforstyrrelser og oppfølgingstiltak
 • Systemkompetanse og forståelse for samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten og samarbeidende aktører. 
 • Kommunikasjonskompetanse og erfaring fra tverrfaglig samarbeid og samarbeid med foreldre                                                                                        
 • Erfaring med bruk av digitale verktøy for samhandling 
 • Førerkort - herunder kunne stille egen bil til disposisjon v/behov.

Personlige egenskaper:

 • Trives med å jobbe selvstendig, i tverrfaglig team og i samarbeid med andre instanser.
 • Trives med å jobbe i komplekse og sammensatte arbeidsfelt.
 • Trives med opplæringsvirksomhet
 • Fleksibel og tilpasningsdyktig 
 • Interesse for utviklingsarbeid.
 • Personlig egnethet vektlegges.

Vi tilbyr:

 • Nødvendig opplæring for å gå inn i stillingens primæroppgaver
 • Et spennende faglig arbeid med barn og familier.
 • Et arbeidsmiljø preget av tverrfaglighet og med mange erfarne, entusiastiske og dyktige kolleger.
 • P.t. fleksibel arbeidstid.